حلول ماه ربیع الاول

نشست مشترک مجمع نمایندگان استان فارس با رئیس مجلس شورای اسلامی


نشست مشترک مجمع نمایندگان استان فارس با دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از زاویه دوربین خبرگزاری خانه ملت.
دوشنبه 31 شهریور 1399 ساعت 08:18
نشست مشترک مجمع نمایندگان استان فارس با رییس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202009109040034906.jpg , نشست مشترک مجمع نمایندگان استان فارس با رییس مجلس Icana
نشست مشترک مجمع نمایندگان استان فارس با رییس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202009109145160031.jpg , نشست مشترک مجمع نمایندگان استان فارس با رییس مجلس Icana
نشست مشترک مجمع نمایندگان استان فارس با رییس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202009102479537993.jpg , نشست مشترک مجمع نمایندگان استان فارس با رییس مجلس Icana
نشست مشترک مجمع نمایندگان استان فارس با رییس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202009109903762698.jpg , نشست مشترک مجمع نمایندگان استان فارس با رییس مجلس Icana
نشست مشترک مجمع نمایندگان استان فارس با رییس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202009109046690193.jpg , نشست مشترک مجمع نمایندگان استان فارس با رییس مجلس Icana
نشست مشترک مجمع نمایندگان استان فارس با رییس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202009102938350700.jpg , نشست مشترک مجمع نمایندگان استان فارس با رییس مجلس Icana
نشست مشترک مجمع نمایندگان استان فارس با رییس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202009108230736922.jpg , نشست مشترک مجمع نمایندگان استان فارس با رییس مجلس Icana
نشست مشترک مجمع نمایندگان استان فارس با رییس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202009107145777399.jpg , نشست مشترک مجمع نمایندگان استان فارس با رییس مجلس Icana
نشست مشترک مجمع نمایندگان استان فارس با رییس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202009102256542459.jpg , نشست مشترک مجمع نمایندگان استان فارس با رییس مجلس Icana
نشست مشترک مجمع نمایندگان استان فارس با رییس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202009108983798500.jpg , نشست مشترک مجمع نمایندگان استان فارس با رییس مجلس Icana
نشست مشترک مجمع نمایندگان استان فارس با رییس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202009102160768986.jpg , نشست مشترک مجمع نمایندگان استان فارس با رییس مجلس Icana
نشست مشترک مجمع نمایندگان استان فارس با رییس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202009109368108947.jpg , نشست مشترک مجمع نمایندگان استان فارس با رییس مجلس Icana
نشست مشترک مجمع نمایندگان استان فارس با رییس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202009107068033736.jpg , نشست مشترک مجمع نمایندگان استان فارس با رییس مجلس Icana
نشست مشترک مجمع نمایندگان استان فارس با رییس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202009102484982686.jpg , نشست مشترک مجمع نمایندگان استان فارس با رییس مجلس Icana
نشست مشترک مجمع نمایندگان استان فارس با رییس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202009109257429098.jpg , نشست مشترک مجمع نمایندگان استان فارس با رییس مجلس Icana
نشست مشترک مجمع نمایندگان استان فارس با رییس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202009106032271042.jpg , نشست مشترک مجمع نمایندگان استان فارس با رییس مجلس Icana
نشست مشترک مجمع نمایندگان استان فارس با رییس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202009103030024919.jpg , نشست مشترک مجمع نمایندگان استان فارس با رییس مجلس Icana
نشست مشترک مجمع نمایندگان استان فارس با رییس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202009108778144905.jpg , نشست مشترک مجمع نمایندگان استان فارس با رییس مجلس Icana
نشست مشترک مجمع نمایندگان استان فارس با رییس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202009102864349674.jpg , نشست مشترک مجمع نمایندگان استان فارس با رییس مجلس Icana
نشست مشترک مجمع نمایندگان استان فارس با رییس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202009108455093356.jpg , نشست مشترک مجمع نمایندگان استان فارس با رییس مجلس Icana
نشست مشترک مجمع نمایندگان استان فارس با رییس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202009106909653481.jpg , نشست مشترک مجمع نمایندگان استان فارس با رییس مجلس Icana
نشست مشترک مجمع نمایندگان استان فارس با رییس مجلس شورای اسلامی https://cdn.icana.ir/d/019/202009106811830382.jpg , نشست مشترک مجمع نمایندگان استان فارس با رییس مجلس Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

PC
Powerd By : Tasvirnet