هدر اصلی

ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی ۱۶ دی ۱۳۹۷


ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷به شرح ذیل می باشد: داود محمدی، نصرالله پژمانفر، جلیل رحیمی جهان آبادی، محمدرضا بادامچی و سیدتقی کبیری
حمیدرضا راهل یکشنبه 16 دی 1397 ساعت 14:02
داود محمدی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201901103694735745.jpg , ناطقان میان دستور, نصرالله پژمانفر, سیدتقی کبیری, محمدرضا بادامچی, داود محمدی (نماینده تهران), جلیل رحیمی جهان آبادی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی ۱۶ دی Icana
داود محمدی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201901107909603576.jpg , ناطقان میان دستور, نصرالله پژمانفر, سیدتقی کبیری, محمدرضا بادامچی, داود محمدی (نماینده تهران), جلیل رحیمی جهان آبادی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی ۱۶ دی Icana
داود محمدی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201901109980776172.jpg , ناطقان میان دستور, نصرالله پژمانفر, سیدتقی کبیری, محمدرضا بادامچی, داود محمدی (نماینده تهران), جلیل رحیمی جهان آبادی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی ۱۶ دی Icana
داود محمدی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201901104838613850.jpg , ناطقان میان دستور, نصرالله پژمانفر, سیدتقی کبیری, محمدرضا بادامچی, داود محمدی (نماینده تهران), جلیل رحیمی جهان آبادی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی ۱۶ دی Icana
نصرالله پژمانفر درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201901109826867829.jpg , ناطقان میان دستور, نصرالله پژمانفر, سیدتقی کبیری, محمدرضا بادامچی, داود محمدی (نماینده تهران), جلیل رحیمی جهان آبادی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی ۱۶ دی Icana
نصرالله پژمانفر درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201901104673360643.jpg , ناطقان میان دستور, نصرالله پژمانفر, سیدتقی کبیری, محمدرضا بادامچی, داود محمدی (نماینده تهران), جلیل رحیمی جهان آبادی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی ۱۶ دی Icana
نصرالله پژمانفر درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201901101250386132.jpg , ناطقان میان دستور, نصرالله پژمانفر, سیدتقی کبیری, محمدرضا بادامچی, داود محمدی (نماینده تهران), جلیل رحیمی جهان آبادی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی ۱۶ دی Icana
جلیل رحیمی جهان آبادی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201901102803739935.jpg , ناطقان میان دستور, نصرالله پژمانفر, سیدتقی کبیری, محمدرضا بادامچی, داود محمدی (نماینده تهران), جلیل رحیمی جهان آبادی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی ۱۶ دی Icana
جلیل رحیمی جهان آبادی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201901102166678647.jpg , ناطقان میان دستور, نصرالله پژمانفر, سیدتقی کبیری, محمدرضا بادامچی, داود محمدی (نماینده تهران), جلیل رحیمی جهان آبادی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی ۱۶ دی Icana
جلیل رحیمی جهان آبادی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201901103085174812.jpg , ناطقان میان دستور, نصرالله پژمانفر, سیدتقی کبیری, محمدرضا بادامچی, داود محمدی (نماینده تهران), جلیل رحیمی جهان آبادی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی ۱۶ دی Icana
محمدرضا بادامچی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201901105445264875.jpg , ناطقان میان دستور, نصرالله پژمانفر, سیدتقی کبیری, محمدرضا بادامچی, داود محمدی (نماینده تهران), جلیل رحیمی جهان آبادی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی ۱۶ دی Icana
محمدرضا بادامچی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201901105274027869.jpg , ناطقان میان دستور, نصرالله پژمانفر, سیدتقی کبیری, محمدرضا بادامچی, داود محمدی (نماینده تهران), جلیل رحیمی جهان آبادی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی ۱۶ دی Icana
محمدرضا بادامچی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201901105206352260.jpg , ناطقان میان دستور, نصرالله پژمانفر, سیدتقی کبیری, محمدرضا بادامچی, داود محمدی (نماینده تهران), جلیل رحیمی جهان آبادی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی ۱۶ دی Icana
سیدتقی کبیری درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201901105195840785.jpg , ناطقان میان دستور, نصرالله پژمانفر, سیدتقی کبیری, محمدرضا بادامچی, داود محمدی (نماینده تهران), جلیل رحیمی جهان آبادی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی ۱۶ دی Icana
سیدتقی کبیری درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201901109317442395.jpg , ناطقان میان دستور, نصرالله پژمانفر, سیدتقی کبیری, محمدرضا بادامچی, داود محمدی (نماینده تهران), جلیل رحیمی جهان آبادی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی ۱۶ دی Icana
سیدتقی کبیری درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201901109515324550.jpg , ناطقان میان دستور, نصرالله پژمانفر, سیدتقی کبیری, محمدرضا بادامچی, داود محمدی (نماینده تهران), جلیل رحیمی جهان آبادی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی ۱۶ دی Icana
سیدتقی کبیری درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201901108968446843.jpg , ناطقان میان دستور, نصرالله پژمانفر, سیدتقی کبیری, محمدرضا بادامچی, داود محمدی (نماینده تهران), جلیل رحیمی جهان آبادی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی ۱۶ دی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet