هدر اصلی

صبحر امروز ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ برگزار شد؛

نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور دبیر ستاد توسعه وفناوری کشوری مرکز پژوهش ها


نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی صبح امروز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ با حضور دبیرستاد توسعه وفناوری کشوری مرکز پژوهش ها برگزار شد.
محمدرضا زرندوش یکشنبه 2 اردیبهشت 1397 ساعت 08:42
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور دبیر ستاد توسعه وفناوری کشوری مرکز پژوهش ها https://cdn.icana.ir/d/019/201804100722147441.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور دبیر ستاد توسعه وفناوری کشوری مرکز پژوهش ها https://cdn.icana.ir/d/019/201804104421259052.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور دبیر ستاد توسعه وفناوری کشوری مرکز پژوهش ها https://cdn.icana.ir/d/019/201804100322842867.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
صفاری نطنزی، بت کلیا و بائوج لاهوتی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور دبیر ستاد توسعه وفناوری کشوری مرکز پژوهش ها https://cdn.icana.ir/d/019/201804101240814920.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور دبیر ستاد توسعه وفناوری کشوری مرکز پژوهش ها https://cdn.icana.ir/d/019/201804100445261488.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
ملکی و کاتب در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور دبیر ستاد توسعه وفناوری کشوری مرکز پژوهش ها https://cdn.icana.ir/d/019/201804101164121519.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
جعفرزاده ایمن آبادی، میرزاده و صفاری نطنزی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور دبیر ستاد توسعه وفناوری کشوری مرکز پژوهش ها https://cdn.icana.ir/d/019/201804108506314679.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور دبیر ستاد توسعه وفناوری کشوری مرکز پژوهش ها https://cdn.icana.ir/d/019/201804100853696218.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
اسماعیلی، خاتمی و برومندی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور دبیر ستاد توسعه وفناوری کشوری مرکز پژوهش ها https://cdn.icana.ir/d/019/201804104799508369.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور دبیر ستاد توسعه وفناوری کشوری مرکز پژوهش ها https://cdn.icana.ir/d/019/201804107413976990.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور دبیر ستاد توسعه وفناوری کشوری مرکز پژوهش ها https://cdn.icana.ir/d/019/201804104680257352.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
کاظم جلالی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور دبیر ستاد توسعه وفناوری کشوری مرکز پژوهش ها https://cdn.icana.ir/d/019/201804108374692988.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
دهقانی فیروزآبادی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور دبیر ستاد توسعه وفناوری کشوری مرکز پژوهش ها https://cdn.icana.ir/d/019/201804108061475186.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
سیدمهدی فرشادان در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور دبیر ستاد توسعه وفناوری کشوری مرکز پژوهش ها https://cdn.icana.ir/d/019/201804108332957577.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور دبیر ستاد توسعه وفناوری کشوری مرکز پژوهش ها https://cdn.icana.ir/d/019/201804107530619390.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور دبیر ستاد توسعه وفناوری کشوری مرکز پژوهش ها https://cdn.icana.ir/d/019/201804107718626070.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور دبیر ستاد توسعه وفناوری کشوری مرکز پژوهش ها https://cdn.icana.ir/d/019/201804100212908337.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور دبیر ستاد توسعه وفناوری کشوری مرکز پژوهش ها https://cdn.icana.ir/d/019/201804107816449169.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور دبیر ستاد توسعه وفناوری کشوری مرکز پژوهش ها https://cdn.icana.ir/d/019/201804107935886515.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور دبیر ستاد توسعه وفناوری کشوری مرکز پژوهش ها https://cdn.icana.ir/d/019/201804109890371476.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور دبیر ستاد توسعه وفناوری کشوری مرکز پژوهش ها https://cdn.icana.ir/d/019/201804100552214743.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
غلامرضا کاتب در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور دبیر ستاد توسعه وفناوری کشوری مرکز پژوهش ها https://cdn.icana.ir/d/019/201804107646889131.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
هادی قوامی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور دبیر ستاد توسعه وفناوری کشوری مرکز پژوهش ها https://cdn.icana.ir/d/019/201804100602896425.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
شهرام کوسه غراوی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور دبیر ستاد توسعه وفناوری کشوری مرکز پژوهش ها https://cdn.icana.ir/d/019/201804108213892891.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور دبیر ستاد توسعه وفناوری کشوری مرکز پژوهش ها https://cdn.icana.ir/d/019/201804107288949753.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
برومندی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور دبیر ستاد توسعه وفناوری کشوری مرکز پژوهش ها https://cdn.icana.ir/d/019/201804102287692131.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet