ایام محرم 1398

گزارش تصویری(7) دومین روز همایش «فرآیند قانونگذاری؛ الزامات و راهکار‌ها» با حضور منتخبین مجلس دهم


همایش «فرآیند قانونگذاری؛ الزامات و راهکار‌ها» با حضور منتخبین مجلس دهم از نگاه دوربین خانه ملت.
محسن نوروزی‌فرد یکشنبه 19 اردیبهشت 1395 ساعت 15:11
همایش فرآیند قانونگذاری، الزامات و راهکارها https://cdn.icana.ir/d/019/201605109604226347.jpg Icana
همایش فرآیند قانونگذاری، الزامات و راهکارها https://cdn.icana.ir/d/019/201605109572363966.jpg Icana
همایش فرآیند قانونگذاری، الزامات و راهکارها https://cdn.icana.ir/d/019/201605109642237608.jpg Icana
همایش فرآیند قانونگذاری، الزامات و راهکارها https://cdn.icana.ir/d/019/201605109350445278.jpg Icana
همایش فرآیند قانونگذاری، الزامات و راهکارها https://cdn.icana.ir/d/019/201605106305003207.jpg Icana
همایش فرآیند قانونگذاری، الزامات و راهکارها https://cdn.icana.ir/d/019/201605102161229120.jpg Icana
همایش فرآیند قانونگذاری، الزامات و راهکارها https://cdn.icana.ir/d/019/201605102363210529.jpg Icana
همایش فرآیند قانونگذاری، الزامات و راهکارها https://cdn.icana.ir/d/019/201605108516752337.jpg Icana
همایش فرآیند قانونگذاری، الزامات و راهکارها https://cdn.icana.ir/d/019/201605108847752249.jpg Icana
همایش فرآیند قانونگذاری، الزامات و راهکارها https://cdn.icana.ir/d/019/201605102034711245.jpg Icana
همایش فرآیند قانونگذاری، الزامات و راهکارها https://cdn.icana.ir/d/019/201605109766333197.jpg Icana
همایش فرآیند قانونگذاری، الزامات و راهکارها https://cdn.icana.ir/d/019/201605109792233027.jpg Icana
همایش فرآیند قانونگذاری، الزامات و راهکارها https://cdn.icana.ir/d/019/201605109956203174.jpg Icana
همایش فرآیند قانونگذاری، الزامات و راهکارها https://cdn.icana.ir/d/019/201605109972786518.jpg Icana
همایش فرآیند قانونگذاری، الزامات و راهکارها https://cdn.icana.ir/d/019/201605109521309625.jpg Icana
همایش فرآیند قانونگذاری، الزامات و راهکارها https://cdn.icana.ir/d/019/201605104336429794.jpg Icana
همایش فرآیند قانونگذاری، الزامات و راهکارها https://cdn.icana.ir/d/019/201605104456798788.jpg Icana
همایش فرآیند قانونگذاری، الزامات و راهکارها https://cdn.icana.ir/d/019/201605104574000177.jpg Icana
همایش فرآیند قانونگذاری، الزامات و راهکارها https://cdn.icana.ir/d/019/201605104694555501.jpg Icana
همایش فرآیند قانونگذاری، الزامات و راهکارها https://cdn.icana.ir/d/019/201605109308352477.jpg Icana
همایش فرآیند قانونگذاری، الزامات و راهکارها https://cdn.icana.ir/d/019/201605104615365373.jpg Icana
همایش فرآیند قانونگذاری، الزامات و راهکارها https://cdn.icana.ir/d/019/201605105008334737.jpg Icana
همایش فرآیند قانونگذاری، الزامات و راهکارها https://cdn.icana.ir/d/019/201605104896723239.jpg Icana
همایش فرآیند قانونگذاری، الزامات و راهکارها https://cdn.icana.ir/d/019/201605104843991931.jpg Icana
همایش فرآیند قانونگذاری، الزامات و راهکارها https://cdn.icana.ir/d/019/201605104741696919.jpg Icana
همایش فرآیند قانونگذاری، الزامات و راهکارها https://cdn.icana.ir/d/019/201605104964360925.jpg Icana
همایش فرآیند قانونگذاری، الزامات و راهکارها https://cdn.icana.ir/d/019/201605105119573576.jpg Icana
همایش فرآیند قانونگذاری، الزامات و راهکارها https://cdn.icana.ir/d/019/201605106691509369.jpg Icana
همایش فرآیند قانونگذاری، الزامات و راهکارها https://cdn.icana.ir/d/019/201605108277489540.jpg Icana
همایش فرآیند قانونگذاری، الزامات و راهکارها https://cdn.icana.ir/d/019/201605108412951241.jpg Icana
همایش فرآیند قانونگذاری، الزامات و راهکارها https://cdn.icana.ir/d/019/201605108342518610.jpg Icana
همایش فرآیند قانونگذاری، الزامات و راهکارها https://cdn.icana.ir/d/019/201605108441832346.jpg Icana
همایش فرآیند قانونگذاری، الزامات و راهکارها https://cdn.icana.ir/d/019/201605105859973408.jpg Icana
همایش فرآیند قانونگذاری، الزامات و راهکارها https://cdn.icana.ir/d/019/201605105826247730.jpg Icana
همایش فرآیند قانونگذاری، الزامات و راهکارها https://cdn.icana.ir/d/019/201605109223945117.jpg Icana
همایش فرآیند قانونگذاری، الزامات و راهکارها https://cdn.icana.ir/d/019/201605104975461941.jpg Icana
همایش فرآیند قانونگذاری، الزامات و راهکارها https://cdn.icana.ir/d/019/201605106040336249.jpg Icana
همایش فرآیند قانونگذاری، الزامات و راهکارها https://cdn.icana.ir/d/019/201605106076302205.jpg Icana
همایش فرآیند قانونگذاری، الزامات و راهکارها https://cdn.icana.ir/d/019/201605106098289111.jpg Icana
همایش فرآیند قانونگذاری، الزامات و راهکارها https://cdn.icana.ir/d/019/201605102778469390.jpg Icana
همایش فرآیند قانونگذاری، الزامات و راهکارها https://cdn.icana.ir/d/019/201605107533771791.jpg Icana
همایش فرآیند قانونگذاری، الزامات و راهکارها https://cdn.icana.ir/d/019/201605107369964477.jpg Icana
همایش فرآیند قانونگذاری، الزامات و راهکارها https://cdn.icana.ir/d/019/201605106589400687.jpg Icana
همایش فرآیند قانونگذاری، الزامات و راهکارها https://cdn.icana.ir/d/019/201605108417518377.jpg Icana
همایش فرآیند قانونگذاری، الزامات و راهکارها https://cdn.icana.ir/d/019/201605105592972974.jpg Icana
همایش فرآیند قانونگذاری، الزامات و راهکارها https://cdn.icana.ir/d/019/201605108997777950.jpg Icana
همایش فرآیند قانونگذاری، الزامات و راهکارها https://cdn.icana.ir/d/019/201605109946524818.jpg Icana
همایش فرآیند قانونگذاری، الزامات و راهکارها https://cdn.icana.ir/d/019/201605101895322343.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet