هدر اصلی

صبح امروز ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۷ برگزار شد:

نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور معاون اقتصادی رئیس جمهور


نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی صبح امروز یکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ با حضور محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور برگزار شد.
محمدرضا زرندوش یکشنبه 28 مرداد 1397 ساعت 09:54
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور محمد نهاوندیان https://cdn.icana.ir/d/019/201808100124083597.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور محمد نهاو Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور محمد نهاوندیان https://cdn.icana.ir/d/019/201808105447010504.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور محمد نهاو Icana
یارمحمدی و نانواکناری در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور محمد نهاوندیان https://cdn.icana.ir/d/019/201808100284670603.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور محمد نهاو Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور محمد نهاوندیان https://cdn.icana.ir/d/019/201808101649181594.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور محمد نهاو Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور محمد نهاوندیان https://cdn.icana.ir/d/019/201808100192652932.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور محمد نهاو Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور محمد نهاوندیان https://cdn.icana.ir/d/019/201808105272605893.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور محمد نهاو Icana
خالقی، شریفی و کاتب در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور محمد نهاوندیان https://cdn.icana.ir/d/019/201808100643560135.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور محمد نهاو Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور محمد نهاوندیان https://cdn.icana.ir/d/019/201808103991759388.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور محمد نهاو Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور محمد نهاوندیان https://cdn.icana.ir/d/019/201808105545206262.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور محمد نهاو Icana
شریفی و کاتب نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور محمد نهاوندیان https://cdn.icana.ir/d/019/201808105890636483.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور محمد نهاو Icana
کوسه غراوی، اسدی کرم و امینی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور محمد نهاوندیان https://cdn.icana.ir/d/019/201808105486673666.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور محمد نهاو Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور محمد نهاوندیان https://cdn.icana.ir/d/019/201808100548915342.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور محمد نهاو Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور محمد نهاوندیان https://cdn.icana.ir/d/019/201808104650450983.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور محمد نهاو Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور محمد نهاوندیان https://cdn.icana.ir/d/019/201808106824443810.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور محمد نهاو Icana
علوی و اسماعیلی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور محمد نهاوندیان https://cdn.icana.ir/d/019/201808108752853908.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور محمد نهاو Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور محمد نهاوندیان https://cdn.icana.ir/d/019/201808104452196168.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور محمد نهاو Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور محمد نهاوندیان https://cdn.icana.ir/d/019/201808100072049146.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور محمد نهاو Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور محمد نهاوندیان https://cdn.icana.ir/d/019/201808103858533644.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور محمد نهاو Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور محمد نهاوندیان https://cdn.icana.ir/d/019/201808105294940392.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور محمد نهاو Icana
فرشادان در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور محمد نهاوندیان https://cdn.icana.ir/d/019/201808103190744014.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور محمد نهاو Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور محمد نهاوندیان https://cdn.icana.ir/d/019/201808103327510023.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور محمد نهاو Icana
ملکی، قاسمی لاشکی و الماسی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور محمد نهاوندیان https://cdn.icana.ir/d/019/201808103746565547.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور محمد نهاو Icana
نعمتی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور محمد نهاوندیان https://cdn.icana.ir/d/019/201808108279203779.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور محمد نهاو Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet