هدر اصلی سایت

گزارش تصویری/ بازدید اعضاء کمیسیون امنیت ملی مجلس از شرکت راه آهن جمهورى اسلامى ایران


اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه از شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران بازدید کردند.
عکس: محسن نوروزی‌فرد دوشنبه 30 مرداد 1396 ساعت 15:16
بازدید اعضاء کمیسیون امنیت مجلس شوراى اسلامى از شرکت راه آهن جمهورى اسلامى ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201708109588993783.jpg , بازدید اعضاء کمیسیون امنیت مجلس شوراى اسلامى از شر Icana
بازدید اعضاء کمیسیون امنیت مجلس شوراى اسلامى از شرکت راه آهن جمهورى اسلامى ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201708105484579741.jpg , بازدید اعضاء کمیسیون امنیت مجلس شوراى اسلامى از شر Icana
بازدید اعضاء کمیسیون امنیت مجلس شوراى اسلامى از شرکت راه آهن جمهورى اسلامى ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201708101070128796.jpg , بازدید اعضاء کمیسیون امنیت مجلس شوراى اسلامى از شر Icana
بازدید اعضاء کمیسیون امنیت مجلس شوراى اسلامى از شرکت راه آهن جمهورى اسلامى ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201708101239688835.jpg , بازدید اعضاء کمیسیون امنیت مجلس شوراى اسلامى از شر Icana
بازدید اعضاء کمیسیون امنیت مجلس شوراى اسلامى از شرکت راه آهن جمهورى اسلامى ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201708109025764152.jpg , بازدید اعضاء کمیسیون امنیت مجلس شوراى اسلامى از شر Icana
بازدید اعضاء کمیسیون امنیت مجلس شوراى اسلامى از شرکت راه آهن جمهورى اسلامى ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201708102193883293.jpg , بازدید اعضاء کمیسیون امنیت مجلس شوراى اسلامى از شر Icana
بازدید اعضاء کمیسیون امنیت مجلس شوراى اسلامى از شرکت راه آهن جمهورى اسلامى ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201708101946064775.jpg , بازدید اعضاء کمیسیون امنیت مجلس شوراى اسلامى از شر Icana
بازدید اعضاء کمیسیون امنیت مجلس شوراى اسلامى از شرکت راه آهن جمهورى اسلامى ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201708100047365004.jpg , بازدید اعضاء کمیسیون امنیت مجلس شوراى اسلامى از شر Icana
بازدید بروجردی، نقوی حسینی از شرکت راه آهن جمهورى اسلامى ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201708109682158639.jpg , بازدید اعضاء کمیسیون امنیت مجلس شوراى اسلامى از شر Icana
بازدید بروجردی، نقوی حسینی از شرکت راه آهن جمهورى اسلامى ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201708109492288662.jpg , بازدید اعضاء کمیسیون امنیت مجلس شوراى اسلامى از شر Icana
بازدید بروجردی، نقوی حسینی از شرکت راه آهن جمهورى اسلامى ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201708103439299320.jpg , بازدید اعضاء کمیسیون امنیت مجلس شوراى اسلامى از شر Icana
بازدید بروجردی، نقوی حسینی از شرکت راه آهن جمهورى اسلامى ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201708109605577128.jpg , بازدید اعضاء کمیسیون امنیت مجلس شوراى اسلامى از شر Icana
بازدید اعضاء کمیسیون امنیت مجلس شوراى اسلامى از شرکت راه آهن جمهورى اسلامى ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201708101009757970.jpg , بازدید اعضاء کمیسیون امنیت مجلس شوراى اسلامى از شر Icana
بروجردی، نقوی حسینی در بازدید از شرکت راه آهن جمهورى اسلامى ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201708109812030449.jpg , بازدید اعضاء کمیسیون امنیت مجلس شوراى اسلامى از شر Icana
نقوی حسینی در بازدید از شرکت راه آهن جمهورى اسلامى ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201708101457135609.jpg , بازدید اعضاء کمیسیون امنیت مجلس شوراى اسلامى از شر Icana
بازدید اعضاء کمیسیون امنیت مجلس شوراى اسلامى از شرکت راه آهن جمهورى اسلامى ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201708102170405749.jpg , بازدید اعضاء کمیسیون امنیت مجلس شوراى اسلامى از شر Icana
بازدید اعضاء کمیسیون امنیت مجلس شوراى اسلامى از شرکت راه آهن جمهورى اسلامى ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201708101159939718.jpg , بازدید اعضاء کمیسیون امنیت مجلس شوراى اسلامى از شر Icana
بروجردی، نقوی حسینی، آخوندی در بازدید از شرکت راه آهن جمهورى اسلامى ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201708101728618001.jpg , بازدید اعضاء کمیسیون امنیت مجلس شوراى اسلامى از شر Icana
بازدید اعضاء کمیسیون امنیت مجلس شوراى اسلامى از شرکت راه آهن جمهورى اسلامى ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201708101886811927.jpg , بازدید اعضاء کمیسیون امنیت مجلس شوراى اسلامى از شر Icana
بروجردی، آخوندی، رحیمی در بازدید از شرکت راه آهن جمهورى اسلامى ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201708101859116679.jpg , بازدید اعضاء کمیسیون امنیت مجلس شوراى اسلامى از شر Icana
برزگر، نانواکناری، نقوی حسینی، بروجردی در بازدید از شرکت راه آهن جمهورى اسلامى ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201708102077799882.jpg , بازدید اعضاء کمیسیون امنیت مجلس شوراى اسلامى از شر Icana
بروجردی، آخوندی در بازدید از شرکت راه آهن جمهورى اسلامى ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201708109731163354.jpg , بازدید اعضاء کمیسیون امنیت مجلس شوراى اسلامى از شر Icana
نانواکناری، نقوی حسینی، بروجردی در بازدید از شرکت راه آهن جمهورى اسلامى ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201708101644955960.jpg , بازدید اعضاء کمیسیون امنیت مجلس شوراى اسلامى از شر Icana
نانواکناری، نقوی حسینی، بروجردی، آخوندی در بازدید از شرکت راه آهن جمهورى اسلامى ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201708101537630045.jpg , بازدید اعضاء کمیسیون امنیت مجلس شوراى اسلامى از شر Icana
بازدید اعضاء کمیسیون امنیت مجلس شوراى اسلامى از شرکت راه آهن جمهورى اسلامى ایران https://cdn.icana.ir/d/019/201708100889388975.jpg , بازدید اعضاء کمیسیون امنیت مجلس شوراى اسلامى از شر Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000