شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها

صبح امروز یکشنبه 7 آذر ماه 1400 برگزار شد:

جلسه رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش


جلسه رأی اعتماد به وزیر آموزش و پرورش صبح امروز یکشنبه 7 آذر ماه 1400 با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
فرج صمدی یکشنبه 7 آذر 1400 ساعت 12:03
صحن علنی مجلس شورای اسلامی 7 آذر 1400 https://cdn.icana.ir/d/019/202111106721253666.jpg Icana
صحن علنی مجلس شورای اسلامی 7 آذر 1400 https://cdn.icana.ir/d/019/202111105221630714.jpg Icana
صحن علنی مجلس شورای اسلامی 7 آذر 1400 https://cdn.icana.ir/d/019/202111107250430045.jpg Icana
صحن علنی مجلس شورای اسلامی 7 آذر 1400 https://cdn.icana.ir/d/019/202111100601148794.jpg Icana
صحن علنی مجلس شورای اسلامی 7 آذر 1400 https://cdn.icana.ir/d/019/202111107332974108.jpg Icana
صحن علنی مجلس شورای اسلامی 7 آذر 1400 https://cdn.icana.ir/d/019/202111107307819597.jpg Icana
صحن علنی مجلس شورای اسلامی 7 آذر 1400 https://cdn.icana.ir/d/019/202111105368272198.jpg Icana
صحن علنی مجلس شورای اسلامی 7 آذر 1400 https://cdn.icana.ir/d/019/202111108951670608.jpg Icana
صحن علنی مجلس شورای اسلامی 7 آذر 1400 https://cdn.icana.ir/d/019/202111106207873883.jpg Icana
صحن علنی مجلس شورای اسلامی 7 آذر 1400 https://cdn.icana.ir/d/019/202111108399957661.jpg Icana
صحن علنی مجلس شورای اسلامی 7 آذر 1400 https://cdn.icana.ir/d/019/202111100026234188.jpg Icana
صحن علنی مجلس شورای اسلامی 7 آذر 1400 https://cdn.icana.ir/d/019/202111108155865737.jpg Icana
صحن علنی مجلس شورای اسلامی 7 آذر 1400 https://cdn.icana.ir/d/019/202111107952580021.jpg Icana
صحن علنی مجلس شورای اسلامی 7 آذر 1400 https://cdn.icana.ir/d/019/202111107662464658.jpg Icana
صحن علنی مجلس شورای اسلامی 7 آذر 1400 https://cdn.icana.ir/d/019/202111109757360285.jpg Icana
صحن علنی مجلس شورای اسلامی 7 آذر 1400 https://cdn.icana.ir/d/019/202111102330864321.jpg Icana
صحن علنی مجلس شورای اسلامی 7 آذر 1400 https://cdn.icana.ir/d/019/202111107979566653.jpg Icana
صحن علنی مجلس شورای اسلامی 7 آذر 1400 https://cdn.icana.ir/d/019/202111104001038579.jpg Icana
صحن علنی مجلس شورای اسلامی 7 آذر 1400 https://cdn.icana.ir/d/019/202111104023770804.jpg Icana
صحن علنی مجلس شورای اسلامی 7 آذر 1400 https://cdn.icana.ir/d/019/202111106501156850.jpg Icana
صحن علنی مجلس شورای اسلامی 7 آذر 1400 https://cdn.icana.ir/d/019/202111108046459020.jpg Icana
صحن علنی مجلس شورای اسلامی 7 آذر 1400 https://cdn.icana.ir/d/019/202111102587440335.jpg Icana
صحن علنی مجلس شورای اسلامی 7 آذر 1400 https://cdn.icana.ir/d/019/202111104141717512.jpg Icana
صحن علنی مجلس شورای اسلامی 7 آذر 1400 https://cdn.icana.ir/d/019/202111104516985553.jpg Icana
صحن علنی مجلس شورای اسلامی 7 آذر 1400 https://cdn.icana.ir/d/019/202111104167058353.jpg Icana
صحن علنی مجلس شورای اسلامی 7 آذر 1400 https://cdn.icana.ir/d/019/202111102135777112.jpg Icana
صحن علنی مجلس شورای اسلامی 7 آذر 1400 https://cdn.icana.ir/d/019/202111102227451331.jpg Icana
صحن علنی مجلس شورای اسلامی 7 آذر 1400 https://cdn.icana.ir/d/019/202111103063885410.jpg Icana
صحن علنی مجلس شورای اسلامی 7 آذر 1400 https://cdn.icana.ir/d/019/202111105462990985.jpg Icana
صحن علنی مجلس شورای اسلامی 7 آذر 1400 https://cdn.icana.ir/d/019/202111105184800724.jpg Icana
صحن علنی مجلس شورای اسلامی 7 آذر 1400 https://cdn.icana.ir/d/019/202111105299952486.jpg Icana
صحن علنی مجلس شورای اسلامی 7 آذر 1400 https://cdn.icana.ir/d/019/202111105221321347.jpg Icana
صحن علنی مجلس شورای اسلامی 7 آذر 1400 https://cdn.icana.ir/d/019/202111104957664804.jpg Icana
صحن علنی مجلس شورای اسلامی 7 آذر 1400 https://cdn.icana.ir/d/019/202111106360331327.jpg Icana
صحن علنی مجلس شورای اسلامی 7 آذر 1400 https://cdn.icana.ir/d/019/202111106546106791.jpg Icana
صحن علنی مجلس شورای اسلامی 7 آذر 1400 https://cdn.icana.ir/d/019/202111102920784191.jpg Icana
صحن علنی مجلس شورای اسلامی 7 آذر 1400 https://cdn.icana.ir/d/019/202111102988049217.jpg Icana
صحن علنی مجلس شورای اسلامی 7 آذر 1400 https://cdn.icana.ir/d/019/202111100765694735.jpg Icana
صحن علنی مجلس شورای اسلامی 7 آذر 1400 https://cdn.icana.ir/d/019/202111100838922312.jpg Icana
صحن علنی مجلس شورای اسلامی 7 آذر 1400 https://cdn.icana.ir/d/019/202111100918298770.jpg Icana
صحن علنی مجلس شورای اسلامی 7 آذر 1400 https://cdn.icana.ir/d/019/202111100985563796.jpg Icana
صحن علنی مجلس شورای اسلامی 7 آذر 1400 https://cdn.icana.ir/d/019/202111102972880706.jpg Icana
صحن علنی مجلس شورای اسلامی 7 آذر 1400 https://cdn.icana.ir/d/019/202111100384277814.jpg Icana
صحن علنی مجلس شورای اسلامی 7 آذر 1400 https://cdn.icana.ir/d/019/202111100460672996.jpg Icana
صحن علنی مجلس شورای اسلامی 7 آذر 1400 https://cdn.icana.ir/d/019/202111100530732968.jpg Icana
صحن علنی مجلس شورای اسلامی 7 آذر 1400 https://cdn.icana.ir/d/019/202111102482088243.jpg Icana
صحن علنی مجلس شورای اسلامی 7 آذر 1400 https://cdn.icana.ir/d/019/202111100671225571.jpg Icana
صحن علنی مجلس شورای اسلامی 7 آذر 1400 https://cdn.icana.ir/d/019/202111105560981601.jpg Icana
صحن علنی مجلس شورای اسلامی 7 آذر 1400 https://cdn.icana.ir/d/019/202111103957819566.jpg Icana
صحن علنی مجلس شورای اسلامی 7 آذر 1400 https://cdn.icana.ir/d/019/202111105371856942.jpg Icana
صحن علنی مجلس شورای اسلامی 7 آذر 1400 https://cdn.icana.ir/d/019/202111101779701031.jpg Icana

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

Powerd By : Tasvirnet