هدر اصلی

ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی 16 بهمن ۱۳۹۷


ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه 16بهمن ۱۳۹۷ به شرح ذیل می باشد: محمدقسیم عثمانی، محمدمهدی زاهدی، سیدناصر موسوی لارگانی، بهمن طاهرخانی و محسن کوهکن ریزی.
حمیدرضا راهل سه‌شنبه 16 بهمن 1397 ساعت 15:02
محمدقسیم عثمانی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201902108561815266.jpg , محمدقسیم عثمانی Icana
محمدقسیم عثمانی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201902102938292684.jpg , محمدقسیم عثمانی, سیدناصر موسوی لارگانی, محمدمهدی زاهدی, بهمن طاهرخانی, محسن کوهکن ریزی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی 16 به Icana
محمدقسیم عثمانی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201902103118473516.jpg , محمدقسیم عثمانی, سیدناصر موسوی لارگانی, محمدمهدی زاهدی, بهمن طاهرخانی, محسن کوهکن ریزی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی 16 به Icana
محمدقسیم عثمانی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201902104450082089.jpg , محمدقسیم عثمانی, سیدناصر موسوی لارگانی, محمدمهدی زاهدی, بهمن طاهرخانی, محسن کوهکن ریزی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی 16 به Icana
محمدمهدی زاهدی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201902106699112133.jpg , محمدقسیم عثمانی, سیدناصر موسوی لارگانی, محمدمهدی زاهدی, بهمن طاهرخانی, محسن کوهکن ریزی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی 16 به Icana
محمدمهدی زاهدی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201902106573712236.jpg , محمدقسیم عثمانی, سیدناصر موسوی لارگانی, محمدمهدی زاهدی, بهمن طاهرخانی, محسن کوهکن ریزی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی 16 به Icana
محمدمهدی زاهدی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201902106300796069.jpg , محمدقسیم عثمانی, سیدناصر موسوی لارگانی, محمدمهدی زاهدی, بهمن طاهرخانی, محسن کوهکن ریزی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی 16 به Icana
محمدمهدی زاهدی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201902109801600442.jpg , محمدقسیم عثمانی, سیدناصر موسوی لارگانی, محمدمهدی زاهدی, بهمن طاهرخانی, محسن کوهکن ریزی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی 16 به Icana
سیدناصر موسوی لارگانی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201902106444143693.jpg , محمدقسیم عثمانی, سیدناصر موسوی لارگانی, محمدمهدی زاهدی, بهمن طاهرخانی, محسن کوهکن ریزی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی 16 به Icana
سیدناصر موسوی لارگانی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201902105119095640.jpg , محمدقسیم عثمانی, سیدناصر موسوی لارگانی, محمدمهدی زاهدی, بهمن طاهرخانی, محسن کوهکن ریزی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی 16 به Icana
سیدناصر موسوی لارگانی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201902100288236917.jpg , محمدقسیم عثمانی, سیدناصر موسوی لارگانی, محمدمهدی زاهدی, بهمن طاهرخانی, محسن کوهکن ریزی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی 16 به Icana
سیدناصر موسوی لارگانی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201902109150321234.jpg , محمدقسیم عثمانی, سیدناصر موسوی لارگانی, محمدمهدی زاهدی, بهمن طاهرخانی, محسن کوهکن ریزی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی 16 به Icana
بهمن طاهرخانی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201902109754086365.jpg , محمدقسیم عثمانی, سیدناصر موسوی لارگانی, محمدمهدی زاهدی, بهمن طاهرخانی, محسن کوهکن ریزی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی 16 به Icana
بهمن طاهرخانی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201902105017083405.jpg , محمدقسیم عثمانی, سیدناصر موسوی لارگانی, محمدمهدی زاهدی, بهمن طاهرخانی, محسن کوهکن ریزی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی 16 به Icana
بهمن طاهرخانی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201902106550835419.jpg , محمدقسیم عثمانی, سیدناصر موسوی لارگانی, محمدمهدی زاهدی, بهمن طاهرخانی, محسن کوهکن ریزی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی 16 به Icana
بهمن طاهرخانی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201902106732693218.jpg , محمدقسیم عثمانی, سیدناصر موسوی لارگانی, محمدمهدی زاهدی, بهمن طاهرخانی, محسن کوهکن ریزی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی 16 به Icana
محسن کوهکن ریزی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201902106507162116.jpg , محمدقسیم عثمانی, سیدناصر موسوی لارگانی, محمدمهدی زاهدی, بهمن طاهرخانی, محسن کوهکن ریزی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی 16 به Icana
محسن کوهکن ریزی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201902106360334303.jpg , محمدقسیم عثمانی, سیدناصر موسوی لارگانی, محمدمهدی زاهدی, بهمن طاهرخانی, محسن کوهکن ریزی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی 16 به Icana
محسن کوهکن ریزی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201902103312070087.jpg , محمدقسیم عثمانی, سیدناصر موسوی لارگانی, محمدمهدی زاهدی, بهمن طاهرخانی, محسن کوهکن ریزی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی 16 به Icana
محسن کوهکن ریزی درنطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201902103509579582.jpg , محمدقسیم عثمانی, سیدناصر موسوی لارگانی, محمدمهدی زاهدی, بهمن طاهرخانی, محسن کوهکن ریزی, ناطقان میان دستور صحن علنی مجلس شورای اسلامی 16 به Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet