انتخابات

صحن علنی 28 اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت


صحن علنی 28 اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی با حضور علیرضا رزم حسینی، وزیر صمت برگزار شد.
فرج صمدی سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1400 ساعت 10:40
صحن علنی 28 اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت https://cdn.icana.ir/d/019/202105104842932165.jpg Icana
صحن علنی 28 اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت https://cdn.icana.ir/d/019/202105109590954259.jpg Icana
صحن علنی 28 اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت https://cdn.icana.ir/d/019/202105104232143367.jpg Icana
صحن علنی 28 اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت https://cdn.icana.ir/d/019/202105103408071715.jpg Icana
صحن علنی 28 اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت https://cdn.icana.ir/d/019/202105109507664878.jpg Icana
صحن علنی 28 اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت https://cdn.icana.ir/d/019/202105108907733960.jpg Icana
صحن علنی 28 اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت https://cdn.icana.ir/d/019/202105108485273745.jpg Icana
صحن علنی 28 اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت https://cdn.icana.ir/d/019/202105109042585915.jpg Icana
صحن علنی 28 اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت https://cdn.icana.ir/d/019/202105105222296708.jpg Icana
صحن علنی 28 اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت https://cdn.icana.ir/d/019/202105108712409664.jpg Icana
صحن علنی 28 اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت https://cdn.icana.ir/d/019/202105104614780847.jpg Icana
صحن علنی 28 اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت https://cdn.icana.ir/d/019/202105108993767530.jpg Icana
صحن علنی 28 اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت https://cdn.icana.ir/d/019/202105105699760715.jpg Icana
صحن علنی 28 اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت https://cdn.icana.ir/d/019/202105100441870072.jpg Icana
صحن علنی 28 اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت https://cdn.icana.ir/d/019/202105105801595784.jpg Icana
صحن علنی 28 اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت https://cdn.icana.ir/d/019/202105105601751286.jpg Icana
صحن علنی 28 اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت https://cdn.icana.ir/d/019/202105108827612184.jpg Icana
صحن علنی 28 اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت https://cdn.icana.ir/d/019/202105103167723857.jpg Icana
صحن علنی 28 اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت https://cdn.icana.ir/d/019/202105100942971499.jpg Icana
صحن علنی 28 اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت https://cdn.icana.ir/d/019/202105101885427185.jpg Icana
صحن علنی 28 اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت https://cdn.icana.ir/d/019/202105100563916034.jpg Icana
صحن علنی 28 اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت https://cdn.icana.ir/d/019/202105109876648466.jpg Icana
صحن علنی 28 اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت https://cdn.icana.ir/d/019/202105100936077299.jpg Icana
صحن علنی 28 اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت https://cdn.icana.ir/d/019/202105105386266855.jpg Icana
صحن علنی 28 اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت https://cdn.icana.ir/d/019/202105104407106967.jpg Icana
صحن علنی 28 اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت https://cdn.icana.ir/d/019/202105104535488139.jpg Icana
صحن علنی 28 اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت https://cdn.icana.ir/d/019/202105104724649189.jpg Icana
صحن علنی ۲۸ اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت https://cdn.icana.ir/d/019/202105109318353135.jpg , صحن علنی ۲۸ اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی با حضور Icana
صحن علنی ۲۸ اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت https://cdn.icana.ir/d/019/202105101929516709.jpg , صحن علنی ۲۸ اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی با حضور Icana
صحن علنی ۲۸ اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت https://cdn.icana.ir/d/019/202105106357140202.jpg , صحن علنی ۲۸ اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی با حضور Icana
صحن علنی ۲۸ اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت https://cdn.icana.ir/d/019/202105100717842873.jpg , صحن علنی ۲۸ اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی با حضور Icana
صحن علنی ۲۸ اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت https://cdn.icana.ir/d/019/202105100652068484.jpg , صحن علنی ۲۸ اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی با حضور Icana
صحن علنی ۲۸ اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت https://cdn.icana.ir/d/019/202105102836256700.jpg , صحن علنی ۲۸ اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی با حضور Icana
صحن علنی ۲۸ اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت https://cdn.icana.ir/d/019/202105106728495319.jpg , صحن علنی ۲۸ اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی با حضور Icana
صحن علنی ۲۸ اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت https://cdn.icana.ir/d/019/202105107221216490.jpg , صحن علنی ۲۸ اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی با حضور Icana
صحن علنی ۲۸ اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت https://cdn.icana.ir/d/019/202105109526459876.jpg , صحن علنی ۲۸ اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی با حضور Icana
صحن علنی ۲۸ اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت https://cdn.icana.ir/d/019/202105109317211609.jpg , صحن علنی ۲۸ اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی با حضور Icana
صحن علنی ۲۸ اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت https://cdn.icana.ir/d/019/202105107213384389.jpg , صحن علنی ۲۸ اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی با حضور Icana
صحن علنی ۲۸ اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت https://cdn.icana.ir/d/019/202105101295276044.jpg , صحن علنی ۲۸ اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی با حضور Icana
صحن علنی ۲۸ اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت https://cdn.icana.ir/d/019/202105101514827925.jpg , صحن علنی ۲۸ اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی با حضور Icana
صحن علنی ۲۸ اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر صمت https://cdn.icana.ir/d/019/202105102435986545.jpg , صحن علنی ۲۸ اردیبهشت ماه مجلس شورای اسلامی با حضور Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet