ایام محرم 1398

ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی 8 بهمن ۱۳۹۷


ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷ به شرح ذیل می باشد: علی ساری، سلام امینی، رسول خضری، ذبیح الله نیک فر لیالستانی و قاسم میرزایی نیکو.
حمیدرضا راهل دوشنبه 8 بهمن 1397 ساعت 14:36
علی ساری درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201901109994974157.jpg , رسول خضری, سلام امینی, قاسم میرزایی نیکو, علی ساری, ذبیح الله نیک فر لیالستانی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی 8 بهم Icana
علی ساری درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201901103487660979.jpg , رسول خضری, سلام امینی, قاسم میرزایی نیکو, علی ساری, ذبیح الله نیک فر لیالستانی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی 8 بهم Icana
علی ساری درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201901104367648975.jpg , رسول خضری, سلام امینی, قاسم میرزایی نیکو, علی ساری, ذبیح الله نیک فر لیالستانی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی 8 بهم Icana
علی ساری درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201901104591508921.jpg , رسول خضری, سلام امینی, قاسم میرزایی نیکو, علی ساری, ذبیح الله نیک فر لیالستانی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی 8 بهم Icana
سلام امینی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201901103521790041.jpg , رسول خضری, سلام امینی, قاسم میرزایی نیکو, علی ساری, ذبیح الله نیک فر لیالستانی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی 8 بهم Icana
سلام امینی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201901108153586903.jpg , رسول خضری, سلام امینی, قاسم میرزایی نیکو, علی ساری, ذبیح الله نیک فر لیالستانی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی 8 بهم Icana
سلام امینی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201901104757156036.jpg , رسول خضری, سلام امینی, قاسم میرزایی نیکو, علی ساری, ذبیح الله نیک فر لیالستانی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی 8 بهم Icana
سلام امینیو رسول خضری درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201901108079925343.jpg , رسول خضری, سلام امینی, قاسم میرزایی نیکو, علی ساری, ذبیح الله نیک فر لیالستانی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی 8 بهم Icana
رسول خضری درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201901104408719473.jpg , رسول خضری, سلام امینی, قاسم میرزایی نیکو, علی ساری, ذبیح الله نیک فر لیالستانی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی 8 بهم Icana
رسول خضری درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201901103720044855.jpg , رسول خضری, سلام امینی, قاسم میرزایی نیکو, علی ساری, ذبیح الله نیک فر لیالستانی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی 8 بهم Icana
رسول خضری درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201901103170698879.jpg , رسول خضری, سلام امینی, قاسم میرزایی نیکو, علی ساری, ذبیح الله نیک فر لیالستانی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی 8 بهم Icana
ذبیح الله نیک فر لیالستانی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201901108115514318.jpg , رسول خضری, سلام امینی, قاسم میرزایی نیکو, علی ساری, ذبیح الله نیک فر لیالستانی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی 8 بهم Icana
ذبیح الله نیک فر لیالستانی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201901102470459437.jpg , ذبیح الله نیک فر لیالستانی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی 8 بهم Icana
ذبیح الله نیک فر لیالستانی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201901105015595347.jpg , رسول خضری, سلام امینی, قاسم میرزایی نیکو, علی ساری, ذبیح الله نیک فر لیالستانی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی 8 بهم Icana
ذبیح الله نیک فر لیالستانی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201901109170465179.jpg , رسول خضری, سلام امینی, قاسم میرزایی نیکو, علی ساری, ذبیح الله نیک فر لیالستانی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی 8 بهم Icana
قاسم میرزایی نیکو درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201901106001417404.jpg , رسول خضری, سلام امینی, قاسم میرزایی نیکو, علی ساری, ذبیح الله نیک فر لیالستانی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی 8 بهم Icana
قاسم میرزایی نیکو درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201901106196877273.jpg , رسول خضری, سلام امینی, قاسم میرزایی نیکو, علی ساری, ذبیح الله نیک فر لیالستانی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی 8 بهم Icana
قاسم میرزایی نیکو درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201901102739157863.jpg , رسول خضری, سلام امینی, قاسم میرزایی نیکو, علی ساری, ذبیح الله نیک فر لیالستانی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی 8 بهم Icana
قاسم میرزایی نیکو درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201901102144020761.jpg , رسول خضری, سلام امینی, قاسم میرزایی نیکو, علی ساری, ذبیح الله نیک فر لیالستانی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی 8 بهم Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet