هدر اصلی

گزارش تصویری/ بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی برای شرکت در اجلاس اتحادیه بین المجالس روسیه


دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی با بدرقه رسمی نائب رئیس مجلس و جمعی از مدیران مجلس شورای اسلامی در فرودگاه مهرآباد برای حضور و سخنرانی در صد و سی هفتمین اجلاس اتحادیه بین‌المجالس در کشور روسیه، تهران را به مقصد سن پترزبورگ ترک کرد.
حمیدرضا راهل پنج‌شنبه 20 مهر 1396 ساعت 23:48
علی مطهری در بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی برای شرکت در اجلاس اتحادیه بین المجالس روسیه https://cdn.icana.ir/d/019/201710104882547704.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, اجلاس اتحادیه بین المجالس روسیه, بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی برای شرکت در اجلاس Icana
محمد جعفری در بدرقه رسمی رئیس مجلس شورای اسلامی برای شرکت در اجلاس اتحادیه بین المجالس روسیه https://cdn.icana.ir/d/019/201710105018941054.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, اجلاس اتحادیه بین المجالس روسیه, بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی برای شرکت در اجلاس Icana
علی مطهری و محمد جعفری در بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی برای شرکت در اجلاس اتحادیه بین المجالس روسیه https://cdn.icana.ir/d/019/201710109521656794.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, اجلاس اتحادیه بین المجالس روسیه, بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی برای شرکت در اجلاس Icana
بدرقه رسمی رئیس مجلس شورای اسلامی برای شرکت در اجلاس اتحادیه بین المجالس روسیه https://cdn.icana.ir/d/019/201710107317196851.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, اجلاس اتحادیه بین المجالس روسیه, بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی برای شرکت در اجلاس Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی برای شرکت در اجلاس اتحادیه بین المجالس روسیه https://cdn.icana.ir/d/019/201710108122335022.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, اجلاس اتحادیه بین المجالس روسیه, بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی برای شرکت در اجلاس Icana
بدرقه رسمی رئیس مجلس شورای اسلامی برای شرکت در اجلاس اتحادیه بین المجالس روسیه https://cdn.icana.ir/d/019/201710104748576641.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, اجلاس اتحادیه بین المجالس روسیه, بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی برای شرکت در اجلاس Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی برای شرکت در اجلاس اتحادیه بین المجالس روسیه https://cdn.icana.ir/d/019/201710108662830282.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, اجلاس اتحادیه بین المجالس روسیه, بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی برای شرکت در اجلاس Icana
بدرقه رسمی رئیس مجلس شورای اسلامی برای شرکت در اجلاس اتحادیه بین المجالس روسیه https://cdn.icana.ir/d/019/201710100413177960.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, اجلاس اتحادیه بین المجالس روسیه, بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی برای شرکت در اجلاس Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی برای شرکت در اجلاس اتحادیه بین المجالس روسیه https://cdn.icana.ir/d/019/201710109947394669.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, اجلاس اتحادیه بین المجالس روسیه, بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی برای شرکت در اجلاس Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی برای شرکت در اجلاس اتحادیه بین المجالس روسیه https://cdn.icana.ir/d/019/201710108747051312.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, اجلاس اتحادیه بین المجالس روسیه, بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی برای شرکت در اجلاس Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی برای شرکت در اجلاس اتحادیه بین المجالس روسیه https://cdn.icana.ir/d/019/201710109808020044.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, اجلاس اتحادیه بین المجالس روسیه, بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی برای شرکت در اجلاس Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی برای شرکت در اجلاس اتحادیه بین المجالس روسیه https://cdn.icana.ir/d/019/201710108206556053.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, اجلاس اتحادیه بین المجالس روسیه, بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی برای شرکت در اجلاس Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی برای شرکت در اجلاس اتحادیه بین المجالس روسیه https://cdn.icana.ir/d/019/201710108479715411.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, اجلاس اتحادیه بین المجالس روسیه, بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی برای شرکت در اجلاس Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی برای شرکت در اجلاس اتحادیه بین المجالس روسیه https://cdn.icana.ir/d/019/201710109316668592.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, اجلاس اتحادیه بین المجالس روسیه, بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی برای شرکت در اجلاس Icana
بدرقه رسمی رئیس مجلس شورای اسلامی برای شرکت در اجلاس اتحادیه بین المجالس روسیه https://cdn.icana.ir/d/019/201710109441695829.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, اجلاس اتحادیه بین المجالس روسیه, بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی برای شرکت در اجلاس Icana
بدرقه رسمی رئیس مجلس شورای اسلامی برای شرکت در اجلاس اتحادیه بین المجالس روسیه https://cdn.icana.ir/d/019/201710109572499287.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, اجلاس اتحادیه بین المجالس روسیه, بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی برای شرکت در اجلاس Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی برای شرکت در اجلاس اتحادیه بین المجالس روسیه https://cdn.icana.ir/d/019/201710101401690855.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, اجلاس اتحادیه بین المجالس روسیه, بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی برای شرکت در اجلاس Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی برای شرکت در اجلاس اتحادیه بین المجالس روسیه https://cdn.icana.ir/d/019/201710102854196092.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, اجلاس اتحادیه بین المجالس روسیه, بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی برای شرکت در اجلاس Icana
بدرقه رسمی رئیس مجلس شورای اسلامی برای شرکت در اجلاس اتحادیه بین المجالس روسیه https://cdn.icana.ir/d/019/201710101552804252.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, اجلاس اتحادیه بین المجالس روسیه, بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی برای شرکت در اجلاس Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی برای شرکت در اجلاس اتحادیه بین المجالس روسیه https://cdn.icana.ir/d/019/201710108771880401.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, اجلاس اتحادیه بین المجالس روسیه, بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی برای شرکت در اجلاس Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی برای شرکت در اجلاس اتحادیه بین المجالس روسیه https://cdn.icana.ir/d/019/201710100855185808.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, اجلاس اتحادیه بین المجالس روسیه, بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی برای شرکت در اجلاس Icana
بدرقه رسمی رئیس مجلس شورای اسلامی برای شرکت در اجلاس اتحادیه بین المجالس روسیه https://cdn.icana.ir/d/019/201710100988970542.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, اجلاس اتحادیه بین المجالس روسیه, بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی برای شرکت در اجلاس Icana
بدرقه رسمی رئیس مجلس شورای اسلامی برای شرکت در اجلاس اتحادیه بین المجالس روسیه https://cdn.icana.ir/d/019/201710101253372404.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, اجلاس اتحادیه بین المجالس روسیه, بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی برای شرکت در اجلاس Icana
بدرقه رسمی رئیس مجلس شورای اسلامی برای شرکت در اجلاس اتحادیه بین المجالس روسیه https://cdn.icana.ir/d/019/201710100613150860.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, اجلاس اتحادیه بین المجالس روسیه, بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی برای شرکت در اجلاس Icana
بدرقه رسمی رئیس مجلس شورای اسلامی برای شرکت در اجلاس اتحادیه بین المجالس روسیه https://cdn.icana.ir/d/019/201710109530973279.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, اجلاس اتحادیه بین المجالس روسیه, بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی برای شرکت در اجلاس Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی برای شرکت در اجلاس اتحادیه بین المجالس روسیه https://cdn.icana.ir/d/019/201710107433652922.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, اجلاس اتحادیه بین المجالس روسیه, بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی برای شرکت در اجلاس Icana
بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی برای شرکت در اجلاس اتحادیه بین المجالس روسیه https://cdn.icana.ir/d/019/201710100499676065.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, اجلاس اتحادیه بین المجالس روسیه, بدرقه رسمی دکتر علی لاریجانی برای شرکت در اجلاس Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet