سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

سامانه تدارکات الکترونیکی

( ۱ )
وزارت صنعت مکلف به تکمیل سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شد
1395/02/13 10:00
با موافقت نمایندگان؛

وزارت صنعت مکلف به تکمیل سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شد

نمایندگان مردم در خانه ملت وزارت صنعت را مکلف به تکمیل سامانه تدارکات الکترونیکی کردند.