آغاز امامت امام زمان (عج)

با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در تالار آئینه ساختمان مشروطه:

دو انتصاب جدید در بهارستان


حسین میر محمد صادقی به عنوان معاون قوانین مجلس شورای اسلامی و امیدوار رضایی به عنوان مشاور رییس مجلس منصوب شدند.
عکس: حمیدرضا راهل یکشنبه 1 مهر 1397 ساعت 18:38
انتصاب حسین میر محمد صادقی و امیدوار رضایی میرقائد توسط رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201809103105252185.jpg Icana
حسین میر محمد صادقی و دکتر علی لاریجانی و امیدوار رضایی میرقائد https://cdn.icana.ir/d/019/201809100436286658.jpg Icana
انتصاب حسین میر محمد صادقی و امیدوار رضایی میرقائد توسط رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201809103073017145.jpg Icana
انتصاب حسین میر محمد صادقی توسط رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201809100212535836.jpg Icana
سید محمدمهدی صدیقی در مراسم انتصاب حسین میر محمد صادقی و امیدوار رضایی میرقائد توسط رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201809103143343089.jpg Icana
انتصاب امیدوار رضایی میرقائد توسط رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201809108729879023.jpg Icana
انتصاب حسین میر محمد صادقی و امیدوار رضایی میرقائد توسط رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201809108915836076.jpg Icana
انتصاب حسین میر محمد صادقی و امیدوار رضایی میرقائد توسط رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201809100198529945.jpg Icana
انتصاب حسین میر محمد صادقی و امیدوار رضایی میرقائد توسط رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201809108279312501.jpg Icana
انتصاب امیدوار رضایی میرقائد https://cdn.icana.ir/d/019/201809107524139452.jpg Icana
انتصاب حسین میر محمد صادقی و امیدوار رضایی میرقائد توسط رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201809105288557070.jpg Icana
انتصاب حسین میر محمد صادقی توسط رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201809105793196041.jpg Icana
دکتر علی لاریجانی و امیدوار رضایی میرقائد https://cdn.icana.ir/d/019/201809100757363915.jpg Icana
انتصاب حسین میر محمد صادقی و امیدوار رضایی میرقائد توسط رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201809107332219848.jpg Icana
مهدی کیایی در مراسم انتصاب حسین میر محمد صادقی و امیدوار رضایی میرقائد توسط رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201809105222654461.jpg Icana
انتصاب امیدوار رضایی میرقائد توسط رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201809100526254251.jpg Icana
انتصاب حسین میر محمد صادقی و امیدوار رضایی میرقائد توسط رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201809109050179798.jpg Icana
انتصاب حسین میر محمد صادقی و امیدوار رضایی میرقائد توسط رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201809106289333956.jpg Icana
انتصاب حسین میر محمد صادقی و امیدوار رضایی میرقائد توسط رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201809105610162484.jpg Icana
سید محمدمهدی صدیقی در مراسم انتصاب حسین میر محمد صادقی و امیدوار رضایی میرقائد توسط رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201809103775559803.jpg Icana
انتصاب حسین میر محمد صادقی و امیدوار رضایی میرقائد توسط رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201809105385821510.jpg Icana
غلامرضا نوری قزلجه در مراسم انتصاب حسین میر محمد صادقی و امیدوار رضایی میرقائد توسط رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201809104242315733.jpg Icana
حسین میر محمد صادقی و دکتر علی لاریجانی و امیدوار رضایی میرقائد https://cdn.icana.ir/d/019/201809104868942557.jpg Icana
انتصاب حسین میر محمد صادقی و امیدوار رضایی میرقائد توسط رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201809109354642549.jpg Icana
انتصاب حسین میر محمد صادقی و امیدوار رضایی میرقائد توسط رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201809106298320278.jpg Icana
انتصاب حسین میر محمد صادقی و امیدوار رضایی میرقائد توسط رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201809104605286014.jpg Icana
انتصاب حسین میر محمد صادقی و امیدوار رضایی میرقائد توسط رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201809103383442446.jpg Icana
انتصاب حسین میر محمد صادقی و امیدوار رضایی میرقائد توسط رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201809103644585764.jpg Icana
انتصاب حسین میر محمد صادقی و امیدوار رضایی میرقائد توسط رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201809101066016271.jpg Icana
انتصاب حسین میر محمد صادقی و امیدوار رضایی میرقائد توسط رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201809105050241367.jpg Icana
انتصاب حسین میر محمد صادقی و امیدوار رضایی میرقائد توسط رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201809102534710605.jpg Icana
انتصاب حسین میر محمد صادقی و امیدوار رضایی میرقائد توسط رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201809105986218010.jpg Icana
انتصاب حسین میر محمد صادقی و امیدوار رضایی میرقائد توسط رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201809109874644124.jpg Icana
انتصاب حسین میر محمد صادقی و امیدوار رضایی میرقائد توسط رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201809103642440747.jpg Icana
انتصاب حسین میر محمد صادقی توسط رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201809108516420041.jpg Icana
انتصاب امیدوار رضایی میرقائد توسط رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201809108289843110.jpg Icana
انتصاب حسین میر محمد صادقی و امیدوار رضایی میرقائد توسط رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201809109318170377.jpg Icana
انتصاب حسین میر محمد صادقی و امیدوار رضایی میرقائد توسط رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201809109965795266.jpg Icana
انتصاب حسین میر محمد صادقی و امیدوار رضایی میرقائد توسط رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201809109804304597.jpg Icana
انتصاب حسین میر محمد صادقی و امیدوار رضایی میرقائد توسط رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201809108166865500.jpg Icana
انتصاب حسین میر محمد صادقی و امیدوار رضایی میرقائد توسط رئیس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201809107366808523.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000