هدر اصلی

صبح امروز ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ برگزار شد؛

نشست فراکسیون پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی با حضور رئیس سازمان امور اجتماعی کشور


نشست فراکسیون پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی صبح امروز دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ با حضور تقی رستم وندی، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور برگزار شد.
حمیدرضا راهل دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 ساعت 12:46
نشست فراکسیون پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی با حضور رئیس سازمان امور اجتماعی کشور https://cdn.icana.ir/d/019/201804102229238096.jpg , نشست فراکسیون پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی Icana
نشست فراکسیون پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی با حضور رئیس سازمان امور اجتماعی کشور https://cdn.icana.ir/d/019/201804109312176157.jpg , نشست فراکسیون پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی Icana
نشست فراکسیون پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی با حضور رئیس سازمان امور اجتماعی کشور https://cdn.icana.ir/d/019/201804109487813243.jpg , نشست فراکسیون پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی Icana
نشست فراکسیون پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی با حضور رئیس سازمان امور اجتماعی کشور https://cdn.icana.ir/d/019/201804105701950245.jpg , نشست فراکسیون پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی Icana
نشست فراکسیون پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی با حضور رئیس سازمان امور اجتماعی کشور https://cdn.icana.ir/d/019/201804109674929243.jpg , نشست فراکسیون پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی Icana
نشست فراکسیون پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی با حضور رئیس سازمان امور اجتماعی کشور https://cdn.icana.ir/d/019/201804106012002887.jpg , نشست فراکسیون پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی Icana
نشست فراکسیون پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی با حضور رئیس سازمان امور اجتماعی کشور https://cdn.icana.ir/d/019/201804101862398464.jpg , نشست فراکسیون پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی Icana
نشست فراکسیون پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی با حضور رئیس سازمان امور اجتماعی کشور https://cdn.icana.ir/d/019/201804108951255504.jpg , نشست فراکسیون پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی Icana
نشست فراکسیون پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی با حضور رئیس سازمان امور اجتماعی کشور https://cdn.icana.ir/d/019/201804109972684124.jpg , نشست فراکسیون پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی Icana
نشست فراکسیون پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی با حضور رئیس سازمان امور اجتماعی کشور https://cdn.icana.ir/d/019/201804103518056415.jpg , نشست فراکسیون پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی Icana
نشست فراکسیون پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی با حضور رئیس سازمان امور اجتماعی کشور https://cdn.icana.ir/d/019/201804103088380098.jpg , نشست فراکسیون پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی Icana
نشست فراکسیون پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی با حضور رئیس سازمان امور اجتماعی کشور https://cdn.icana.ir/d/019/201804103422096613.jpg , نشست فراکسیون پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی Icana
نشست فراکسیون پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی با حضور رئیس سازمان امور اجتماعی کشور https://cdn.icana.ir/d/019/201804102800515058.jpg , نشست فراکسیون پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی Icana
نشست فراکسیون پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی با حضور رئیس سازمان امور اجتماعی کشور https://cdn.icana.ir/d/019/201804103335639627.jpg , نشست فراکسیون پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی Icana
نشست فراکسیون پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی با حضور رئیس سازمان امور اجتماعی کشور https://cdn.icana.ir/d/019/201804102294639825.jpg , نشست فراکسیون پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی Icana
نشست فراکسیون پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی با حضور رئیس سازمان امور اجتماعی کشور https://cdn.icana.ir/d/019/201804109832750510.jpg , نشست فراکسیون پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی Icana
نشست فراکسیون پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی با حضور رئیس سازمان امور اجتماعی کشور https://cdn.icana.ir/d/019/201804105780208724.jpg , نشست فراکسیون پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی Icana
نشست فراکسیون پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی با حضور رئیس سازمان امور اجتماعی کشور https://cdn.icana.ir/d/019/201804103776610061.jpg , نشست فراکسیون پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی Icana
نشست فراکسیون پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی با حضور رئیس سازمان امور اجتماعی کشور https://cdn.icana.ir/d/019/201804104695297789.jpg , نشست فراکسیون پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet