ایام محرم 1398
1387/10/09 10:35:00
سرویس صحن

متن قانون اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

قانون اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

ماده1- تبصره های ماده (7) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح

می شود:

تبصره 1- سایرمسئولین دستگاههای اجرایی و قضایی اعم از دولتی یا غیردولتی که از طرف هیات رئیسه برای دفاع و توضیح طرح یا لایحه دعوت شده اند می توانند در جلسات مجلس شرکت نمایند.

تبصره 2- رئیس و دادستان دیوان محاسبات، معاون امور مجلس هر یک از وزیران و آن عده از کارکنان مجلس که حضور آنان در صحن مجلس ضروری باشد و معاونین امور مجلس دیگر دستگاهها و نهادها با اجازه هیات رئیسه حق حضور در جلسات را دارند. این افراد می توانند در جلساتی که موضوع دستور مجلس مرتبط با وزارتخانه و سازمان آنها باشد شرکت نمایند.

 

ماده2- اصلاحات ذیل در مواد (21) و (23) انجام می شود:

الف- در بند (2) ماده (21) عبارت «نظارت بر» حذف و کلمه «اداره» جایگزین می شود.

ب- بندهای (1) ،  (3) ،  (8) ،  (10) و (12) ماده (23) به شرح زیر اصلاح می شود.

1- در بند (1) کلمه «مسئولیت» حذف و عبارت «نظارت بر» جایگزین می شود.

2- دربند (3) عبارت «مشارکت در» حذف می شود.

3- بند (8) به شرح ذیل اصلاح می شود:

- تصمیم گیری در خصوص دعوت از اشخاص حقیقی و حقوقی و موافقت با حضور اشخاص متقاضی جهت شرکت و یا اظهار نظر در مجلس.

4- دربند (10) عبارت «و اتخاذ تصمیم در موارد اختلافی یا عدم رعایت آیین نامه» به آخر بند اضافه می شود.

5- بند (12) به شرح ذیل اصلاح می شود:

- تصویب سازوکار لازم جهت بهبود روشهای نظارتی و ساماندهی امور ناظرین منتخب مجلس و کمیسیون ها در مجامع و شوراها و دریافت گزارش آنان.

 

ماده3- درماده (25) اصلاحات ذیل انجام می شود:

الف- عبارت های «ازهیات رئیسه» و «وهیات رئیسه» حذف می شود.

ب- عبارت «هیات رئیسه مکلف است» حذف و عبارت«کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مکلف است» جایگزین می شود.

 

ماده4- در ماده (29) عبارت «سایر کمیسیون های خاص و تخصصی بنا به تشخیص هیات رئیسه و رؤسای شعب دارای حداقل نوزده و حداکثر بیست و سه نفر عضو خواهند بود» حذف و عبارت «تعداد اعضاء کمیسیون های اصل نودم (90) قانون اساسی و تخصصی و نیز نفرات عضو با رعایت مواد این آیین نامه و رای اکثریت نسبی اعضاء جلسه مشترک هیات رئیسه و رؤسای شعب تعیین می شود» جایگزین می شود.

 

ماده 5- ماده (32) آیین نامه داخلی به شرح ذیل اصلاح می گردد:

ماده32- به منظور سامان دادن و کارآمد سازی مجلس و نمایندگان، خصوصاً نسبت به طرز کار قوای مجریه و قضائیه و مجلس مبتنی بر اصل متعدد قانون اساسی بالاخص اصل نودم (90)، کمیسیونی به نام اصل نودم (90) قانون اساسی تشکیل می گردد تا طبق قوانین مصوب مربوط به خود اداره و انجام وظیفه نماید. اعضاء این کمیسیون به شرح ذیل است:

1- از هر کمیسیون تخصصی یک نفر با معرفی کمیسیون مربوطه.

2- هشت (8) نفر از نمایندگان که توسط رؤسای شعب و هیات رئیسه به عنوان اعضاء ثابت انتخاب می شوند.

تبصره1- رئیس کمیسیون با پیشنهاد هیات رئیسه مجلس از بین اعضاء ثابت کمیسیون و با رای مجلس انتخاب می گردد.

تبصره2- اعضاء ثابت کمیسیون نباید عضو کمیسیون های تخصصی مجلس باشند.

 

ماده6- بندهای (1) الی (6) و تبصره (2) بند (7) ماده (33) به شرح ذیل اصلاح می شود:

الف- بندهای (1) الی (6) به شرح زیر اصلاح می شود:

1- بررسی طرحها و لوایح ارجاعی و گزارش آن به مجلس شورای اسلامی.

2- رسیدگی به درخواستهای تحقیق و تفحص.

3- رسیدگی به سئوال نمایندگان از رئیس جمهور و وزیران.

4- بررسی موارد ارجاعی از لوایح برنامه توسعه و بودجه سالانه و گزارش آن به کمیسیون تلفیق.

5- کسب اطلاع از کم و کیف اداره امور کشور، دریافت و بررسی گزارشهای عملکردی و نظارتی از اجراء قوانین مربوط به دستگاههای ذی ربط.

6- تهیه گزارش موردی و سالانه در خصوص امور اجرایی دستگاهها و نحوه اجراء قوانین به خصوص قانون برنامه توسعه و بودجه سالانه و ارائه نکات مثبت، منفی و پیشنهاد نحوه اصلاح آن و تقدیم گزارش به مجلس جهت قرائت.

تبصره- کمیسیون ها می توانند در موارد مهم و حساس و در مواجهه با تخلفات یا سوء مدیریت، با دعوت از مسئولین ذی ربط موضوع را بررسی نموده و گزارش آن را به هیات رئیسه ارائه نمایند. هیات رئیسه می تواند گزارش مذکور را در دستور کار مجلس قرار دهد. در این صورت مخبر کمیسیون و نماینده دولت هر کدام به میزان پانزده دقیقه و شش نفر از نمایندگان به قید قرعه از بین متقاضیان هر کدام به میزان پنج دقیقه، نظرات خود را بیان می نمایند.

هر گاه کمیسیون همراه با گزارش پیشنهادهایی برای تصویب به مجلس ارائه نماید با رعایت مفاد آیین نامه داخلی در دستور حداکثر دو هفته بعد مجلس قرار خواهد گرفت و مطابق آیین نامه داخلی رسیدگی می شود نمایندگان می توانند پیشنهاد های خود را تا (48) ساعت پس از پایان قرائت گزارش به کمیسیون تحویل نمایند. کمیسیون تا یک هفته گزارش نهایی خود را به مجلس ارائه می دهد.

ب- در تبصره (2) بند (7) بعد از کلمه «ذی صلاح» عبارت «به ویژه از میان نمایندگان ادوار گذشته که در مسائل کمیسیون صاحب تخصص و تجربه باشند. » اضافه می شود.

 

ماده 7- اصلاحات ذیل در مواد (37) و (42) انجام و یک ماده به آیین نامه الحاق می شود:

الف- در ماده (37) عبارت «سیاست داخلی، شوراها، شهرداری ها، اطلاعات و امنیت داخلی، دفاع و امنیت خارجی و ثبت احوال» حذف و عبارت «دفاع، اطلاعات و امنیت» جایگزین می شود.

ب- ماده زیر به آیین نامه الحاق می شود:

ماده. . - کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور برای انجام وظایف محوله در محدوده سیاست داخلی، شوراها، امور غیرعمرانی شهرداری ها و ثبت احوال مطابق ضوابط این آیین نامه تشکیل می شود.

ج- در ماده (42) عبارت «و امور عمرانی شهرداری ها و دهیاری ها قبل از کلمه «مطابق» اضافه می شود.

 

ماده8- در ماده (59) عبارت«پانزده نفر» جایگزین عبارت «هفت تا پانزده نفر بنا به نظر پیشنهاد دهندگان» و تبصره ذیل به این ماده الحاق می شود.

تبصره- هیات رئیسه مجلس می تواند طرحها و لوایحی را که در حوزه مسائل مربوط به کمیسیون ویژه تشخیص دهد به آن کمیسیون ارجاع نماید.

 

ماده9- ماده (60) و تبصره آن به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده 60- مسئولیت و اختیار کلیه امور اجرایی مجلس اعم از تشکیلاتی، مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی، حقوقی، فنی، پشتیبانی، ارتباطات داخلی و بین المللی، حفاظت، حراست و نظایر آن به عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است.

تبصره1- رئیس مجلس می تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به معاونین خود یا مسئولین ذی ربط تفویض نماید.

تبصره 2- اساسنامه سازمان ها، نظام مالی و ساختار تشکیلات مربوط به مجلس شورای اسلامی به جز امور قانونگذاری و همچنین ضوابط اجرایی و دستورالعمل های کلیه اختیارات موضوع این ماده به تصویب کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

 

ماده 10- ماده (63) قانون آیین نامه به شرح زیر اصلاح شود:

ماده 63- در راستای ایفای هر چه بهتر وظیفه نمایندگی، همچنین حفظ شأن و منزلت مجلس و جایگاه حقیقی نمایندگان، هیات رئیسه می تواند به منظور برقراری ارتباط موثر (دیداری، شنیداری، مکتوب) نمایندگان با موکلین و نمایندگان دستگاههای اجرایی و نهادهای رسمی وغیررسمی در مرکز و حوزه انتخابیه با اختصاص فضای فیزیکی مناسب (دفاتر کار و ملاقات عمومی) هرگونه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز را در شأن نظام جمهوری اسلامی فراهم نماید. اعتبارات مورد نیاز در بودجه سالانه مجلس پیش بینی می شود.

 

ماده 11- عنوان «مبحث چهارم- حضور اعضاء قوه مجریه و شورای نگهبان در مجلس» قبل از ماده (64) حذف و دو تبصره به شرح ذیل به ماده (64) الحاق می شود:

تبصره1- هیات رئیسه مجلس می تواند تمام یا بخشی از یک جلسه مجلس را برای رسیدگی به امور مهم و اساسی کشور اختصاص دهد.

تبصره2- دستور این جلسات و چگونگی اداره آن توسط هیات رئیسه تعیین خواهد شد.

 

ماده12- ماده (62) حذف و ماده (82) به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده 82- بودجه سالانه مجلس به پیشنهاد هیات رئیسه پس از مشورت با کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و در موعد مقرر برای دولت ارسال می شود تا با رعایت اصل پنجاه و دوم قانون اساسی در بودجه سالانه کل کشور درج شود.

تبصره - مقرری و هزینه های نمایندگی در هر سال در جلسه مشترک هیات رئیسه با کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با رعایت مقررات مالی مجلس به تصویب می رسد، نمایندگان مجلس می توانند حقوق و مزایای خود را از مجلس دریافت نمایند، قبل از تصمیم مجدد در هر دوره به صورت علی الحساب مطابق مصوبه دوره قبل عمل می شود.

 

ماده13- ماده (106) به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده 106- درهر جلسه رسمی به جز جلسات بررسی لوایح برنامه توسعه، بودجه سالانه و استیضاح یا رای اعتماد به وزیران، سه نفر از نمایندگان می توانند به نوبت و طبق فهرستی که از قبل به قید قرعه توسط هیات رئیسه تنظیم شده است، حداکثر به مدت هفت دقیقه نطق نمایند. همچنین دو نفر از نمایندگانی که در آن جلسه نوبت نطق نداشته باشند به جهت مسائل ضروری می توانند یک ساعت قبل از شروع جلسه در لوح مخصوص یا دستگاه الکترونیکی ثبت نام کرده و حداکثر به مدت پنج دقیقه نطق نمایند. درصورتی که بیش از دو نفر از نمایندگان متقاضی این نطق باشند، هیات رئیسه به قید قرعه به دو نفر وقت خواهد داد. هیچ یک از نمایندگان نمی توانند در مدت دو ماه بیش از یک بار نطق پنج دقیقه ای نمایند. نماینده حق واگذاری تمام وقت خود را به نماینده دیگر دارد.

 

ماده14- بندهای ذیل در ماده (108) اصلاح و ماده (114) حذف می شود:

الف- جزء (2) بند (الف) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

2- در مورد کلیات هر طرح یا لایحه، ابتدا مخبرکمیسیون اصلی حداکثر پنج دقیقه گزارش می دهد، پس از آن حداکثر سه نفر مخالف و سه نفر موافق به ترتیب یک نفر مخالف و یک نفر موافق و سپس نماینده دولت و پس از آن مخبر کمیسیون هر کدام حداکثر پنج دقیقه صحبت می کنند.

تبصره1- درمورد طرحها و لوایح مهم یا مفصل با پیشنهاد رئیس جلسه یا بیست و پنج نفر از نمایندگان و رای اکثریت مطلق نمایندگان حاضر، می توان تعداد و یا وقت مخالف و موافق و وقت نماینده دولت و مخبر کمیسیون را حداکثر تا دوبرابر افزایش داد.

تبصره 2- در بررسی کلیات طرحهای دو یا سه فوریتی و طرحهایی که کمیسیون اصلی در موعد مقرر گزارش نداده است یکی از طراحان می تواند به جای مخبر در ابتدا و انتهای رسیدگی در مجلس صحبت کند.

ب- دربند (الف) جزء های (3) و (4) و تبصره آن حذف و شماره جزء (5) به (3) اصلاح می شود.

ج- در جزء (5) بند (الف) اصلاحات زیر انجام می شود:

1- بعد از کلمه دفاع حرف «از» حذف و عبارت «دربرابر» جایگزین می شود.

 

2- عبارت «توجیه پیشنهاد کفایت مذاکرات و یا مخالف با آن» حذف و عبارت «توضیح نماینده دولت و مخبر کمیسیون در مورد پیشنهادها» جایگزین می شود.

3- عبارت «عدم فوریت» حذف و عبارت «یا سلب فوریت و مخالفت با آن» جایگزین می شود.

د- بند (ج) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

- در کلیات لایحه بودجه سالانه کل کشور پس از نطق رئیس جمهور، مخبر کمیسیون گزارش خود را ارائه می دهد سپس حداکثر ده نفر از نمایندگان به عنوان مخالف گزارش کمیسیون و ده نفر به عنوان موافق گزارش کمیسیون به ترتیب یک نفر مخالف و یک نفر موافق هر کدام حداکثر ده دقیقه صحبت می کنند. پس از آن نماینده دولت به مدت بیست دقیقه و در پایان، مخبر کمیسیون صحبت می کند. مجموع زمان صحبت مخبر کمیسیون سی دقیقه خواهد بود.

تبصره - درکلیات متمم و یک یا چند دوازدهم بودجه، اظهارات به میزان نصف مدت های مقرر در بند فوق است.

ه- متن زیر به عنوان بند (ه) به ماده (108) الحاق می شود:

- پیش از اخذ رای برای انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان و همچنین رئیس و دادستان دیوان محاسبات، هر نامزد می تواند حداکثر ده دقیقه در جلسه علنی مجلس مشخصات، سوابق کاری، تحصیلات و برنامه های خود را به اطلاع نمایندگان برساند.

و- تبصره ذیل به ماده (108) الحاق می شود:

تبصره - درکلیه مواردی که در این آیین نامه، نمایندگان می توانند به عنوان موافق یا مخالف صحبت کنند رعایت ترتیب ثبت نام و یا درخواست صحبت الزامی است. در مواردی که قبل از تشکیل جلسه علنی متقاضیان صحبت یا نطق در لوح بیش از تعداد تعیین شده در این آیین نامه باشد یکی از اعضاء هیات رئیسه موظف است به قید قرعه از بین افرادی که در موعد مقرر ثبت نام کرده اند افراد مورد نیاز را تعیین نماید. افراد تعیین شده، حق واگذاری نوبت خود به نماینده دیگر را خواهند داشت.

 

ماده 15- ماده (115) به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

ماده115- نمایندگان می توانند درباره مسائل مهم مملکتی یا بین المللی یا مناسبتهای خاص بیانیه صادر نموده و به رئیس جلسه تحویل نمایند. چنانچه بیانیه صادره به امضاء حداقل بیش از نصف مجموع نمایندگان برسد متن آن بدون ذکر اسامی نمایندگان در پایان جلسه علنی مجلس قرائت و طی نامه رسمی به مراجع ذی ربط ارسال خواهد شد و اسامی نمایندگان امضاء کننده بیانیه در مشروح مذاکرات چاپ می شود.

تبصره- توزیع هرگونه نامه، گزارش، بروشور و امثال آن در صحن مجلس طبق دستورالعملی خواهد بود که توسط هیات رئیسه تصویب و به اطلاع نمایندگان خواهد رسید.

 

ماده 16- ماده (120) به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده120- نصاب رای گیری در مجلس، کمیسیون، کمیته و شعبه در موارد مختلف به شرح زیر

 می باشد:

الف- اکثریت چهارپنجم مجموع نمایندگان:

- اصلاحات جزئی خطوط مرزی کشور. (اصل هفتاد و هشتم قانون اساسی)

ب- اکثریت سه چهارم مجموع نمایندگان:

1- توقف انتخابات و ادامه کار مجلس سابق در زمان جنگ و اشغال نظامی (اصل شصت و هشتم قانون اساسی) .

2- مصوبات جلسه رسمی غیر علنی (اصل شصت و نهم قانون اساسی) .

ج- اکثریت دو سوم مجموع نمایندگان:

1- تصویب در خواست مراجعه به آراء عمومی.

 (اصل پنجاه و نهم قانون اساسی) .

2- تصویب عدم کفایت رئیس جمهور. (اصل هشتاد و نهم قانون اساسی) .

3- تصویب تقاضای سه فوریت طرحها و لوایح.

د- اکثریت دو سوم نمایندگان حاضر:

1- تصویب آیین نامه داخلی مجلس و تفسیر آن.

2- تصویب تشکیل جلسه رسمی غیر علنی مجلس با رعایت ماده (103) این آیین نامه.

3- تصویب تقاضای دو فوریت طرحها و لوایح.

4- تصویب موضوع اصل هفتاد و نهم قانون اساسی.

 

5- اصلاح قانون برنامه توسعه در ضمن لایحه بودجه و سایر طرحها و لوایح.

ه- اکثریت مطلق نمایندگان حاضر:

1- انتخاب رئیس مجلس (مرحله اول) .

2- انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور.

3- رای اعتماد به وزیران.

4- رای عدم اعتماد به وزیران.

5- طرحها و لوایح و تفسیر قوانین.

6- تصویب انجام تحقیق و تفحص.

7- تصویب تقاضای یک فوریت طرحها و لوایح.

8- تغییر دستور هفتگی مجلس.

9- رای به وارد بودن سئوال نمایندگان از وزیر.

10- تصویب موضوعات اصول هفتاد و هفتم، هشتادم، هشتاد و دوم و هشتاد و سوم قانون اساسی.

11- تصویب وضع قوانین آزمایشی و تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها توسط کمیسیون های مجلس و دولت طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی.

12- تعیین تعداد اعضاء کمیته ها در کمیسیون ها.

13- تصویب اعتبارنامه نمایندگانی که پرونده آنان به کمیسیون تحقیق ارجاع شده است.

14- سایرمواردی که در این آیین نامه و سایر قوانین برای آنها کلمات «تصویب» یا «موافقت مجلس» آورده شده و در این آیین نامه نصاب آن مشخص نشده است.

و- اکثریت نسبی با حداقل رای بیش از یک سوم نمایندگان حاضر:

1- انتخابات اعضاء هیات رئیسه شعبه.

2- انتخابات نمایندگان جهت عضویت در کمیسیون تلفیق، مشترک و هیات تحقیق و تفحص.

3- انتخاب اعضاء کمیسیون تخصصی، تحقیق و تدوین آیین نامه داخلی در شعبه.

4- تصویب تغییر کمیسیون نمایندگان.

5- انتخاب اعضاء کمیسیون ویژه در مجلس.

ز- اکثریت نسبی:

1- انتخاب رئیس مجلس (مرحله دوم) و سایر اعضاء هیات رئیسه مجلس.

2- انتخاب اعضاء حقوقدان شورای نگهبان.

3- انتخاب رئیس و اعضاء هیات رئیسه کمیسیون و کمیته.

4- انتخاب نمایندگان جهت نظارت در مجامع، شوراها و سازمان ها.

5- انتخاب اعضاء کمیته های هر کمیسیون.

6- انتخاب ده نفر از نمایندگان در اجراء اصل یکصدوهفتادوهفتم قانون اساسی.

 

ماده 17- ماده (143) به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده 143- بررسی و تصویب کلیه طرحها و لوایح عادی یک شوری خواهد بود به جز مواردی که در این آیین نامه نحوه رسیدگی مشخص شده و یا به تشخیص هیات رئیسه بررسی آنها به صورت دو شوری ضرورت داشته باشد.

تبصره- چنانچه نظر کمیسیون مبنی بر رد یا مسکوت ماندن طرح یا لایحه موضوع این ماده باشد و در جلسه علنی، کلیات آن طرح یا لایحه به تصویب برسد این گونه طرح ها و لوایح به کمیسیون برای رسیدگی شور دوم ارجاع می شود.

 

ماده18- در ماده (146) در سطر اول بعد از کلمه «رد» عبارت «یا مسکوت ماندن» اضافه می شود و تبصره زیر به این ماده الحاق می شود:

تبصره- گزارش رد یا مسکوت ماندن طرح یا لایحه، زمانی در دستور کار مجلس قرار می گیرد که دولت در خصوص لایحه یا پانزده نفر از نمایندگان طراح در خصوص طرح، ظرف مدت یک ماه پس از چاپ و توزیع گزارش کمیسیون از هیات رئیسه مجلس تقاضا نمایند در دستور کار مجلس قرار گیرد در غیر این صورت بایگانی می شود مگر این که در گزارش کمیسیون زمان مشخصی برای مسکوت ماندن تعیین شده باشد که در این صورت پس از پایان یافتن مدت تعیین شده در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت.

 

ماده 19- ماده (155) به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده 155- پس زا تصویب کلیات و در شورنهایی طرحها و لوایح، اولویت رسیدگی به پیشنهادها در جلسه علنی به ترتیب زیر خواهد بود:

1- پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت یا طرح اصلی.

2- پیشنهاد حذف کل ماده.

3- پیشنهاد چاپ شده کمیسیون های فرعی.

4- پیشنهاد حذف جزء و پیشنهادهای چاپ شده نمایندگان با تشخیص اولویت جامع بودن توسط یکی از اعضاء هیات رئیسه.

5- رای گیری برای اصل ماده.

6- رای گیری برای حذف کل ماده در صورتی که اصل ماده رای نیاورد.

7- پیشنهادهای جدید نمایندگان.

8- ارجاع به کمیسیون، به تشخیص رئیس جلسه (در صورتی که پیشنهادهای فوق الذکر رای نیاورد. )

تبصره- درصورت تصویب پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت یا طرح اصلی، پیشنهاد بندهای (3) و (4) پذیرفته می شود.

 

ماده 20- ماده (165) به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده165- نحوه رسیدگی به طرح ها و لوایح دو فوریتی به شرح زیر می باشد:

1- حدکثر چهار ساعت پس از تصویب فوریت، طرح یا لایحه چاپ و توزیع می شود.

2- حدکثر بیست ساعت پس از تصویب فوریت، پیشنهاد نمایندگان به هیات رئیسه تسلیم می شود.

3- حداکثر هفتاد و دو ساعت پس از تصویب فوریت، در دستور کار مجلس قرار می گیرد.

4- حداقل یک ساعت قبل از شروع مذاکرات، پیشنهادهای نمایندگان چاپ و توزیع می شود.

 

ماده 21- تبصره (1) ماده (168) به شرح زیر اصلاح ویک تبصره به عنوان تبصره (3) به این ماده الحاق می شود:

تبصره1- دولت باید حداقل شش ماه قبل از پایان مدت آزمایشی قانون مذکور جهت تمدید یا تعیین تکلیف دائمی آن، اقدام قانونی لازم را معمول دارد.

هیات رئیسه موظف است از طریق لایحه یا طرح ترتیبی اتخاذ نماید که تا پایان زمان آزمایشی، تعیین تکلیف شده باشد.

طرح یا لایحه می تواند به صورت ماده واحده و بدون تغییرات یا با اصلاح موادی از قانون آزمایشی تنظیم شود.

تبصره3- مدت اجراء اصلاحیه های قانون آزمایشی و برنامه توسعه تابع مدت اجراء اصل قانون خواهد بود.

 

ماده22- در ماده (192) عبارت «هیات رئیسه» جایگزین عبارت «رئیس مجلس» و کلمات«اولین» و «آتی» حذف می شود.

 

ماده23- ماده (193) به شرح ذیل اصلاح و ماده (194) حذف می شود:

ماده193- نحوه رسیدگی به سئوال نماینده از وزیر به شرح ذیل خواهد بود:

1- هر نماینده می تواند راجع به مسائل داخلی و خارجی کشور از وزیر مسئول درباره وظایف او سئوال نماید سئوال باید کتبی و صریح بوده و در فرم مخصوص که هیات رئیسه تهیه می نماید توسط نماینده تنظیم و به هیات رئیسه تسلیم شود.

هیات رئیسه موظف است سئوال را فوری به کمیسیون تخصصی ذی ربط ارسال نماید.

2- کمیسیون موظف است حداکثر ظرف مدت ده روز پس از وصول سئوال، جلسه ای با حضور وزیر و سئوال کننده تشکیل دهد وبا استماع نظرات سئوال کننده و وزیر و بررسی های لازم، به موضوع رسیدگی کند.

3- چنانچه سئوال کننده، توضیحات وزیر را قانع کننده نداند، کمیسیون با تعیین قلمرو«ملی» یا «منطقه ای» سئوال، بلافاصله نسبت به ارجاع سئوال ملی به هیات رئیسه جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی اقدام می نماید.

4- در رابطه با سئوال منطقه ای، کمیسیون موظف است حداکثر ظرف مدت ده روز نسبت به ارائه راه حل و ارسال گزارش به هیات رئیسه مجلس و رئیس جمهور (توسط رئیس مجلس) اقدام نماید.

هیات رئیسه مساعی لازم نسبت به حل موضوع سئوال منطقه ای را به عمل می آورد.

چنانچه پس از پانزده روز از ارجاع نامه کمیسیون، نماینده سئوال کننده همچنان موضوع را حل و فصل نشده بداند، از هیات رئیسه درخواست طرح سئوال منطقه ای در جلسه علنی را می نماید.

هیات رئیسه موظف است در اولین جلسه علنی، سئوال منطقه ای را اعلام وصول و فوری به وزیر ابلاغ و به کمیسیون ذی ربط ارسال نماید. کمیسیون موظف است ظرف یک هفته گزارش نهایی را به هیات رئیسه ارائه نماید.

5- طبق اصل هشتاد و هشتم (88) قانون اساسی، وزیر مورد سئوال مکلف است حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ سئوال در مجلس حضور یافته و به سئوال پاسخ دهد مگر آن که وزیر به صورت رسمی و با عذر موجه تقاضای تاخیر حداکثر برای مدت ده روز داشته باشد.

6- در جلسه علنی ابتدا گزارش کمیسیون متضمن طرح سئوال و بررسی های انجام شده توسط مخبر کمیسیون به مدت حداکثر پنج دقیقه مطرح می شود سپس وزیر و نماینده سئوال کننده به ترتیب و هر کدام به مدت حداکثر پانزده دقیقه توضیحات خود را ارائه می دهند و در صورت قانع نشدن نماینده، رئیس جلسه نظر مجلس را در این مورد اخذ می کند. در صورتی که اکثر نمایندگان حاضر، نظر به وارد بودن سئوال نماینده یا نمایندگان بدهند رئیس مجلس موظف است موضوع را به رئیس جمهور جهت رسیدگی ارجاع نماید.

تبصره1- عدم حضور وزیر در مجلس و کمیسیون به منزله وارد بودن سئوال می باشد.

تبصره2- سئوال کننده یا وزیر می توانند از وقت خود در جلسه علنی طی دو نوبت استفاده نمایند.

تبصره 3- گزارش کمیسیون حداقل بیست و چهار ساعت قبل از طرح سئوال در مجلس باید چاپ و بین نمایندگان توزیع شود.

تبصره4- در صورتی که سئوال توسط چند نماینده تنظیم گردد، نماینده منتخب سئوال کنندگان جهت توضح سئوال در کمیسیون و صحن علنی باید در فرم مربوط به سئوال مشخص گردد در صورت عدم توافق سئوال کنندگان، نماینده آنها توسط یکی از اعضاء هیات رئیسه به قید قرعه انتخاب خواهد شد.

تبصره5- سئوال می تواند شامل اجزاء متعدد باشد.

 

ماده 24- ماده (195) به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده195- چنانچه در هر دوره مجلس، سه بار با رای اکثریت نمایندگان حاضر سئوالات نمایندگان از هر وزیر وارد تشخیص داده شود طرح استیضاح وزیر در صورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسی و آیین نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

 

ماده 25- ماده (198) و تبصره های آن به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده198- هرگاه نماینده ای، تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند تقاضای خود را به صورت کتبی به هیات رئیسه مجلس تسلیم نموده و هیات رئیسه ظرف چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصی ذی ربط هیات رئیسه ظرف چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصی ذی ربط جهت رسیدگی ارجاع می نماید. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ وصول، اطلاعاتی را که در این زمینه کسب نموده در اختیار متقاضی یا متقاضیان قرار دهد.

در صورتی که متقاضی یا متقاضیان، اطلاعات کمیسیون را کافی تشخیص ندهند، کمیسیون موظف است ظرف یک هفته از متقاضی یا متقاضیان و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط دعوت به عمل آورد و دلایل ضرورت تحقیق و تفحص و نظرات مقام فوق الذکر را استماع نماید و تا مدت ده روز گزارش خود را مبنی بر تصویب یا رد تقاضای تحقیق و تفحص به هیات رئیسه مجلس ارائه دهد.

این گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس قرار می گیرد و پس از توضیح مخبر کمیسیون و صحبت نماینده متقاضی تحقیق و تفحص هر کدام حداکثر به مدت ده دقیقه، گزارش کمیسیون بدون بحث به رای گذاشته خواهد شد.

در صورت تصویب انجام تحقیق و تفحص، موضوع به همان کمیسیون تخصصی ذی ربط جهت رسیدگی ارجاع می گردد.

 

کمیسیون موظف است در مدت بیست روز اعضاء هیات تحقیق و تفحص را که حداقل یازده و حداکثر پانزده نفر خواهند بود از بین نمایندگان تعیین و به رئیس مجلس جهت صدور ابلاغ معرفی نماید. چنانچه متقاضیان تحقیق و تفحص کمتر از پنج نفر باشند کلیه آنان عضو هیات خواهند بود، در غیر این صورت حداقل پنج نفر از اعضاء هیات از میان متقاضیان تحقیق و تفحص انتخاب خواهند شد.

اعضاء هیات از میان خود یک رئیس، دو نایب رئیس و یک منشی انتخاب می کنند.

هیات حداکثر در مدت یک ماه پس از پایان مهلت تحقیق و تفحص، گزارش خود را به کمیسیون تسلیم می نماید. کمیسیون موظف است ظرف یک ماه گزارش هیات را در جلسه مشترک اعضاء کمیسیون و هیات مطرح و گزارش نهایی را جهت قرائت در مجلس برای مدت نیم ساعت تنظیم و پس از تصویب به هیات رئیسه ارسال نماید. قبل از رای گیری در رابطه با گزارش نهایی، وزیر یا مقام مسئول از عملکرد خود دفاع خواهد نمود.

هیات رئیسه موظف است گزارش کمیسیون را در دستور هفته بعد کاری مجلس قرار دهد تا توسط مخبر کمیسیون قرائت گردد.

تبصره1- موضوع تحقیق و تفحص با تشخیص هیات رئیسه باید صریح و قابل رسیدگی باشد.

تبصره2- هیات تحقیق و تفحص می تواند از کارشناسان مورد وثوق با تایید هیات رئیسه مجلس استفاده نماید. هیات رئیسه موظف است تنخواه مورد درخواست هیات را در اختیار رئیس هیات قرار دهد تا براساس تصمیمات هیات هزینه و با تایید هیات رئیسه به هزینه قطعی منظور شود.

تبصره3- چنانچه وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مورد تحقیق و تفحص تغییر کرده باشد و تحقیق و تفحص مربوط به عملکرد دوران مسئولیت آنان باشد باید امکان دسترسی آنها به اسناد و مدارک جهت پاسخگویی فراهم گردد.

تبصره4- کلیه مکاتبات هیات با امضای رئیس هیات و در غیاب او نایب رئیس معتبر خواهد بود.

تبصره5- کمیسیون موظف است همزمان با ارائه گزارش نهایی به هیات رئیسه، کلیه اسناد، مدارک و پرونده های تحقیق و تفحص و یک نسخه از گزارش نهایی را به کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی جهت اقدام قانونی و نیز حفظ و بایگانی اسناد ارسال نماید.

تبصره 6- ارائه و انتشار هرگونه اطلاعات مربوط به تحقیق و تفحص به هر شکل و عنوان از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی و اعضاء هیات تحقیق و تفحص تا زمان چاپ گزارش جهت قرائت در صحن علنی ممنوع می باشد.

تبصره7- تحقیق و تفحص مجلس شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پرونده های جریانی مراجع قضایی و امور ماهیتی قضایی نمی شود و در مورد دستگاههایی که زیر نظر مقام معظم رهبری هستند با اذن معظم له امکان تحقیق و تفحص توسط مجلس وجود دارد.

 

ماده 26- ماده (199) به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده199- مهلت انجام تحقیق و تفحص شش ماه از تاریخ صدور ابلاغ اعضاء هیات توسط رئیس مجلس می باشد. در صورت ضرورت با درخواست هیات و تصویب هیات رئیسه مجلس تا شش ماه دیگر قابل تمدید می باشد.

تبصره- درصورتی که جلسه مشترک هیات تحقیق و تفحص و کمیسیون تخصصی تخلفات موضوع تحقیق را مهم و مسئول دستگاه یا سازمان را مقصر تشخیص دهد، طرح استیضاح وزیر مربوطه در صورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (89) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

هیات رئیسه موظف است در اولین جلسه علنی موضوع استیضاح را اعلام وصول و حداکثر تا مدت ده روز در دستور جلسه علنی قرار دهد در این صورت مخبر کمیسیون حداکثر به مدت نیم ساعت گزارش می دهد و سپس طبق مواد مربوط به استیضاح عمل خواهد شد.

 

ماده 27- ماده (223) به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده223- اصلاح قانون برنامه توسعه در ضمن لایحه بودجه و دیگر طرح ها و لوایح با رای دو سوم نمایندگان حاضر پذیرفته می شود و هرگونه اصلاح نیز با رای دو سوم نمایندگان معتبر خواهد بود.

 

ماده28- اصلاحات ذیل در ماده (224) انجام می شود:

الف- در سطر اول عبارت «لایحه بودجه سالیانه کل کشور» حذف و عبارت «دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس تسلیم نماید. نحوه رسیدگی به لایحه بودجه، متمم و چند دوازدهم آن» جایگزین می شود.

ب- دربند (1) کلمه «تقدیم» حذف و عبارت «چاپ و توزیع» جایگزین می شود و عبارت «توسط دولت و توزیع» حذف و عبارت «وسوابق» جایگزین می شود.

ج- در بند (2) عبارت «ده روز» حذف و عبارت «پانزده روز» جایگزین می شود و عبارت «پایان مهلت اخذ پیشنهادهای نمایندگان»حذف و عبارت«چاپ و توزیع لایحه» جایگزین می شود و کلمه «اصلی» حذف و کلمه «تلفیق» جایگزین می شود.

د- دربند (3) کلمه «اصلی» حذف و کلمه«تلفیق» جایگزین می شود و بعد از عبارت «مدت پانزده روز» عبارت«پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون تخصصی» اضافه می شود و در انتها بند عبارت«مهلت رسیدگی کمیسیون تلفیق حداکثر تا پانزده روز با موافقت هیات رئیسه قابل تمدید می باشد» اضافه می شود.

ه- عبارت «پیشنهادهایی که مازاد بر سر جمع نباشد زمانی قابل طرح است که ردیف مشخص جایگزین را معین نماید، تشخیص موارد مذکور با رئیس جلسه خواهد بود» به انتهای تبصره (1) اضافه می شود.

و- در تبصره (2) عبارت «چند دوازدهم، متمم و» حذف می شود.

 

ماده 29- ماده ذیل به آیین نامه داخلی الحاق می شود:

ماده الحاقی1- هرگاه حداقل ده نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجراء قانون یا اجراء ناقص قانون توسط رئیس جمهور ویا وزیر و یا مسئولین دستگاههای زیر مجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیات رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی ربط ارجاع می گردد.

کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صریح، گزارش خود را از طریق هیات رئیسه به مجلس ارائه می دهد.

تبصره1- چنانچه نظر مجلس بر تایید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی صلاح ارسال می شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.

تبصره2- درصورتی که مجلس در مورد رئیس جمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت رای به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح در صورت رعایت مفاد اصل (89) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

 

ماده 30- ماده ذیل به آیین نامه داخلی الحاق می شود:

ماده الحاقی2- هیات رئیسه می تواند در چهارچوب امکانات موجود و بودجه مصوب تشکیلات مناسبی را جهت تدوین، نگارش، ویرایش حقوقی و ادبی طرح ها و لوایح ایجاد نماید. نظرات این تشکیلات قبل از تصویب نهایی طرح یا لایحه در مجلس، با موافقت کمیسیون ذی ربط انجام می شود.

 

ماده31- ماده ذیل به آیین نامه داخلی الحاق می شود:

ماده الحاقی3- گزارشهای تحقیق و تفحص، تفریغ بودجه و کمیسیون ها به جز گزارش طرح ها و لوایح، خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار می گیرد. این گزارشها باید حداقل (48) ساعت قبل از طرح در مجلس چاپ و در اختیار نمایندگان قرار گیرد و خلاصه آن حداکثر به مدت نیم ساعت در جلسه قرائت و متن کامل گزارش در مشروح مذاکرات چاپ شود.

 

ماده32- ماده ذیل به آیین نامه داخلی الحاق می شود:

ماده الحاقی4- تعیین مصادیق و تهیه شرح وظایف و اختیارات کمیسیون ها با رعایت کلیت آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی توسط هیات رئیسه مجلس یا هر یک از کمیسیون ها و یا حداقل پنجاه نفر از نمایندگان پیشنهاد می شود و پس از تصویب در جلسه مشترک هیات رئیسه مجلس، اعضای کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی و رؤسای کمیسیون های تخصصی اجراء می شود.

تبصره- جلسه مشترک فوق الذکر به ریاست رئیس یا یکی از نواب رئیس مجلس و با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت می یابد و مصوبات آن با رای حداقل دو سوم اعضاء حاضر معتبر خواهد بود و مصوبات به اطلاع نمایندگان خواهد رسید.

 

ماده 33- ماده ذیل به آیین نامه داخلی الحاق می شود:

ماده الحاقی 5- کمیسیون ها می توانند گزارش طرح ها و لوایح مشابه یا با موضوع مشترک یا نزدیک به هم را در یک گزارش به مجلس ارائه نمایند.

 

ماده 34- در مواد تعیین شده ذیل، اصلاحات به عمل آمده انجام می شود:

1- در سطر اول ماده (56) عبارت«یا کمیسیون ها (درخصوص قوانین آزمایشی) » بعد از کلمه

«مجلس» اضافه می شود.

2- در ماده (77) کلمه «ضمن» حذف و عبارت «جلسه رسمی ضمن نطق یا» جایگزین و عبارت «ده دقیقه» به عبارت «پنج دقیقه» اصلاح می شود.

3- ماده (138) حذف شود.

4- در ماده (139) عبارت «آن در اختیار مطبوعات» حذف و عبارت «، از طریق رسانه ها در اختیار عموم» جایگزین شود.

5- در بند (2) ماده (159) آیین نامه عبارت «با رای اکثریت دو سوم حاضران» حذف و عبارت «به ترتیب با رای اکثریت دو سوم حاضران و دو سوم مجموع نمایندگان» جایگزین شود.

6- در ماده (162) عبارت «تقاضای سلب» حذف و عبارت «تقاضای فوریت یا سلب» جایگزین شود.

7- در ماده (169) بعد از عبارت «پانزده نفر از نمایندگان» عبارت «قبل از شروع رسیدگی نهایی در مجلس» اضافه شود.

8- در ماده (175) کلمه «تفسیر» حذف و کلمه «استفساریه» جایگزین شود. قبل از عبارت «قابل تغییر است» عبارت «تا 2 برابر» اضافه می شود.

9- در ماده (180) بعد از کلمه «نمایندگان» عبارت «تا قبل از اتمام رسیدگی نهایی در مجلس» اضافه و در سطر سوم عبارت «حداکثر شش ماه» حذف و عبارت «مدت معینی» جایگزین و بعد از کلمه «موافقت» عبارت «معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور یا» اضافه می شود.

10- در ماده (181) عبارت «یا آیین نامه داخلی مجلس» حذف و عبارت«پنج دقیقه» به عبارت «سه دقیقه» اصلاح می شود.

11- در ماده (182) عبارت «پنج دقیقه» به عبارت «سه دقیقه» اصلاح و عبارت «و قبل از شروع دستور جلسه» حذف می شود.

12- ماده (183) حذف می شود.

13- در ماده (190) عبارت «برای هر یک از وزیران جداگانه» حذف و در تبصره (2) این ماده بعد از عبارت «رای اعتماد نداد» عبارت «و یا وزارتخانه ای به هر دلیل وزیر نداشته باشد» اضافه می شود.

14- در ماده (200) عبارت «به محاکم قضایی» حذف و عبارت «حسب مورد موضوع به قوه قضائیه یا مراجع رسیدگی به تخلفات اداری» جایگزین می شود.

15- در کلیه مواد آیین نامه عبارت «قبل از دستور» بعد از کلمه «نطق» حذف می شود.

16- در کلیه مواد آیین نامه بعد از کلمه «لوح» عبارت «یا دستگاه الکترونیک» اضافه می شود.

 

ماده 35- در کلیه مواد آیین نامه داخلی کلمه

«منشی» به کلمه«دبیر»، کلمه «کارپرداز» به کلمه«ناظر» و کلمه «مخبر» به کلمه

«سخنگو» تغییر می کند.

 

ماده 36- ماده (241) به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 241- هیات رئیسه مجلس موظف است پس از تصویب این قانون نسبت به اعمال اصلاحات در آیین نامه داخلی مجلس و اصلاح شماره مواد و تنظیم آنها اقدام نماید.

قانون فوق مشتمل بر 36 ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و ششم آذر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 4/10/1387 به تایید شورای نگهبان رسید.

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet