هدر اصلی

نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر پیشنهادی بهداشت


نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی صبح امروز یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ با حضور سعید نمکی، وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.
محمدرضا زرندوش یکشنبه 14 بهمن 1397 ساعت 08:50
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی https://cdn.icana.ir/d/019/201902102148135302.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی, سعید نمکی Icana
عزیزی، نمکی، جعفرزاده ایمن آبادی و دهقانی فیروزآبادی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201902101795732032.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی, سعید نمکی Icana
نمکی، جعفرزاده ایمن آبادی و دهقانی فیروزآبادی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201902101851630945.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی, سعید نمکی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی https://cdn.icana.ir/d/019/201902102855575437.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی, سعید نمکی Icana
نمکی و جعفرزاده ایمن آبادی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201902102458506819.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی, سعید نمکی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی https://cdn.icana.ir/d/019/201902100530591500.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی, سعید نمکی Icana
نمکی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201902101737076389.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی, سعید نمکی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی https://cdn.icana.ir/d/019/201902100994366155.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی, سعید نمکی Icana
جعفرزاده ایمن آبادی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی https://cdn.icana.ir/d/019/201902104443377745.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی, سعید نمکی Icana
حسینی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی https://cdn.icana.ir/d/019/201902103856514937.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی, سعید نمکی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی https://cdn.icana.ir/d/019/201902100737231151.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی, سعید نمکی Icana
کشت زر و شریفی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی https://cdn.icana.ir/d/019/201902100621109523.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی, سعید نمکی Icana
قوامی، و میرزاده در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی https://cdn.icana.ir/d/019/201902104659706541.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی, سعید نمکی Icana
نمکی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس https://cdn.icana.ir/d/019/201902108843003165.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی, سعید نمکی Icana
صباغیان، نانواکناری و ملکی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی https://cdn.icana.ir/d/019/201902106618210658.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی, سعید نمکی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی https://cdn.icana.ir/d/019/201902104115996440.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی, سعید نمکی Icana
فرشادان در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی https://cdn.icana.ir/d/019/201902108987967682.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی, سعید نمکی Icana
نعمتی و کرم پور حقیقی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی https://cdn.icana.ir/d/019/201902108253488821.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی, سعید نمکی Icana
صباغیان و نانواکناری در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی https://cdn.icana.ir/d/019/201902106367038205.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی, سعید نمکی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی https://cdn.icana.ir/d/019/201902109044831110.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی, سعید نمکی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی https://cdn.icana.ir/d/019/201902108445594755.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی, سعید نمکی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی https://cdn.icana.ir/d/019/201902103664595333.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی, سعید نمکی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی https://cdn.icana.ir/d/019/201902100852010254.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی, سعید نمکی Icana
جعفرزاده ایمن آبادی، دهقانی فیروزآبادی و گلمرادی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی https://cdn.icana.ir/d/019/201902100429189920.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی, سعید نمکی Icana
کوسه غراوی، صفاری نطنزی و احمدی لاشکی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی https://cdn.icana.ir/d/019/201902102992714105.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی, سعید نمکی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی https://cdn.icana.ir/d/019/201902102328129804.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی, سعید نمکی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس با حضور وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی https://cdn.icana.ir/d/019/201902102499685686.jpg , فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی, وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی, سعید نمکی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet