هدر اصلی سایت

با حضور نایب رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار شد:

افتتاح نمایشگاه هنرهای تجسمی بنیاد شهید در مجلس شورای اسلامی


نمایشگاه هنرهای تجسمی بنیاد شهید با حضور علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، و جمعی از نمایندگان ملت برگزار شد.
عکس: فوأد فاضلی یکشنبه 20 اسفند 1396 ساعت 16:48
افتتاح نمایشگاه تجسمی بنیاد شهید در مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201803105485990667.jpg Icana
افتتاح نمایشگاه تجسمی بنیاد شهید در مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201803105631327843.jpg Icana
افتتاح نمایشگاه تجسمی بنیاد شهید در مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201803100557666682.jpg Icana
افتتاح نمایشگاه تجسمی بنیاد شهید در مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201803108148796030.jpg Icana
افتتاح نمایشگاه تجسمی بنیاد شهید در مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201803102968676250.jpg Icana
افتتاح نمایشگاه تجسمی بنیاد شهید در مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201803103185564035.jpg Icana
افتتاح نمایشگاه تجسمی بنیاد شهید در مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201803108931753483.jpg Icana
افتتاح نمایشگاه تجسمی بنیاد شهید در مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201803108803185981.jpg Icana
افتتاح نمایشگاه تجسمی بنیاد شهید در مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201803108683934965.jpg Icana
افتتاح نمایشگاه تجسمی بنیاد شهید در مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201803108564497619.jpg Icana
افتتاح نمایشگاه تجسمی بنیاد شهید در مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201803109199136620.jpg Icana
افتتاح نمایشگاه تجسمی بنیاد شهید در مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201803103765981090.jpg Icana
افتتاح نمایشگاه تجسمی بنیاد شهید در مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201803103911877255.jpg Icana
افتتاح نمایشگاه تجسمی بنیاد شهید در مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201803109641459050.jpg Icana
افتتاح نمایشگاه تجسمی بنیاد شهید در مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201803109444694874.jpg Icana
افتتاح نمایشگاه تجسمی بنیاد شهید در مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201803103029736763.jpg Icana
افتتاح نمایشگاه تجسمی بنیاد شهید در مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201803108302933651.jpg Icana
افتتاح نمایشگاه تجسمی بنیاد شهید در مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201803108356223948.jpg Icana
افتتاح نمایشگاه تجسمی بنیاد شهید در مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201803109431719049.jpg Icana
افتتاح نمایشگاه تجسمی بنیاد شهید در مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201803108424606953.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000