ارتحال ملکوتی امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران

صبح امروز ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ برگزار شد؛

نشست کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با حضور وزیر جهاد کشاورزی


نشست کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی صبح امروز چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ با حضور محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی و اعضای این کمیسیون برگزار شد.
مهدیه همت گشای فرد چهارشنبه 16 اسفند 1396 ساعت 08:55
علی اکبری و محمود حجتی در نشست کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201803108333407066.jpg , نشست اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس Icana
نشست کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با حضور وزیر جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201803104591333534.jpg , نشست اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس Icana
نشست کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با حضور وزیر جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201803108545754458.jpg , نشست اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس Icana
نشست کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با حضور وزیر جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201803106018783311.jpg , نشست اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس Icana
نشست کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با حضور وزیر جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201803106150518418.jpg , نشست اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس Icana
نشست کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با حضور وزیر جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201803105420260791.jpg , نشست اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس Icana
نشست کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با حضور وزیر جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201803105949250845.jpg , نشست اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس Icana
نشست کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با حضور وزیر جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201803101361972293.jpg , نشست اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس Icana
نشست کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با حضور وزیر جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201803100794970978.jpg , نشست اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس Icana
علی اکبری در نشست کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با حضور وزیر جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201803105091979321.jpg , نشست اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس Icana
نشست کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با حضور وزیر جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201803104949623420.jpg , نشست اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس Icana
نشست کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با حضور وزیر جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201803103518696825.jpg , نشست اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس Icana
نشست کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با حضور وزیر جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201803104487361555.jpg , نشست اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس Icana
رضا کریمی و علی اکبری در نشست کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با حضور وزیر جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201803108857366218.jpg , نشست اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس Icana
نشست کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با حضور وزیر جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201803103761111782.jpg , نشست اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس Icana
نشست کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با حضور وزیر جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201803104234325805.jpg , نشست اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس Icana
نظر افضلی در نشست کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با حضور وزیر جهاد کشاورزی https://cdn.icana.ir/d/019/201803104932853746.jpg , نشست اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet