هدر اصلی

دوشنبه 2 بهمن 1396 برگزار شد:

نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر اقتصاد


نشست اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد و امور دارایی برگزار شد.
محسن نوروزی‌فرد دوشنبه 2 بهمن 1396 ساعت 18:15
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201801103243187209.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201801103175731490.jpg Icana
بهمنی و موسوی لارگانی در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201801102496005062.jpg Icana
بهمنی و حسین زاده بحرینی در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201801103761365776.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201801104524623805.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201801102981766622.jpg Icana
حسینی شاهرودی در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201801107344646956.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201801103137533899.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201801103112570080.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201801107205458661.jpg Icana
رضایی و شکری و شریف پور در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201801102071918636.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201801102836243117.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201801102664447122.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201801102231789529.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201801104833697636.jpg Icana
کریمی و زارع و سیف در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201801102371164154.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201801105892697672.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201801104671031797.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر اقتصاد و امور داراییپور ابراهیمی و کرباسیان و موسوی در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201801104524478593.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201801104976053536.jpg Icana
زارع و بهمنی در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201801105721274337.jpg Icana
شکری و شریف پور در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201801100850615650.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201801100315947424.jpg Icana
پور ابراهیمی و کرباسیان و موسوی در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201801100182162691.jpg Icana
شریف پور در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201801104473051592.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201801109906394588.jpg Icana
شاهرودی و علی اسدی کرم در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201801105180731841.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201801100054340508.jpg Icana
رضایی و شکری و شریف پور در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201801104838630488.jpg Icana
نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201801101112595226.jpg Icana
رضایی و شکری در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی https://cdn.icana.ir/d/019/201801109586954704.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet