ایام محرم 1398

عصر امروز ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۶ برگزار شد:

نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس


نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی عصر امروز دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۶ از زاویه دید دوربین خبرگزاری خانه ملت.
محسن نوروزی‌فرد دوشنبه 16 بهمن 1396 ساعت 18:56
نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201802109399257996.jpg , نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی Icana
نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201802100088119071.jpg , نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی Icana
نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201802107327280612.jpg , نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی Icana
دکتر علی لاریجانی در نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201802107601801014.jpg , نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی Icana
عباسعلی پوربافرانی در نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201802107540628133.jpg , نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی Icana
دکتر علی لاریجانی در نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201802106915678281.jpg , نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی Icana
عبدالرضا عزیزی در نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201802107173372269.jpg , نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی Icana
علی اصغر یوسف نژاد در نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201802109795953954.jpg , نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی Icana
نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201802102790662964.jpg , نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی Icana
نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201802107815148535.jpg , نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی Icana
نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201802107987074124.jpg , نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی Icana
دکتر علی لاریجانی و امیرحسین قاضی زاده هاشمی در نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201802104594226963.jpg , نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی Icana
سیدحسین نقوی حسینی و طیبه سیاوشی شاه عنایتی در نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201802107889680420.jpg , نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی Icana
نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201802109179016275.jpg , نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی Icana
سیده حمیده زرآبادی در نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201802104743696408.jpg , نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی Icana
نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201802108795206050.jpg , نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی Icana
نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201802108279072746.jpg , نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی Icana
نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201802105372745517.jpg , نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی Icana
نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201802109013552585.jpg , نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی Icana
نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201802104859779819.jpg , نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی Icana
نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201802107563976083.jpg , نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی Icana
نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201802108139734895.jpg , نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی Icana
نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201802105390446840.jpg , نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی Icana
نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201802107031016373.jpg , نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی Icana
نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201802100199759552.jpg , نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی Icana
نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201802109565836759.jpg , نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی Icana
نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201802108667165649.jpg , نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی Icana
غلامرضا تاجگردون در نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201802109007761998.jpg , نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی Icana
نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201802100151471173.jpg , نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی Icana
نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201802104834520603.jpg , نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی Icana
نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201802105088746020.jpg , نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی Icana
نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201802101278393275.jpg , نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی Icana
نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201802109304416172.jpg , نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی Icana
فاطمه سعیدی و محمدرضا عارف در نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201802109142868311.jpg , نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی Icana
نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201802107394386237.jpg , نهمین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ در صحن علنی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet