خبرگزاری خانه ملت

هدر اصلی

گزارش تصویری(1)صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی


اعضای هیات رئیسه موقت مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز یکشنبه 9 خرداد 95، انتخاب شدند.
یکشنبه 9 خرداد 1395 ساعت 15:39
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 9 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201605101256251248.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 9 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201605104816652732.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 9 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201605106260434070.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 9 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201605104861961079.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 9 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201605104980094116.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 9 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201605105509829489.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 9 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201605105231458426.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 9 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201605102331489737.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 9 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201605100586023272.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 9 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201605106722841446.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 9 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201605100712168487.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 9 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201605100605774221.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 9 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201605100526397764.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 9 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201605107798460361.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 9 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201605107675482751.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 9 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201605107441328813.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 9 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201605107740574331.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 9 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201605107757530335.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 9 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201605107682066801.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 9 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201605106937538052.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 9 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201605107519773622.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 9 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201605108496664207.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 9 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201605108345197899.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 9 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201605109413798801.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 9 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201605109467123157.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 9 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201605107924791906.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 9 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201605107813366738.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 9 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201605103886308133.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 9 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201605106797194773.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 9 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201605106924085307.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 9 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201605102154560129.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 9 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201605101857364237.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 9 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201605105647540446.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 9 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201605102023011352.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 9 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201605102491257919.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 9 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201605102567280442.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 9 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201605102714831241.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 9 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201605103020019110.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 9 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201605103099581897.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 9 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201605100141297810.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 9 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201605106828614212.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 9 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201605107865050351.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 9 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201605107770022197.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 9 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201605109927279735.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 9 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201605109999948323.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 9 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201605105669110823.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 9 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201605105334090000.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 9 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201605108447889692.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 9 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201605108071503672.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 9 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201605104980249875.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 9 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201605108500364389.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 9 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201605106959674282.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 9 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201605108379995394.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 9 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201605103923982833.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 9 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201605108186420225.jpg Icana
صحن علنی مجلس روز یکشنبه 9 خرداد https://cdn.icana.ir/d/019/201605100831582936.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet