هدر اصلی

گزارش تصویری(5) خبرگزاری خانه ملت در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها


میهمانان غرفه خبرگزاری خانه ملت در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها.
حمیدرضا راهل , محمد صوری یکشنبه 7 آبان 1396 ساعت 16:02
حضور آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در غرفه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201710101064969637.jpg , محمدجواد آذری جهرمی Icana
حضور آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در غرفه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201710101512160947.jpg , محمدجواد آذری جهرمی Icana
حضور آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در غرفه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201710101616691916.jpg , محمدجواد آذری جهرمی Icana
حضور آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در غرفه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201710101439865019.jpg , محمدجواد آذری جهرمی Icana
حضور آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در غرفه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201710101286515665.jpg , محمدجواد آذری جهرمی Icana
حضور حسینی کیا و جاسمی در غرفه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201710108296650264.jpg Icana
حضور شهاب نادری در غرفه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201710108112370178.jpg Icana
حضور احمد صفری در غرفه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201710108693346222.jpg Icana
حضور قاسم جاسمی در غرفه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201710100981678360.jpg Icana
حضور احمد صفری در غرفه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201710100659141628.jpg Icana
حضور شهاب نادری در غرفه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201710101114652960.jpg Icana
حسینی کیا و جاسمی در غرفه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201710108324802861.jpg Icana
حضور نمایندگان مجمع استان کرمانشاه در غرفه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201710101406720286.jpg Icana
حضور نمایندگان مجمع استان کرمانشاه در غرفه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201710108383666240.jpg Icana
حضور نمایندگان مجمع استان کرمانشاه در غرفه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201710100128101947.jpg Icana
نمایندگان مجمع استان کرمانشاه در غرفه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201710100059346283.jpg Icana
حضور شهاب نادری در غرفه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201710100396603063.jpg Icana
حضور نمایندگان مجمع استان کرمانشاه در غرفه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201710101061986466.jpg Icana
غرفه خبرگزاری خانه ملت در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها https://cdn.icana.ir/d/019/201710108246527571.jpg Icana
حضور کیکاووس سعیدی در غرفه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201710108951599203.jpg Icana
غرفه خبرگزاری خانه ملت در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها https://cdn.icana.ir/d/019/201710108876880989.jpg Icana
غرفه خبرگزاری خانه ملت در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها https://cdn.icana.ir/d/019/201710109704760712.jpg Icana
بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها https://cdn.icana.ir/d/019/201710100199838886.jpg Icana
بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها https://cdn.icana.ir/d/019/201710100727710962.jpg Icana
بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها https://cdn.icana.ir/d/019/201710109960715529.jpg Icana
بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها https://cdn.icana.ir/d/019/201710109865563254.jpg Icana
بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها https://cdn.icana.ir/d/019/201710101998342027.jpg Icana
غرفه خبرگزاری خانه ملت در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها https://cdn.icana.ir/d/019/201710108803839741.jpg Icana
غرفه خبرگزاری خانه ملت در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها https://cdn.icana.ir/d/019/201710108559188829.jpg Icana
غرفه خبرگزاری خانه ملت در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها https://cdn.icana.ir/d/019/201710100854277592.jpg Icana
بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها https://cdn.icana.ir/d/019/201710100825096586.jpg Icana
بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها https://cdn.icana.ir/d/019/201710103256042683.jpg Icana
حضور امیر طاهرخانی در غرفه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201710106179271713.jpg , غرفه خبرگزاری خانه ملت, بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها Icana
حضور سید مهدی مقدسی در غرفه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201710105463951947.jpg , غرفه خبرگزاری خانه ملت, بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها Icana
حضور سید مهدی مقدسی در غرفه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201710105989588066.jpg , غرفه خبرگزاری خانه ملت, بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها Icana
حضور سید مهدی مقدسی در غرفه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201710108641748328.jpg , غرفه خبرگزاری خانه ملت, بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها Icana
حضور جبار کوچکی نژاد در غرفه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201710109284090806.jpg , غرفه خبرگزاری خانه ملت, بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها Icana
حضور جبار کوچکی نژاد در غرفه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201710100495420395.jpg , غرفه خبرگزاری خانه ملت, بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها Icana
حضور جبار کوچکی نژاد در غرفه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201710102058284711.jpg , غرفه خبرگزاری خانه ملت, بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها Icana
حضور مصطفی کواکبیان در غرفه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201710109567870958.jpg , غرفه خبرگزاری خانه ملت, بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها Icana
حضور مصطفی کواکبیان در غرفه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201710102189088169.jpg , غرفه خبرگزاری خانه ملت, بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها Icana
حضور مصطفی کواکبیان و جبار کوچکی نژاد در غرفه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201710109373529068.jpg , غرفه خبرگزاری خانه ملت, بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها Icana
حضور مصطفی کواکبیان و جبار کوچکی نژاد در غرفه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201710105899777144.jpg , غرفه خبرگزاری خانه ملت, بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها Icana
حضور جبار کوچکی نژاد در غرفه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201710105577304370.jpg , غرفه خبرگزاری خانه ملت, بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها Icana
حضور مصطفی کواکبیان در غرفه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201710105702640308.jpg , غرفه خبرگزاری خانه ملت, بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها Icana
حضور سید محمد جواد ابطحی در غرفه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201710100397410967.jpg , غرفه خبرگزاری خانه ملت, بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها Icana
حضور سید محمد جواد ابطحی در غرفه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201710105595192023.jpg , غرفه خبرگزاری خانه ملت, بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها Icana
حضور سید محمد جواد ابطحی در غرفه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201710106101758553.jpg , غرفه خبرگزاری خانه ملت, بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها Icana
غرفه خبرگزاری خانه ملت در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها https://cdn.icana.ir/d/019/201710106865046062.jpg , غرفه خبرگزاری خانه ملت, بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها Icana
حضور احمد صفری در غرفه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201710105783321074.jpg , غرفه خبرگزاری خانه ملت, بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها Icana
حضور سکینه الماسی در غرفه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201710102303697608.jpg , غرفه خبرگزاری خانه ملت, بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها Icana
حضور سکینه الماسی در غرفه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201710103565702172.jpg , غرفه خبرگزاری خانه ملت, بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها Icana
حضور سکینه الماسی در غرفه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201710108416060550.jpg , غرفه خبرگزاری خانه ملت, بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها Icana
حضور سکینه الماسی در غرفه خبرگزاری خانه ملت https://cdn.icana.ir/d/019/201710103172546478.jpg , غرفه خبرگزاری خانه ملت, بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet