هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

تقویت بسیج مستضعفان

( ۱ )
دولت موظف به تامین امکانات تقویت بسیج مستضعفان شد
1395/02/13 11:42
با موافقت نمایندگان؛

دولت موظف به تامین امکانات تقویت بسیج مستضعفان شد

نمایندگان مردم در خانه ملت دولت را موظف به تعبیه اقدامات و تسهیلات جهت تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان کردند.