هدر اصلی

گزارش تصویری/ حضور دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی


دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی که در راس هیاتی پارلمانی به سن پترزبورگ سفر کرده است، در دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی حضور یافت.
حمیدرضا راهل جمعه 21 مهر 1396 ساعت 18:38
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی https://cdn.icana.ir/d/019/201710102697668372.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در دهمین اجلاس عمومی Icana
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی https://cdn.icana.ir/d/019/201710103224337216.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در دهمین اجلاس عمومی Icana
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی https://cdn.icana.ir/d/019/201710102751027914.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در دهمین اجلاس عمومی Icana
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی https://cdn.icana.ir/d/019/201710100509790275.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در دهمین اجلاس عمومی Icana
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی https://cdn.icana.ir/d/019/201710103004739738.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در دهمین اجلاس عمومی Icana
دککتر علی لاریجانی و مهدی سنایی سفیر ایران در روسیه در دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی https://cdn.icana.ir/d/019/201710108110049778.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در دهمین اجلاس عمومی Icana
حسن قشقاوی، محمد جعفری، حسین امیرعبداللهیان، محمد یثربی در دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی https://cdn.icana.ir/d/019/201710108018189230.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در دهمین اجلاس عمومی Icana
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی https://cdn.icana.ir/d/019/201710103681776661.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در دهمین اجلاس عمومی Icana
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی https://cdn.icana.ir/d/019/201710103211107807.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در دهمین اجلاس عمومی Icana
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی https://cdn.icana.ir/d/019/201710102566492254.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در دهمین اجلاس عمومی Icana
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی https://cdn.icana.ir/d/019/201710102369728078.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در دهمین اجلاس عمومی Icana
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی https://cdn.icana.ir/d/019/201710103527580912.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در دهمین اجلاس عمومی Icana
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی https://cdn.icana.ir/d/019/201710102289047312.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در دهمین اجلاس عمومی Icana
حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی https://cdn.icana.ir/d/019/201710102487115797.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در دهمین اجلاس عمومی Icana
قشاوی، محمد جعفری، حسین امیرعبداللهیان در دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی https://cdn.icana.ir/d/019/201710108108466330.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, حضور دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس عمومی سازمان, دهمین اجگلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی https://cdn.icana.ir/d/019/201710101608953347.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, حضور دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس عمومی سازمان, دهمین اجگلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی https://cdn.icana.ir/d/019/201710101509608579.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, حضور دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس عمومی سازمان, دهمین اجگلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی https://cdn.icana.ir/d/019/201710100531781279.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, حضور دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس عمومی سازمان, دهمین اجگلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی https://cdn.icana.ir/d/019/201710100557277418.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, حضور دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس عمومی سازمان, دهمین اجگلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی https://cdn.icana.ir/d/019/201710101473087955.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, حضور دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس عمومی سازمان, دهمین اجگلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی https://cdn.icana.ir/d/019/201710100310390548.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, حضور دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس عمومی سازمان, دهمین اجگلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی https://cdn.icana.ir/d/019/201710100670938542.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, حضور دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس عمومی سازمان, دهمین اجگلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی https://cdn.icana.ir/d/019/201710106196537154.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, حضور دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس عمومی سازمان, دهمین اجگلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی https://cdn.icana.ir/d/019/201710101675845714.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, حضور دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس عمومی سازمان, دهمین اجگلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی https://cdn.icana.ir/d/019/201710106127595160.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, حضور دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس عمومی سازمان, دهمین اجگلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی Icana
حضور دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی https://cdn.icana.ir/d/019/201710107188929198.jpg , رئیس مجلس شورای اسلامی, دکتر علی لاریجانی, حضور دکتر علی لاریجانی در دهمین اجلاس عمومی سازمان, دهمین اجگلاس عمومی سازمان پیمان امنیت جمعی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet