هدر اصلی

گزارش تصویری/ میزگرد خانه‌ملت پیرامون بررسی آسیب‌شناسی رفتار با کودکان


میزگرد بررسی آسیب های اجتماعی مرتبط با کودکان با حضور کارشناسان و نمایندگان محترم از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
حمیدرضا راهل , فوأد فاضلی یکشنبه 1 مرداد 1396 ساعت 08:30
شکور پورحسین، مجید ابهری و یحیی کمالی پور در میزگرد بررسی آسیب های اجتماعی مرتبط با کودکان https://cdn.icana.ir/d/019/201707104565920455.jpg , میزگرد بررسی آسیب های مرتبط با کودکان Icana
مجید ابهری و یحیی کمالی پور در میزگرد بررسی آسیب های اجتماعی مرتبط با کودکان https://cdn.icana.ir/d/019/201707104400273341.jpg , میزگرد بررسی آسیب های مرتبط با کودکان Icana
شکور پورحسین، مجید ابهری و یحیی کمالی پور در میزگرد بررسی آسیب های اجتماعی مرتبط با کودکان https://cdn.icana.ir/d/019/201707102599210339.jpg , میزگرد بررسی آسیب های مرتبط با کودکان Icana
مجید ابهری در میزگرد بررسی آسیب های اجتماعی مرتبط با کودکان https://cdn.icana.ir/d/019/201707103478686583.jpg , میزگرد بررسی آسیب های مرتبط با کودکان Icana
شکور پورحسین، مجید ابهری و یحیی کمالی پور در میزگرد بررسی آسیب های اجتماعی مرتبط با کودکان https://cdn.icana.ir/d/019/201707102014880361.jpg , میزگرد بررسی آسیب های مرتبط با کودکان Icana
یحیی کمالی پور در میزگرد بررسی آسیب های اجتماعی مرتبط با کودکان https://cdn.icana.ir/d/019/201707103520424438.jpg , میزگرد بررسی آسیب های مرتبط با کودکان Icana
شکور پورحسین در میزگرد بررسی آسیب های اجتماعی مرتبط با کودکان https://cdn.icana.ir/d/019/201707102690884558.jpg , میزگرد بررسی آسیب های مرتبط با کودکان Icana
شکور پورحسین، مجید ابهری و یحیی کمالی پور در میزگرد بررسی آسیب های اجتماعی مرتبط با کودکان https://cdn.icana.ir/d/019/201707103059817389.jpg , میزگرد بررسی آسیب های مرتبط با کودکان Icana
شکور پورحسین و مجید ابهری در میزگرد بررسی آسیب های اجتماعی مرتبط با کودکان https://cdn.icana.ir/d/019/201707102525237443.jpg , میزگرد بررسی آسیب های مرتبط با کودکان Icana
شکور پورحسین، مجید ابهری و یحیی کمالی پور در میزگرد بررسی آسیب های اجتماعی مرتبط با کودکان https://cdn.icana.ir/d/019/201707103867184033.jpg , میزگرد بررسی آسیب های مرتبط با کودکان Icana
مجید ابهری در میزگرد بررسی آسیب های اجتماعی مرتبط با کودکان https://cdn.icana.ir/d/019/201707102763925805.jpg , میزگرد بررسی آسیب های مرتبط با کودکان Icana
شکور پورحسین، مجید ابهری و یحیی کمالی پور در میزگرد بررسی آسیب های اجتماعی مرتبط با کودکان https://cdn.icana.ir/d/019/201707102272201694.jpg , میزگرد بررسی آسیب های مرتبط با کودکان Icana
شکور پورحسین، مجید ابهری و یحیی کمالی پور در میزگرد بررسی آسیب های اجتماعی مرتبط با کودکان https://cdn.icana.ir/d/019/201707103632594925.jpg , میزگرد بررسی آسیب های مرتبط با کودکان Icana
یحیی کمالی پور در میزگرد بررسی آسیب های اجتماعی مرتبط با کودکان https://cdn.icana.ir/d/019/201707101883704243.jpg , میزگرد بررسی آسیب های مرتبط با کودکان Icana
شکور پورحسین، مجید ابهری و یحیی کمالی پور در میزگرد بررسی آسیب های اجتماعی مرتبط با کودکان https://cdn.icana.ir/d/019/201707102106554579.jpg , میزگرد بررسی آسیب های مرتبط با کودکان Icana
مجید ابهری و یحیی کمالی پور در میزگرد بررسی آسیب های اجتماعی مرتبط با کودکان https://cdn.icana.ir/d/019/201707102249469469.jpg , میزگرد بررسی آسیب های مرتبط با کودکان Icana
شکور پورحسین در میزگرد بررسی آسیب های اجتماعی مرتبط با کودکان https://cdn.icana.ir/d/019/201707102798769461.jpg , میزگرد بررسی آسیب های مرتبط با کودکان Icana
شکور پورحسین، مجید ابهری و یحیی کمالی پور در میزگرد بررسی آسیب های اجتماعی مرتبط با کودکان https://cdn.icana.ir/d/019/201707103962584846.jpg , میزگرد بررسی آسیب های مرتبط با کودکان Icana
شکور پورحسین، مجید ابهری و یحیی کمالی پور در میزگرد بررسی آسیب های اجتماعی مرتبط با کودکان https://cdn.icana.ir/d/019/201707102920070104.jpg , میزگرد بررسی آسیب های مرتبط با کودکان Icana
شکور پورحسین، مجید ابهری و یحیی کمالی پور در میزگرد بررسی آسیب های اجتماعی مرتبط با کودکان https://cdn.icana.ir/d/019/201707104122083080.jpg , میزگرد بررسی آسیب های مرتبط با کودکان Icana
شکور پورحسین، مجید ابهری و یحیی کمالی پور در میزگرد بررسی آسیب های اجتماعی مرتبط با کودکان https://cdn.icana.ir/d/019/201707102132081750.jpg , میزگرد بررسی آسیب های مرتبط با کودکان Icana
شکور پورحسین در میزگرد بررسی آسیب های اجتماعی مرتبط با کودکان https://cdn.icana.ir/d/019/201707101635326736.jpg , میزگرد بررسی آسیب های مرتبط با کودکان Icana
شکور پورحسین، مجید ابهری و یحیی کمالی پور در میزگرد بررسی آسیب های اجتماعی مرتبط با کودکان https://cdn.icana.ir/d/019/201707102439712105.jpg , میزگرد بررسی آسیب های مرتبط با کودکان Icana
یحیی کمالی پور در میزگرد بررسی آسیب های اجتماعی مرتبط با کودکان https://cdn.icana.ir/d/019/201707101800973850.jpg , میزگرد بررسی آسیب های مرتبط با کودکان Icana
مجید ابهری در میزگرد بررسی آسیب های اجتماعی مرتبط با کودکان https://cdn.icana.ir/d/019/201707104263693662.jpg , میزگرد بررسی آسیب های مرتبط با کودکان Icana
شکور پورحسین، مجید ابهری و یحیی کمالی پور در میزگرد بررسی آسیب های اجتماعی مرتبط با کودکان https://cdn.icana.ir/d/019/201707106334857703.jpg , میزگرد بررسی آسیب های مرتبط با کودکان Icana
شکور پورحسین در میزگرد بررسی آسیب های اجتماعی مرتبط با کودکان https://cdn.icana.ir/d/019/201707101737435418.jpg , میزگرد بررسی آسیب های مرتبط با کودکان Icana
شکور پورحسین، مجید ابهری و یحیی کمالی پور در میزگرد بررسی آسیب های اجتماعی مرتبط با کودکان https://cdn.icana.ir/d/019/201707102479395612.jpg , میزگرد بررسی آسیب های مرتبط با کودکان Icana
شکور پورحسین در میزگرد بررسی آسیب های اجتماعی مرتبط با کودکان https://cdn.icana.ir/d/019/201707104533871745.jpg , میزگرد بررسی آسیب های مرتبط با کودکان Icana
شکور پورحسین، مجید ابهری و یحیی کمالی پور در میزگرد بررسی آسیب های اجتماعی مرتبط با کودکان https://cdn.icana.ir/d/019/201707103775509815.jpg , میزگرد بررسی آسیب های مرتبط با کودکان Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet