آغاز امامت امام زمان (عج)

امروز 27 فروردین ماه 1398 انجام شد:

نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی


نشست اعضای فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی امروز 27 فروردین ماه 1398 برگزار شد.
عکس: محمدرضا زرندوش سه‌شنبه 27 فروردین 1398 ساعت 08:52
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904101196697065.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
کاظم جلالی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904108456433133.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904105876363964.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
مهرداد بائوج لاهوتی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904108051352338.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904101181171005.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
عبدالرضا عزیزی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904105148092229.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904108844744254.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
غلامرضا کاتب در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904105402059627.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904106587310119.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
بهروز نعمتی درنشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904109130099576.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904104190270227.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
غلامعلی جعفر زاده ایمن آبادی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904105953222917.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904104488799927.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
روح الله بابایی صالح در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904109212084649.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904105522557172.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
مرتضی صفاری نطنزی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904105785750862.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904106239012184.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
کمال دهقانی فیروز آبادی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904105205520137.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904104627152709.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
ولی ملکی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904105394458466.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904106992949903.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
سید حمایت میرزاده در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904105582278816.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904100241137605.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
قاسم احمدی لاشکی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904100828136894.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904108779156195.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
شهرام کوسه غراوی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904100836461036.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904108240104337.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904108568603620.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
بهمن طاهر خانی در نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904105667252974.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana
نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/201904106427811885.jpg , نشست فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000