هدر اصلی سایت

ناطقان میان دستور ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی


اسامی ناطقان میان دستور جلسه علنی امروز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل است: شهرام کوسه غراوی، علیرضا ابراهیمی، هادی شوشتری، علی نجفی خوشرودی، جهانبخش محبی نیا
عکس: حمیدرضا راهل یکشنبه 2 اردیبهشت 1397 ساعت 14:32
شهرام کوسه غراوی در نطق میان دستور ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ https://cdn.icana.ir/d/019/201804101217599372.jpg , ناطقان میان دستور ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ Icana
شهرام کوسه غراوی در نطق میان دستور ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ https://cdn.icana.ir/d/019/201804101488150114.jpg , ناطقان میان دستور ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ Icana
شهرام کوسه غراوی در نطق میان دستور ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ https://cdn.icana.ir/d/019/201804109840972095.jpg , ناطقان میان دستور ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ Icana
شهرام کوسه غراوی در نطق میان دستور ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ https://cdn.icana.ir/d/019/201804109974943159.jpg , ناطقان میان دستور ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ Icana
شهرام کوسه غراوی در نطق میان دستور ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ https://cdn.icana.ir/d/019/201804100072766386.jpg , ناطقان میان دستور ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ Icana
شهرام کوسه غراوی در نطق میان دستور ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ https://cdn.icana.ir/d/019/201804109368253614.jpg , ناطقان میان دستور ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ Icana
علیرضا ابراهیمی در نطق میان دستور ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ https://cdn.icana.ir/d/019/201804108941747347.jpg , ناطقان میان دستور ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ Icana
علیرضا ابراهیمی در نطق میان دستور ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ https://cdn.icana.ir/d/019/201804109052054537.jpg , ناطقان میان دستور ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ Icana
علیرضا ابراهیمی در نطق میان دستور ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ https://cdn.icana.ir/d/019/201804100434455590.jpg , ناطقان میان دستور ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ Icana
علیرضا ابراهیمی در نطق میان دستور ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ https://cdn.icana.ir/d/019/201804109457319217.jpg , ناطقان میان دستور ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ Icana
هادی شوشتری در نطق میان دستور ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ https://cdn.icana.ir/d/019/201804108032644679.jpg , ناطقان میان دستور ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ Icana
هادی شوشتری در نطق میان دستور ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ https://cdn.icana.ir/d/019/201804109560918537.jpg , ناطقان میان دستور ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ Icana
هادی شوشتری در نطق میان دستور ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ https://cdn.icana.ir/d/019/201804101419580780.jpg , ناطقان میان دستور ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ Icana
هادی شوشتری در نطق میان دستور ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ https://cdn.icana.ir/d/019/201804109677374608.jpg , ناطقان میان دستور ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ Icana
علی نجفی خوشرودی در نطق میان دستور ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ https://cdn.icana.ir/d/019/201804100757551311.jpg , ناطقان میان دستور ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ Icana
علی نجفی خوشرودی در نطق میان دستور ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ https://cdn.icana.ir/d/019/201804107752032132.jpg , ناطقان میان دستور ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ Icana
علی نجفی خوشرودی در نطق میان دستور ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ https://cdn.icana.ir/d/019/201804109000252432.jpg , ناطقان میان دستور ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ Icana
علی نجفی خوشرودی در نطق میان دستور ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ https://cdn.icana.ir/d/019/201804109124019683.jpg , ناطقان میان دستور ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ Icana
علی نجفی خوشرودی در نطق میان دستور ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ https://cdn.icana.ir/d/019/201804109276996377.jpg , ناطقان میان دستور ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ Icana
علی نجفی خوشرودی در نطق میان دستور ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ https://cdn.icana.ir/d/019/201804104207339396.jpg , ناطقان میان دستور ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ Icana
جهانبخش محبی نیا در نطق میان دستور ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ https://cdn.icana.ir/d/019/201804104415610618.jpg , ناطقان میان دستور ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ Icana
جهانبخش محبی نیا در نطق میان دستور ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ https://cdn.icana.ir/d/019/201804107880413304.jpg , ناطقان میان دستور ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ Icana
جهانبخش محبی نیا در نطق میان دستور ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ https://cdn.icana.ir/d/019/201804104210834264.jpg , ناطقان میان دستور ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ Icana
جهانبخش محبی نیا در نطق میان دستور ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ https://cdn.icana.ir/d/019/201804101051952257.jpg , ناطقان میان دستور ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ Icana
جهانبخش محبی نیا در نطق میان دستور ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ https://cdn.icana.ir/d/019/201804104305489758.jpg , ناطقان میان دستور ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ Icana
جهانبخش محبی نیا در نطق میان دستور ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ https://cdn.icana.ir/d/019/201804100515322685.jpg , ناطقان میان دستور ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ Icana
جهانبخش محبی نیا در نطق میان دستور ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ https://cdn.icana.ir/d/019/201804103731966902.jpg , ناطقان میان دستور ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000