خبرگزاری خانه ملت

شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها

اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان


اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان شنبه 6 آذرماه با حضور حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس، ایمان شمسایی مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت ارشاد و دکتر محمدسعید احدیان دستیار رئیس مجلس شورای اسلامی، برگزار و از برگزیدگان نخستین جشنواره رسانه‌ای بهارستان تقدیر شد.
محسن نوروزی‌فرد شنبه 6 آذر 1400 ساعت 13:48
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111103241477347.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111104166010382.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111104227126528.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111104279112518.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111104398177204.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111105823953971.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111105840164656.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111108369981353.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111108421967342.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111108473953332.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111100582083237.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111102426480516.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111102478652836.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111102533433771.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111102159097379.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111102220213524.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111102323067526.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111102002394090.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111102048417529.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111102116614204.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111101891304897.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111101852175657.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111101684106257.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111101434238112.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111101518086483.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111101748017348.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111102730570607.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111102797649304.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111102900316975.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111103048439765.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111101004971139.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111102618949778.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111102699071554.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111100467596248.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111100386133479.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111108763877774.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111100519582238.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111101601785208.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111101710601761.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111101756438870.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111109934097468.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111100010492778.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111107219244047.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111107388245096.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111107072416238.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111104340228663.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111102061646939.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111103422226500.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111101668827220.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111101035342882.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111101480075221.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111101090310147.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111109532184278.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111102805279490.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111100883856826.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111100685602012.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111109007479807.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111100429175642.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111101940346296.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111101879416480.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111103161169241.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111103299612218.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111107577369754.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111107513458663.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111107634386646.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111107161109177.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111107465385597.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111107329923896.jpg Icana
اختتامیه نخستین جشنواره رسانه ای بهارستان https://cdn.icana.ir/d/019/202111109878943873.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet