حلول ماه ربیع الاول

نشست اعضای کمیسیون کشاورزی و شورای معاونین وزارت جهاد کشاورزی در شهرستان ملایر


نشست اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس و شورای معاونین وزارت جهاد کشاورزی در شهرستان ملایر برگزار شد.
حمیدرضا راهل پنج‌شنبه 27 شهریور 1399 ساعت 20:12
نشست اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس و شورای معاونین وزارت جهاد کشاورزی در شهرستان ملایر https://cdn.icana.ir/d/019/202009108378333612.jpg Icana
نشست اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس و شورای معاونین وزارت جهاد کشاورزی در شهرستان ملایر https://cdn.icana.ir/d/019/202009102654576364.jpg Icana
نشست اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس و شورای معاونین وزارت جهاد کشاورزی در شهرستان ملایر https://cdn.icana.ir/d/019/202009103387015675.jpg Icana
نشست اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس و شورای معاونین وزارت جهاد کشاورزی در شهرستان ملایر https://cdn.icana.ir/d/019/202009103222300209.jpg Icana
نشست اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس و شورای معاونین وزارت جهاد کشاورزی در شهرستان ملایر https://cdn.icana.ir/d/019/202009103191369477.jpg Icana
نشست اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس و شورای معاونین وزارت جهاد کشاورزی در شهرستان ملایر https://cdn.icana.ir/d/019/202009103455771339.jpg Icana
نشست اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس و شورای معاونین وزارت جهاد کشاورزی در شهرستان ملایر https://cdn.icana.ir/d/019/202009105923273976.jpg Icana
نشست اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس و شورای معاونین وزارت جهاد کشاورزی در شهرستان ملایر https://cdn.icana.ir/d/019/202009101303711289.jpg Icana
نشست اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس و شورای معاونین وزارت جهاد کشاورزی در شهرستان ملایر https://cdn.icana.ir/d/019/202009106095970881.jpg Icana
نشست اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس و شورای معاونین وزارت جهاد کشاورزی در شهرستان ملایر https://cdn.icana.ir/d/019/202009106166403512.jpg Icana
نشست اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس و شورای معاونین وزارت جهاد کشاورزی در شهرستان ملایر https://cdn.icana.ir/d/019/202009108922602702.jpg Icana
نشست اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس و شورای معاونین وزارت جهاد کشاورزی در شهرستان ملایر https://cdn.icana.ir/d/019/202009108247902813.jpg Icana
نشست اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس و شورای معاونین وزارت جهاد کشاورزی در شهرستان ملایر https://cdn.icana.ir/d/019/202009108460877675.jpg Icana
نشست اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس و شورای معاونین وزارت جهاد کشاورزی در شهرستان ملایر https://cdn.icana.ir/d/019/202009108549756948.jpg Icana
نشست اعضای کمیسیون کشاورزی و شورای معاونین وزارت جهاد کشاورزی در شهرستان ملایر https://cdn.icana.ir/d/019/202009102990444011.jpg , نشست اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط, شورای معاونین وزارت جهاد کشاورزی در شهرستان ملایر Icana
نشست اعضای کمیسیون کشاورزی و شورای معاونین وزارت جهاد کشاورزی در شهرستان ملایر https://cdn.icana.ir/d/019/202009102643498086.jpg , نشست اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط, شورای معاونین وزارت جهاد کشاورزی در شهرستان ملایر Icana
نشست اعضای کمیسیون کشاورزی و شورای معاونین وزارت جهاد کشاورزی در شهرستان ملایر https://cdn.icana.ir/d/019/202009102885540383.jpg , نشست اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط, شورای معاونین وزارت جهاد کشاورزی در شهرستان ملایر Icana
نشست اعضای کمیسیون کشاورزی و شورای معاونین وزارت جهاد کشاورزی در شهرستان ملایر https://cdn.icana.ir/d/019/202009103609990305.jpg , نشست اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط, شورای معاونین وزارت جهاد کشاورزی در شهرستان ملایر Icana
نشست اعضای کمیسیون کشاورزی و شورای معاونین وزارت جهاد کشاورزی در شهرستان ملایر https://cdn.icana.ir/d/019/202009102772065588.jpg , نشست اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط, شورای معاونین وزارت جهاد کشاورزی در شهرستان ملایر Icana
نشست اعضای کمیسیون کشاورزی و شورای معاونین وزارت جهاد کشاورزی در شهرستان ملایر https://cdn.icana.ir/d/019/202009103143607035.jpg , نشست اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط, شورای معاونین وزارت جهاد کشاورزی در شهرستان ملایر Icana
نشست اعضای کمیسیون کشاورزی و شورای معاونین وزارت جهاد کشاورزی در شهرستان ملایر https://cdn.icana.ir/d/019/202009102259845208.jpg , نشست اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط, شورای معاونین وزارت جهاد کشاورزی در شهرستان ملایر Icana
نشست اعضای کمیسیون کشاورزی و شورای معاونین وزارت جهاد کشاورزی در شهرستان ملایر https://cdn.icana.ir/d/019/202009102419343442.jpg , نشست اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط, شورای معاونین وزارت جهاد کشاورزی در شهرستان ملایر Icana
نشست اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس و شورای معاونین وزارت جهاد کشاورزی در شهرستان ملایر https://cdn.icana.ir/d/019/202009103790046843.jpg Icana
نشست اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس و شورای معاونین وزارت جهاد کشاورزی در شهرستان ملایر https://cdn.icana.ir/d/019/202009103327017507.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet