هدر اصلی

ناطقان میان دستور نوبت عصر ۱۴ مهر ۹۸ مجلس شورای اسلامی


اسامی ناطقان میان دستور نوبت عصر ۱۴ مهر۹۸ مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است: محمد فیضی زنگیر، ابوالفضل حسن بیکی، علی محمد مرادی، جلیل رحیمی جهان آبادی، عبدالرضا مصری
حمیدرضا راهل یکشنبه 14 مهر 1398 ساعت 18:12
محمد فیضی زنگیر در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910103085667784.jpg , ناطقان میان دستور نوبت عصر ۱۴ مهر ۹۸ مجلس شورای اس Icana
محمد فیضی زنگیر در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910100881019822.jpg , ناطقان میان دستور نوبت عصر ۱۴ مهر ۹۸ مجلس شورای اس Icana
محمد فیضی زنگیر در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910103571429345.jpg , ناطقان میان دستور نوبت عصر ۱۴ مهر ۹۸ مجلس شورای اس Icana
محمد فیضی زنگیر در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910102358795575.jpg , ناطقان میان دستور نوبت عصر ۱۴ مهر ۹۸ مجلس شورای اس Icana
ابوالفضل حسن بیکی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910103639626020.jpg , ناطقان میان دستور نوبت عصر ۱۴ مهر ۹۸ مجلس شورای اس Icana
ابوالفضل حسن بیکی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910102587235803.jpg , ناطقان میان دستور نوبت عصر ۱۴ مهر ۹۸ مجلس شورای اس Icana
ابوالفضل حسن بیکی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910102637358496.jpg , ناطقان میان دستور نوبت عصر ۱۴ مهر ۹۸ مجلس شورای اس Icana
ابوالفضل حسن بیکی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910109333044107.jpg , ناطقان میان دستور نوبت عصر ۱۴ مهر ۹۸ مجلس شورای اس Icana
علی محمد مرادی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910109088765854.jpg , ناطقان میان دستور نوبت عصر ۱۴ مهر ۹۸ مجلس شورای اس Icana
علی محمد مرادی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910109033053269.jpg , ناطقان میان دستور نوبت عصر ۱۴ مهر ۹۸ مجلس شورای اس Icana
علی محمد مرادی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910102872133933.jpg , ناطقان میان دستور نوبت عصر ۱۴ مهر ۹۸ مجلس شورای اس Icana
علی محمد مرادی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910103844029714.jpg , ناطقان میان دستور نوبت عصر ۱۴ مهر ۹۸ مجلس شورای اس Icana
علی محمد مرادی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910103126287661.jpg , ناطقان میان دستور نوبت عصر ۱۴ مهر ۹۸ مجلس شورای اس Icana
علی محمد مرادی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910104809246506.jpg , ناطقان میان دستور نوبت عصر ۱۴ مهر ۹۸ مجلس شورای اس Icana
جلیل رحیمی جهان آبادی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910104020582677.jpg , ناطقان میان دستور نوبت عصر ۱۴ مهر ۹۸ مجلس شورای اس Icana
جلیل رحیمی جهان آبادی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910101594284765.jpg , ناطقان میان دستور نوبت عصر ۱۴ مهر ۹۸ مجلس شورای اس Icana
جلیل رحیمی جهان آبادی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910108769210396.jpg , ناطقان میان دستور نوبت عصر ۱۴ مهر ۹۸ مجلس شورای اس Icana
جلیل رحیمی جهان آبادی در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910108679772134.jpg , ناطقان میان دستور نوبت عصر ۱۴ مهر ۹۸ مجلس شورای اس Icana
عبدالرضا مصری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910104470245191.jpg , ناطقان میان دستور نوبت عصر ۱۴ مهر ۹۸ مجلس شورای اس Icana
عبدالرضا مصری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910101816948771.jpg , ناطقان میان دستور نوبت عصر ۱۴ مهر ۹۸ مجلس شورای اس Icana
عبدالرضا مصری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910101869866410.jpg , ناطقان میان دستور نوبت عصر ۱۴ مهر ۹۸ مجلس شورای اس Icana
عبدالرضا مصری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910108813184209.jpg , ناطقان میان دستور نوبت عصر ۱۴ مهر ۹۸ مجلس شورای اس Icana
عبدالرضا مصری در نطق میان دستور https://cdn.icana.ir/d/019/201910102317989368.jpg , ناطقان میان دستور نوبت عصر ۱۴ مهر ۹۸ مجلس شورای اس Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet