سال ۹۸ سال رونق تولید
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

تنظیم معاملات اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی

( ۱ )
تمامی معاملات اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی تنظیم خواهد شد
1395/02/13 12:49
با موافقت نمایندگان؛

تمامی معاملات اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی تنظیم خواهد شد

نمایندگان مردم در خانه ملت مقرر کردند تا تمامی معاملات اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود.