ایام محرم 1398
1394/04/21 15:42:14
سرویس صحن
خانه ملت منتشر کرد:

گزارش تفریغ بودجه سال 92 کل کشور + متن کامل

سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۲ کل کشور را در صحن علنی قرائت کرد که بر این اساس موارد رعایت نشده احکام بودجه ۴۲ درصد و احکام رعایت‌شده ۳۵ درصد می‌باشد.
گزارش تفریغ بودجه سال 92 کل کشور + متن کامل سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گزارش تفریغ بودجه سال 92 کل کشور را در صحن علنی قرائت کرد که بر این اساس موارد رعایت نشده احکام بودجه 42 درصد و احکام رعایت‌شده 35 درصد می‌باشد. https://cdn.icana.ir/d/019/54589.jpg گزارش,تفریغ,بودجه,سال,92,کل,کشور,+,متن,کامل Icana

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، غلامرضا کاتب در نشست علنی امروز (یکشنبه 21 تیر) گزارش  تفریغ بودجه سال 1392 کل کشور را قرائت کرد که متن آن به شرح ذیل است: 

 

« بسم الله الرّحمن الرّحیم »

چکیده گزارش تفریغ بودجه سال 1392 کل کشور

مقدمه:

گزارش تفریغ بودجه سال 1392 به عنوان بیست و پنجمین گزارش تفریغ بودجه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در موعد مقرر قانونی تهیه و پس از تصویب در هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور در اجرای جزء (1) ماده (221) آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی و قسمت اخیر اصل پنجاه و پنجم (55) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی تسلیم شد.

شایسته است از تلاش و زحمات ریاست کل، دادستان، مستشاران، معاونین و کارشناسان دیوان محاسبات کشور که با ارائه به موقع و با کیفیت گزارش تفریغ بودجه زمینه ارزیابی ایفای مسئولیت پاسخگویی عمومی را برای مجلس شورای اسلامی فراهم نمودند، تشکر و قدردانی به عمل آید.

لازم به ذکر است گزارش تفریغ بودجه کل کشور که با هدف ارزیابی عملکرد بخش عمومی و پاسخگویی مالی از حیث رعایت قوانین و مقررات و محدودیتهای بودجهای و همچنین بررسی کارآیی و اثربخشی فعالیتهای انجام شده توسط دستگاه ها تهیه و تنظیم می گردد به دلیل عدم درج اعتبار برخی از دستگاهها نظیر شهرداریها و تأمین اجتماعی در قانون بودجه کل کشور، تفریغ بودجه نهادهای مذکور تهیه نمی گردد و این امر ایراد بسیار مهمی است که با اصلاح قانون برنامه و بودجه و قانون محاسبات عمومی کشور می بایست رفع گردد.

فرآیند تدوین گزارش تفریغ بودجه :

براساس ماده (104) قانون محاسبات عمومی، فرآیند تفریغ بودجه در برگیرنده فعالیتهای مرتبط با گرد آوری شواهد، پیرامون اطلاعات مندرج در صورتحساب عملکرد و تطبیق صورتحساب مزبور با مدارک جمع آوری شده است. به تعبیر دیگر بر مبنای این ماده، دیوان محاسبات کشور مکلف است با بررسی حسابها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه گزارش تفریغ بودجه سالانه اقدام و هرسال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.

اینک خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال 1392 در اجرای تبصره (1) جزء (3) ماده (221) آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.

ساختار گزارش تفریغ بودجه سال 1392 کل کشور

بر اساس اطلاعات تفریغ بودجه، منابع وصول شده بودجه سال 1392 کل کشور بالغ بر هشت میلیون و دویست و چهل و نه هزار و سیصد و هفتاد و هفت میلیارد و چهارصد و هفتاد و هفت میلیون (8.249.377.477.000.000) ریال و مبالغ پرداختی بابت مصارف بالغ بر هشت میلیون و دویست و بیست و هشت هزار و دویست و پنجاه میلیارد و دویست و یک میلیون (8.228.250.201.000.000) ریال است.

منابع وصول شده عمومی دولت معادل یک میلیون و پانصد هزار و هفتصد و پنجاه و نه میلیارد و سیصد و نود و چهار میلیون (1.500.759.394.000.000) ریال و درآمدهای اختصاصی وصول شده بالغ بر یکصد و چهل و هفت هزار و دویست و هشت میلیارد و پانصد و چهل و یک میلیون (147.208.541.000.000) ریال میباشد. منابع تحقق یافته شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت پس از کسر ارقام دوبار منظور شده، بالغ بر شش میلیون و نهصد و چهل و یک هزار و چهارصد و سی و نه میلیارد و هفتاد و نه میلیون (6.941.439.079.000.000) ریال میباشد.

بر اساس اطلاعات تفریغ بودجه، مبالغ پرداختی مصارف عمومی دولت شامل مانده وجوه مصرف نشده انتقال یافته به سال 1393 بالغ بر یک میلیون و چهارصد و هفتاد و نه هزار و هشتصد و ده میلیارد و پانصد و چهل و چهار میلیون (1.479.810.544.000.000) ریال و مصارف انجام شده از محل درآمدهای اختصاصی بالغ بر یکصد و چهل و هفت هزار و سی میلیارد و یکصد و پانزده میلیون (147.030.115.000.000) ریال میباشد. مصارف شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت پس از کسر ارقام دوبار منظور شده، بالغ بر شش میلیون و نهصد و چهل و یک هزار و چهارصد و سی و نه میلیارد و هفتاد و نه میلیون (6.941.439.079.000.000) ریال میباشد.

قبل از ارائه توضیحات لازم پیرامون جدول فوق، ذکر موضوعات زیر ضروری میباشد:

الف) بر اساس تبصره (6) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور، به دولت اجازه داده شده تخصیص اعتبارات بودجه عمومی دولت مندرج در قانون بودجه سال 1392 کل کشور را در سقف یک میلیون و هفتصد و چهارده هزار میلیارد (1.714.000.000.000.000) ریال ..... متناسب با ارقام مصوب ذیربط انجام دهد، لیکن مطابق مکاتبات و اطلاعات مأخوذه از معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور، پیشبینی منابع و مصارف بودجه عمومی دولت در سال مذکور معادل مبلغ فوق در نظر گرفته شده است. با توجه به مفاد تبصره (6) ماده واحده قانون فوقالذکر، کاهش پیشبینی منابع و مصارف بودجه عمومی دولت در ستونهای شماره (2) و (8) لحاظ نگردیده است.

ب) معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور بدون مجوز قانونی و مستنبط از جزء (2) بند (ل) ماده (224)
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبلغ هشت هزار و یکصد و یک میلیارد و هفتصد و بیست و نه میلیون (8.101.729.000.000) ریال از درآمد و اعتبار اختصاصی قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص) با شماره طبقهبندی 11130004 کسر و به سرجمع درآمد و اعتبار اختصاصی سایر دستگاههای اجرایی اضافه نموده است.

پ) وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) بدون مجوز معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و بر اساس موافقت وزارت جهادکشاورزی (معاونت برنامهریزی و توسعه منابع انسانی) و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها مبلغ یک میلیارد و دویست و هفتاد و پنج میلیون (1.275.000.000) ریال بابت مازاد درآمد اختصاصی به مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور و دانشگاه معارف اسلامی پرداخت نموده است.

موارد مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (پ)، مبین عدم رعایت مفاد احکام مربوط میباشد.

ت) در جزء (2) بند (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور، بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به عنوان بخشی از بودجه کل کشور درج شده است که مبلغ مزبور مربوط به منابع و مصارف تعداد (242) شرکت دولتی، بانک و مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) قانون بودجه سال مذکور میباشد. همچنین در جدول شماره (5) پیوست شماره (3) اسامی تعداد (186) شرکت دولتی موضوع بند (31) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور درج گردیده، لیکن منابع و مصارف آنها در جزء فوقالذکر لحاظ نشده است.

مطابق اعلام معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور، طی سال 1392 تعداد (219) شرکت دولتی و مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت با تایید معاونت یادشده ـ بر اساس ماده (2)قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتـ اقدام به اصلاح بودجه خود نمودهاند که از این تعداد، (63) شرکت جزء شرکتهای مندرج در جدول شماره (5) پیوست شماره (3) میباشند که منابع و مصارف بودجه اصلاحی آنها به مبلغ نود و هشت هزار و سیصد و هشتاد و سه میلیارد و یکصد و بیست و پنج میلیون (98.383.125.000.000) ریال و اطلاعات مالی شرکتهای مورد نظر به مبلغ یکصد و سه هزار و ششصد و چهل و پنج میلیارد و چهارصد و نود و یک میلیون (103.645.491.000.000) ریال میباشد که منابع و مصارف آنها در جدول شماره (1) لحاظ نشده است.

ث) در پیوست شماره (3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور تعداد (9) شرکت دولتی تحت عنوان شرکتهای زیانده درج گردیده و در بودجه آنها مبلغ نه هزار و ششصد و شصت و چهار میلیارد و نهصد و پنجاه و یک میلیون (9.664.951.000.000) ریال بابت کمک زیان از محل منابع عمومی دولت پیشبینی شده است. همچنین مطابق جزء (15) ردیف متفرقه 520000 با عنوان کمک زیان شرکتهای آب منطقهای مبلغ ششصد و هشت میلیارد (608.000.000.000) ریال پیشبینی شده لیکن در عمل مبلغ سی و پنج هزار و هفتصد و چهل و پنج میلیارد و سیصد و سه میلیون (35.745.303.000.000) ریال به عنوان کمک زیان از محل منابع عمومی دولت پرداخت شده که مبلغ بیست و چهار هزار و چهارصد و هفتاد و پنج میلیارد و هفتصد و پنجاه و یک میلیون (24.475.751.000.000) ریال آن مربوط به سازمان بیمه سلامت ایران میباشد.

 

با توجه به جدول شماره (1) نکات زیر قابل ذکر است:

1)                         بر اساس تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور، منابع ردیف واگذاری داراییهای سرمایهای 210300 از مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال به ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال کاهش یافته است.

2)                         بر اساس تبصره (3) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور، منابع ردیف واگذاری داراییهای مالی 310502 از سیصد و هفتاد هزار میلیارد (370.000.000.000.000) ریال به دویست و پنجاه هزار میلیارد (250.000.000.000.000) ریال کاهش یافته است.

3) تغییرات اعتبارات هزینهای، تملک داراییهای سرمایهای و تملک داراییهای مالی به شرح جدول شماره (2) میباشد:

جدول شماره (2)                                                                                                                                                                                                (مبالغ به میلیون ریال)

ردیف

شرح

نوع اعتبار

هزینهای

تملک داراییهای سرمایهای

تملک داراییهایمالی

جمع

1

افزایش اعتبار هزینهای دستگاههای اجرایی به استناد جزء (2) بند (ل) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

11,231,856

 

 

11,231,856

2

کاهش اعتبارات تملک دارائیهای مالی به استناد تبصره (3) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور

 

 

(120.000.000)

(120.000.000)

3

کاهش اعتبارات تملک دارائیهای سرمایهای به استناد تبصره (5) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور

 

(40.000.000)

 

(40.000.000)

4

افزایش اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای به استناد ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بدون کاهش سایر اعتبارات که موجب افزایش سقف ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور شده است.

11.875.654

5.786.570

 

17.662.224

5

افزایش اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای به استناد ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران بدون کاهش سایر اعتبارات که موجب افزایش سقف ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور شده است.

5.817.171

8.433.635

 

14.250.806

6

افزایش اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایهای وامی، ناشی از افزایش نرخ ارز

 

265.894

 

265.894

جمع کل

28.924.681

(25.513.901)

(120.000.000)

(116.589.220)

 

 

4) از جمله دلایل فزونی منابع بر مصارف عمومی دولت میتوان به موارد زیر اشاره نمود که مجموع آنها بالغ بر بیست هزار و هشتصد و چهل و دو میلیارد و ششصد و هفتاد و شش میلیون (20.842.676.000.000) ریال میباشد:

1-4) بر اساس بند (39) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت فروش نرفته طرحهای وزارت نیرو جهت واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمینکنندگان تجهیزات در اختیار وزارتخانه مذکور قرار گرفته که مبلغ چهار هزار و ششصد و چهل و چهار میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج میلیون (4.644.875.000.000) ریال در سال 1392 به پیمانکاران واگذار و در اعتبارات تملک دارائیهای سرمایهای اعمال حساب شده و مابقی در سال 1393 واگذار شده است.

2-4) در قانون بودجه سال 1392 کل کشور ردیف درآمدی 110406 با عنوان « ثبت معافیتها و تخفیفات گمرکی به نرخ صفر (جمعی- خرجی) » به مبلغ پنج هزار میلیارد (5،000،000،000،000) ریال برای گمرک جمهوری اسلامی ایران ـ موضوع بند (65) ماده واحده قانون مذکور ـ پیشبینی گردیده که گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به ثبت عملیات حسابداری معافیتهای اعمال شده وفق ماده (119) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به مبلغ پانزده هزار و نهصد و نود و هشت میلیارد و چهارصد و هشتاد میلیون (15.998.480.000.000) ریال اقدام نموده لیکن با توجه به ابلاغ اعتبار و موافقتنامه متبادله، اعتبارات مربوط معادل مبلغ پیشبینی طبق قانون اعمال حساب شده است.

3-4) با توجه به اینکه در بخش مبالغ پرداختی مصارف عمومی دولت بر اساس اطلاعات تفریغ بودجه، خالص پرداختی دستگاههای اجرایی و مانده وجوه مصرف نشده انتقال یافته به سال بعد (مربوط به دستگاههای دارای مجوز انتقال مانده وجوه مصرف نشده) درج گردیده، لذا مبلغ چهار هزار و چهارصد و هشتاد و نه میلیارد و هفتاد و یک میلیون (4.489.071.000.000) ریال از مابهالتفاوت جمع منابع ومصارف عمومی دولت مربوط به مانده وجوه مصرف نشده سال 1392 میباشد که در سال 1393 به حساب خزانه واریز میشود.

5) با توجه به اصلاح بودجه برخی از شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت ـ موضوع ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ بودجه دستگاههای اجرایی مذکور افزایش یافته است.

6) از تعداد (242) شرکت دولتی، بانک و مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت که اسامی آنها در پیوست شماره (3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور درج گردیده، (2) شرکت گردش مالی نداشتهاند.

7) بر اساس بررسیها، دلیل بروز مغایرت فیمابین اطلاعات مذکور ناشی از عدم رعایت بودجه مصوب از سوی (236) شرکت دولتی، بانک و موسسه انتفاعی وابسته به دولت میباشد.

8) منظور از ارقام دوبار منظور شده مبالغی میباشد که هم در منابع و مصارف شرکتهای مادر تخصصی و هم در منابع و مصارف شرکتهای زیرمجموعه آنها درج شده است.

9) منظور از ارقام دوبار منظور شده مبالغی میباشد که هم در بودجه عمومی و هم در بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (شامل مالیات شرکتهای دولتی سودده و بانکها، کمک زیان شرکتهای دولتی از محل منابع عمومی دولت، سهم منابع عمومی دولت جهت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، منابع حاصل از دریافت وامهای داخلی موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه، نیم درصد درآمد مشمول مالیات بانکهای دولتی موضوع قانون تهیه مسکن برای افراد کمدرآمد و منابع حاصل از هدفمندکردن یارانه حاملهای انرژی) تکرار شده است.

10) معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور عنوان مبلغ ده هزار و هشتصد و سی و یک میلیارد و هفتصد و هشتاد و یک میلیون (10.831.781.000.000) ریال از اقلام دوبار منظور شده مندرج در قانون بودجه سال 1392 کل کشور را غیر قابل احصاء اعلام نموده است.

11) دیوان محاسبات کشور در اجرای ماده (104) قانون محاسبات عمومی کشور، پس از تطبیق اطلاعات تفریغ بودجه با اطلاعات صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور و شناسایی مغایرتهای موجود، علل موجد مغایرتها را به تفکیک بخشهای بودجهای در گزارش تفریغ بودجه کل کشور تبیین نموده است؛ بر اساس بررسیها، عمده دلایل بروز مغایرت فیمابین اطلاعات مذکور ناشی از عدم درج بخشی از وصولی دریافتهای دارای پیشبینی، عدم درج وصولی دریافتهایی که برای دستگاه خاصی پیشبینی نمیشود، ثبت ناصحیح نوع اعتبارات، عدم انعکاس بخشی از اطلاعات در صورتحساب عملکرد، ثبت ارقامی که در صورتهای مالی درج نشده و ثبت مکرر اطلاعات در صورتحساب عملکرد میباشد.

گزارش تفریغ بندهای ماده واحده قانون بودجه سال 1392

الف) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور دارای 277 بند و جزء بوده است که در نود و هفت (97) بند و جزء احکام قانونی کاملاً رعایت گردیده و در یکصد و  هفده (117) بند و جزء بخشی از احکام قانونی رعایت نگردیده، در چهل و هفت (47) بند و جزء نیز اهداف مدنظر قانونگذار محقق نشده و چهل و هشت (48) بند و جزء نیز فاقد عملکرد بوده است. به عبارت دیگر در سی و پنج درصد (35%) موارد، احکام ماده واحده کاملاً رعایت شده و در چهل و دو درصد (42%) موارد، بخشی از احکام قانونی رعایت نگردیده است که تفصیل بندهای مذکور به شرح جدول پیوست شماره (1) می باشد.

اهم موارد مندرج در گزارش تفریغ بودجه بندهای ماده واحده سال 1392 کل کشور در بخشهای مختلف به اختصار بدین شرح    می باشد :

حوزهنفت و گاز:

1-در سال 1392 از مقدار یک میلیارد و بیست و نه میلیون (1.029.000.000) بشکه نفت تولیدی، حدود سی و چهار درصد (34%) به مقدار سیصد و چهل و پنج میلیون (345.000.000) بشکه (معادل سی و شش میلیارد و سی و یک میلیون دلار) صادر و ششصد و پنجاه و هشت میلیون (658.000.000) بشکه به مقدار شصت و چهار درصد (64%) تحویل پالایشگاهها شده است.(دو درصد باقیمانده مربوط به هدررفتگی در مبادی اولیه، ثانویه و خطوط انتقال و همچنین موجودی پایان دوره میباشد).

2- در سال 1392 از مقدار یکصد و پنجاه و شش میلیون (156.000.000) بشکه میعانات گازی تولیدی، حدود چهل و دو (42%) به مقدار شصت و پنج میلیون (65.000.000) بشکه (معادل شش میلیارد و هفتصد و سی و دو میلیون دلار) صادر و پنجاه و نه میلیون (59.000.000) بشکه به مقدار سی و هشت درصد (38%) تحویل پالایشگاهها و پتروشیمیها شده است. (بیست درصد باقیمانده مربوط به هدر رفتگی در مبادی اولیه، ثانویه و خطوط انتقال و همچنین موجودی پایان دوره میباشد).

3- در سال 1392 شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران از مجموع مبلغ سیصد و نوزده هزار و سیصد و نود و شش میلیارد و ششصد و هشتاد و هشت میلیون (319.396.688.000.000) ریال، مبلغ چهل و دو هزار و سیصد و نوزده میلیارد و ششصد و هشتاد و شش میلیون (42.319.686.000.000) ریال به خزانه بدهکار میباشد و شرکتهای پتروشیمی نیز از مجموع مبلغ نود و هفت هزار و چهارصد و نه میلیارد و هفتصد و هفتاد و سه میلیون (97.409.773.000.000) ریال، مبلغ پنجاه و چهار هزار و پانصد و سی و دو میلیارد و پانصد و سه میلیون (54.532.503.000.000) ریال بدهکار میباشد.

4- شرکت ملی نفت ایران مبلغ شصت و نه میلیارد و ششصد میلیون (69.600.000.000) ریال، معادل هشتاد و پنج و نیمدرصد (5/85%) از ارزش نفت خام هدر رفته و کسری ناشی از تفاوت اندازهگیری در مبادی اولیه، ثانویه و خطوط انتقال را در دفاتر مالی خود به حساب بستانکاری دولت (خزانهداری کل کشور) منظور نموده است. از آنجائی که طبق مفاد بند (الف) ماده (7) قرارداد موضوع این بند، هدررفتگی به عهده شرکت ملی نفت ایران میباشد لذا میبایست ارزش کسری و هدر رفتگی نفت خام پس از کسر سهم چهارده و نیم درصدی (5/14%) شرکت ملی نفت ایران (شامل ده درصد منظور در ماده (229) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) به حساب بستانکاری دولت منظور میگردید.

5- مقدار بیست و یک هزار و یکصد و پنجاه و یک(21.151) بشکه نفت خام هدر رفته به تأیید اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت نرسیده است.

6- خزانهداری کل کشور مبلغ بیست و یک هزار و پانصد و بیست و هفت میلیارد و یکصد و پانزده میلیون (21.527.115.000.000) ریال از سهم چهارده و نیم درصدی (5/14%) شرکت ملی نفت ایران از محل واریز نقدی بابت خوراک شرکتهای پالایشی را به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها واریز نموده است.

7- خزانهداری کل کشور مبلغ هجده میلیارد و چهارصد و چهل و یک میلیون (18.441.000.000) ریال از سهم چهارده و نیم درصدی (5/14%) شرکت ملی نفت ایران از محل واریز نقدی بابت میعانات گازی تحویلی به پتروشیمیها را به حساب این شرکت واریز ننموده است.

8- بر اساس حکم تبصره (2) جزء (2) بند (3)ماده واحده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف بوده بیست و شش درصد (26%) صادرات گاز طبیعی پس از کسر ارزش گاز طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز نماید؛ مبلغ یکصد و چهارده میلیون و ششصد و نود و هشت هزار و ششصد و هفتاد و یک و نود و شش صدم (96/114.698.671) یورو از مازاد صادرات به واردات گاز کمتر به حساب صندوق توسعه ملی واریز شده است.

9- شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران مبلغ هشتاد و هفت هزار و نهصد و بیست و سه میلیارد و یکصد و بیست و پنج میلیون (87.923.125.000.000) ریال بابت خوراک تحویلی و مالیات بر ارزشافزوده به خزانهداری کل کشور واریز ننموده است.

10- وزارت امور اقتصادی و دارایی طی نامه مورخ 8/10/1392 در خصوص بدهی شرکتهای پتروشیمی نوری (برزویه) و بوعلیسینا بابت خوراک تحویلی (میعانات گازی)، نامه مورخ 15/10/1392 در خصوص بدهی شرکتهای هواپیمایی داخلی و نامه مورخ 18/10/1392 در خصوص بدهی شرکت پالایش نفت تبریز بابت خوراک تحویلی، با سازمان امور مالیاتی کشور مکاتبه نموده لیکن امکان برداشت مبالغ مورد نظر از حساب شرکتهای معنون محقق نگردیده است.

11- تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی موضوع جزء (4) بند (3) ماده واحده به دلیل تأخیر شرکت ملی پالایش و پخش    فرآوردههای نفتی ایران در ارسال گزارشات سه ماهه اول، دوم، سوم و چهارم در مواعد مقرر، منطبق با موضوع ماده (7) آئیننامه اجرایی این بند انجام نشده است.

12- مانده تعهدات شرکت ملی نفت ایران در ابتدای سال 1392 بابت عملیات قراردادهای بیعمتقابل بالغ بر پانزده میلیارد و پانصد و نود و دو میلیون و نهصد و سی و هفت هزار و هشتصد و هفتاد و دو (15,592,937,872) دلار بوده که در سال 1392 مبلغ نهصد و شانزده میلیون و نهصد و ده هزار و نهصد و چهل و چهار (916.910.944) دلار جهت طرحهای بیعمتقابل بازپرداخت شده است.

13- مانده تعهدات شرکت ملی نفت ایران در ابتدای سال 1392 بابت عملیات سایر تعهدات سرمایهای بالغ بر چهارصد و بیست و دو هزار و هشتصد و چهل و نه میلیارد و ششصد و چهل و یک میلیون و دویست و هفتاد و هفت هزار و یکصد و سی و هفت (422.849.641.277.137) ریال بوده که در سال 1392 مبلغ نهصد و پنجاه و پنج میلیارد و هشتصد و سی و شش میلیون و سیصد و بیست و چهار هزار و ششصد و بیست و سه (955.836.324.623) ریال بابت سایر تعهدات سرمایهای بازپرداخت شده است.

14- در سال 1392 مبلغ نود و چهار میلیون و پانصد هزار (94.500.000) دلار معادل مبلغ دو هزار و سیصد و پنجاه و دو میلیارد و دویست و نود و هشت میلیون (2,352,298,000,000) ریال از تعهدات بیعمتقابل گازی فازهای (6)، (7) و (8) پارسجنوبی به دلیل عدم امکان بازپرداخت از محل میعانات گازی، از محل سهم چهارده و نیم درصدی (5/14%) شرکت ملی نفت ایران بابت فروش دو فقره سیاهه نفت خام بارگیری شده از بندر خارک و لاوان با تأیید وزارت نفت پرداخت شده است.

15- بر اساس جزء (8) بند (3) ماده واحده، شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانههای نفت و نیرو مکلف بودهاند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حسابهای تمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانهداری کل کشور به نام آنها با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میشود واریز نمایند؛ درآمد حاصل از صادرات گاز به کشور ترکیه به حساب خزانهداری کل کشور واریز نشده است.

16- بر اساس حکم جزء (9) بند (3) ماده واحده، وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط موظف بوده علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر مترمکعب گاز طبیعی یکصد (100) ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانهداری کل کشور، عین وجوه دریافتی را تا سقف شانزده هزار میلیارد (16.000.000.000.000) ریال صرفاً برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر، نفتخیز، گازخیز و استانهایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، نماید؛ از مبلغ یازده هزار و یکصد و شصت میلیارد (11.160.000.000.000) ریال واریزی به خزانه، علیرغم درخواست وجه و پیگیریهای شرکت ملی گاز ایران از وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت نظارت مالی و خزانهدار کل کشور) به استثناء پرداخت مبلغ یک هزار و چهارصد و شصت و پنج میلیارد و هشتصد و چهل و هفت میلیون و هشتصد و چهار هزار (1.465.847.804.000) ریال که در اجرای تبصره این جزء به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور پرداخت شده، هیچگونه وجهی به شرکت ملی گاز ایران پرداخت نشده است.

17- بر اساس حکم جزء (15) بند (3) ماده واحده، به وزارت نفت اجازه داده شده از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط، درآمد حاصل از فروش گازهای تولیدی همراه نفت از کلیه میادین نفتی ایران را که در حال حاضر سوزانده میشود، بر مبنای قیمت پایه یک سوم قیمت گاز طبیعی تصفیه شده تحویلی به صنایع، صرف طرحهای حفاظت محیط زیست وزارت نفت و شرکتهای تابعه نماید؛ ده هزار و یکصد و چهل و هفت میلیون (10.147.000.000) متر مکعب گازهای تولیدی همراه نفت میباشد که وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط هیچگونه اقدامی جهت همکاری مزایده فروش گازهای تولیدی همراه نفت از میادین نفتی ایران انجام نداده است.

18- شرکتهای پالایش نفت مبلغ دو هزار و یکصد و سی و هفت میلیارد و ششصد و یک میلیون و پنجاه و هشت هزار (2.137.601.058.000) ریال از عوارض موضوع جزء (21) بند (3) ماده واحده را وصول ننمودهاند.

19- بر اساس حکم جزء (9) بند (3) ماده واحده، خزانهداری کل کشور و سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور موظف بوده­اند در راستای اجرای مواد (38) و (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض دریافتی از محل فروش فرآوردههای نفتی را به قیمت سال 1392 محاسبه و توزیع نمایند؛ از مجموع مبلغ چهل و سه هزار و هفتصد و چهل و نه میلیارد و نهصد و هشتاد و چهار میلیون و یکصد و هشتاد و چهار هزار (43.749.984.184.000) ریال مالیات و عوارض ارزش افزوده، مبلغ چهل و سه هزار و ششصد و هفتاد و دو میلیارد و سیصد و بیست میلیون (43.672.320.000.000) ریال پرداخت گردیده لذا شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران مبلغ هفتاد و هفت میلیارد و ششصد و شصت و چهار میلیون و یکصد و هشتاد و چهار هزار (77.664.184.000) ریال به خزانه بدهکار میباشد.

20- بر اساس حکم جزء (18) بند (3) ماده واحده، وزارت نفت مکلف بوده در راستای اجرای ماده (24) قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/1389 نسبت به تأمین اعتبار برقدار کردن حداقل بیست درصد (20%) از چاههای کشاورزی اقدام نماید، وزارت جهادکشاورزی (دفتر امور آب و خاک) طی نامه مورخ 31/6/1392 به عنوان شرکت توانیر لیست حدود پنجاه و شش هزار (56.000) حلقه چاه دیزلی کشاورزی دارای پروانه بهرهبرداری معتبر در سراسر کشور که متقاضی برقدار کردن بودهاند را اعلام نموده لیکن هیچگونه وجهی از سوی وزارت نفت جهت برقدار کردن چاههای کشاورزی پرداخت نشده است.

حوزه پولی و بانکی:

1- بر اساس حکم جزء (3) بند (2) ماده واحده، اعطای هر گونه تسهیلات بانکی به بخش دولتی مشروط به عدم افزایش خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی بوده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول نظارت بر اجرای این حکم میباشد؛خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی در پایان سال 1392 نسبت به ابتدای سال 1392 افزایش یافته، لذا پرداخت تسهیلات بانکی به بخش دولتی توسط بانکهای کشاورزی، ملی، مسکن، رفاه کارگران و تجارت بیش از خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی در پایان سال 1391 به مبلغ یکصد و بیست هزار و هفتصد و هجده میلیارد و هفتصد میلیون (120.718.700.000.000) ریال میباشد. افزایش بدهی بخش دولتی به بانکها سبب افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق اضافه برداشت، گردیده که این بدهی یکی از اقلام پایه پولی بوده و باعث افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم میشود.

2- بر اساس حکم جزء (8) بند (2) ماده واحده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف بوده با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر این بانک وظایف زیر را اجراء نموده و گزارش اقدامات انجامشده را به صورت ماهانه از طریق رییس کل بانک مرکزی به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. الف) پایش مستمر منابع ارزی کشور ب) تعیین میزان و نحوه مداخله در بازار آزاد ارز و نظارت بر حسن اجرای آن پ) مدیریت نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابتپذیری در تجارت خارجی ت) تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب وزارت نفت، بانک مرکزی و خزانهداری کل کشور؛ تا زمان تهیه گزارش هیچ مدرک و مستندی مبنی بر ارائه گزارش مکتوب به صورت ماهانه از طریق رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نگردیده است.

3- بر اساس حکم بند (8) ماده واحده، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده، در راستای حمایت از تولید و سرمایه و کار ایرانی معادل مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (3.500.000.000) دلار نزد بانکهای کشاورزی، صنعت و معدن و توسعه صادرات ایران، سپردهگذاری نماید تا مبلغ مذکور با رعایت قوانین و مقررات از سوی بانکهای عامل و با معرفی       وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری در قالب تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش غیردولتی و شرکتهای دانشبنیان اعطاء شود؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به نوع ارز موجود (وون کره) صرفاً نسبت به سپردهگذاری مبلغ پنجاه و دو میلیارد و هشتصد میلیون (52.800.000.000) وون کره در بانک صنعت و معدن به عنوان تنها بانک متقاضی اقدام نموده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت تعداد (119) واحد صنعتی را جهت استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش موضوع این بند به بانک صنعت و معدن معرفی کرده که تا پایان سال 1392 صرفاً (4) واحد صنعتی شرایط لازم (از قبیل نوع ارز مورد تقاضا، امکان بازگشت تسهیلات ارزی، تضمینات و وثائق معتبر و . . .) را کسب و مراتب به تصویب ارکان اعتباری بانک رسیده است.

4- بر اساس حکم بند (16) ماده واحده، به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی پس از تأیید هیأتمدیره بانک با درخواست متقاضی، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید گذشته و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شدهاند و قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نیستند، برای یک بار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند. همچنین جریمه خسارت تأخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تأیید بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری بخشوده  میشود؛ از مبلغ یکصد و شصت و دو هزار و هشتصد و شصت و پنج میلیارد و پانصد و پنجاه و یک میلیون (162.865.551.000.000) ریال اصل و سود تسهیلات سررسیدهشده و معوق مبلغ پنجاه و چهار هزار و پانصد و شصت و یک میلیارد و یکصد و هشتاد و شش میلیون (54.561.186.000.000) ریال تقسط مجدد، شده که مبلغ سیزده هزار و پانصد و شصت و سه میلیارد و هشتاد و هشت میلیون (13.563.088.000.000) ریال از مطالبات تقسیطشده وصول شده است. همچنین مبلغ چهار هزار و هشتصد و نود و یک ملیارد و چهارصد و نود و چهار میلیون (4.891.494.000.000) ریال از جرایم بخشیده شده است.

5- بر اساس حکم بند (18) ماده واحده، دولت مکلف بوده است از طریق شورای پول و اعتبار، علاوه بر منابع مندرج در
 ماده (93) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، از محل وصول اقساط وجوه ادارهشده و فروش اموال و املاک مازاد تا سقف پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال سرمایه سه بانک تخصصی دولتی (بانک صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات) را به منظور اعطای تسهیلات به بنگاههای تولیدی، افزایش دهد؛ شورای پول و اعتبار در سال 1392 تصمیمی جهت اجرای حکم این بند اتخاذ ننموده، لذا سه بانک تخصصی دولتی (بانک صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات) از محل منابع موضوع این بند هیچگونه افزایش سرمایهای نداشتهاند.

6- بر اساس حکم بند (43) ماده واحده، بانکهای عامل مکلف بودهاند سود تسهیلات اعطائی را مطابق دستورالعمل شورای پول و اعتبار دریافت نمایند. در صورتی که سود تسهیلات اعطائی بالاتر از نرخ سود تعیینشده توسط شورای پول و اعتبار باشد دولت مکلف بوده است مبلغ مازاد را به عنوان جریمه تشخیص داده و صد درصد (100%) آن را وصول نماید؛ بر اساس بررسیها، صرفاً بانکهای صنعت و معدن، توسعه صادرات ایران و توسعه تعاون نسبت به رعایت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار اقدام نمودهاند و سایر بانکها اعم از دولتی و خصوصی تسهیلات غیرمشارکتی نظیر تسهیلات تهیه ملزومات، خرید کالا و خودرو را در قالب عقد مشارکت مدنی کالاهای سرمایهای و تعیین اقساط ثابت ماهانه و با نرخ سود عقود مشارکتی پرداخت نمودهاند. دولت نیز نسبت به تشخیص مبلغ مازاد دریافتی توسط بانکها و وصول آن به عنوان جریمه اقدامی ننموده است.

اوراق مشارکت :

1- بر اساس حکم جزء (1) بند (38) ماده واحده، به شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانههای نیرو، نفت، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی اجازه داده شده یکصد و پنجاه هزار میلیارد (150.000.000.000.000) ریال برای اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژهها و طرحهای میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آبهای مرزی، احداث و تکمیل طرحهای آب‌‌شیرینکن، تصفیهخانههای فاضلاب و نیروگاههای برق و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته اوراق مشارکت ریالی و یا صکوک با رعایت ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و برای طرحهایی که به تصویب شورای اقتصاد میرسد، با تضمین خود منتشر نمایند؛ هیچیک از شرکتهای وابسته و تابعه مشمول، از مجوز این جزء استفاده ننمودهاند.

2- بر اساس حکم جزء (3) بند (38) ماده واحده، وزارت نیرو مکلف بوده است دوازده هزار میلیارد (12.000.000.000.000) ریال جهت کنترل و بهرهبرداری هر چه سریعتر از آبهای مرزی از طریق فروش اموال و سهمالشرکه و یا اوراق مشارکت با تضمین دولت اقدام نماید؛ وزارت نیرو از طریق انتشار اوراق مشارکت با تضمین دولت اقدام نموده و از طرق دیگر اقدامی نکرده که به دلیل طولانی بودن روند اداری أخذ مجوز انتشار و عدم قبول عاملیت انتشار اوراق مشارکت از سوی بانکهای صادرات ایران، ملت، سپه، پاسارگاد، ملی ایران، رفاه کارگران، اقتصاد نوین و پارسیان، انتشار اوراق مشارکت صورت نگرفته است.

3- بر اساس حکم بند (39) ماده واحده، به دولت اجازه داده شده تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجرای طرحهای انتفاعی خود منتشر و وجوه أخذ شده
صرف طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمهتمام مطابق قسمت سوم پیوست شماره یک این قانون کند. اوراق مشارکت فروشنرفته هر طرح، قابل واگذاری به پیمانکاران، مشاوران و تأمینکنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید ذیحساب و رئیس دستگاه اجرایی ذیربط بوده است؛ هیأت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و با رعایت سقف مقرر در این بند، سهم دستگاههای ذینفع را تعیین و ابلاغ نموده که صرفا اوراق مشارکت سهم وزارت نیرو به عاملیت بانک صادرات به مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) منتشر شده که به دلیل عدم فروش و بر اساس حکم بند و شیوهنامه نحوه واگذاری اوراق مشارکت فروشنرفته به پیمانکاران، مشاوران و تأمینکنندگان تجهیزات ـ ابلاغی توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور ـ مبلغ چهار هزار و هفتصد و سی و یک میلیارد و چهارصد و چهل و پنج میلیون (4.731.445.000.000) ریال در سال 1392 و مابقی در سال بعد بابت مطالبات معوق پرداخت شده است.

4- بر اساس حکم بند (42) ماده واحده، دولت مجاز بوده است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بینام و بانام، صادر کرده و به منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور اسناد مزبور را به قیمت اسمی تا سقف شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید؛ علیرغم پیگیریهای خزانهداری کل کشور، ساز و کار و شیوهنامه اجرایی ـ موضوع ماده (3) آئیننامه اجرایی این بند ـ مورد موافقت معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور قرار نگرفته، همچنین به لحاظ عدم پیشبینی ردیف اعتباری خاص و لازم برای بازپرداخت بهای اسناد خزانه اسلامی در قانون بودجه سال 1393 کل کشور ـ موضوع ماده (10) آییننامه اجرایی این بند ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی امکان چاپ و انتشار اسناد خزانه اسلامی در شرایط مذکور را به لحاظ قانونی میسر ندانسته و مراتب را به معاون اول رئیس جمهور اعلام نموده، لذا تا پایان سال 1392 هیچگونه اسنادی منتشر نشده است.

صندوق توسعه ملی :

1- بر اساس تبصره جزء (8) بند (5) ماده واحده، دولت موظف بوده گزارش جدول موجودی و گردش وجوه صندوق توسعه ملی سال 1392 را همراه لایحه بودجه سال 1393 ارائه نماید. صندوق توسعه ملی گزارش منابع و مصارف منتهی به تاریخ 31/4/1392 خود را طی نامه مورخ 25/8/1392 به معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور ارسال نموده، لیکن در اجرای مفاد حکم این تبصره ضمیمه لایحه بودجه سال 1393 کل کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.

2- کل منابع صندوق توسعه ملی ناشی از اجرای احکام قانون بودجه سال 1392 حدود یازده میلیارد و سیصد و هشتاد و دو میلیون (11.382.000.000) دلار بوده که از مبلغ مذکور سهم بخش آب و کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست به میزان ده درصد (10%) معادل یک میلیارد و یکصد و سی و هشت میلیون (1.138.000.000) دلار تعیین شده که عملاً حدود هشت درصد (8%) از منابع مذکور معادل هشتصد و نود و یک میلیون (891.000.000) دلار به بخش اشاره شده اختصاص یافته، سهم بخش صنعت و معدن به میزان ده درصد (10%) معادل یک میلیارد و یکصد و سی و هشت میلیون (1.138.000.000) دلار تعیین شده که عملاً حدود نه درصد (9%) از منابع مذکور معادل یک میلیارد و سیزده میلیون (1.013.000.000) دلار به بخش اشاره شده اختصاص یافته، سهم بخش قطار شهری کلانشهرها و حمل و نقل عمومی شهری معادل دو میلیارد (2.000.000.000) دلار تعیین شده که عملاً از منابع مذکور مبلغ سی میلیون (30.000.000) دلار اختصاصیافته، سهم سرمایهگذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرحهای توسعهای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از منابع مذکور به میزان هجده درصد (18%) معادل دو میلیارد و چهل و نه میلیون (2.049.000.000) دلار تعیین شده که عملاً حدود هفده و نه ‌‌دهم درصد (9/17%) از منابع مذکور معادل دو میلیارد و چهل و دو میلیون (2.042.000.000) دلار به بخش مورد اشاره اختصاص یافته و سهم خرید هواپیما برای شرکتهای هواپیمایی غیردولتی ایرانی به میزان پنج درصد (5%) معادل پانصد و شصت و نه میلیون (569.000.000) دلار تعیین شده که عملاً حدود سه و نیم درصد (5/3%) از منابع مذکور معادل سیصد و نود و سه میلیون (393.000.000) دلار به بخش مورد اشاره اختصاص یافته است.

هدفمندکردن یارانهها :

1- منابع تأمین قانون هدفمندکردن یارانهها در سال 1392

مطابق بند (80) ماده واحده، درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه­ها در سال 1392 بالغ بر پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000) ریال پیشبینی شده که مبلغ سیصد و هشتاد و هشت هزار میلیارد (388.000.000.000.000) ریال از محل اصلاح قیمتهای موضوع ماده یک قانون هدفمندکردن یارانهها و مبلغ یکصد و دوازده هزار میلیارد (112.000.000.000.000) ریال از محل بودجه عمومی دولت، موضوع یارانههای نان، برق و سایر کالاها و خدمات میبایست تأمین میگردید.

طبق گزارش تفریغ بودجه سال 1392 مجموع وجوه اختصاصیافته برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها بالغ بر چهارصد و سی و یک هزار و یکصد و سی و چهار میلیارد و پانصد و نود و نه میلیون (431.134.599.000.000) ریال معادل هشتاد و شش درصد (86%) رقم پیشبینی شده محقق گردیده که شامل :

- مبلغ سیصد و هفده هزار و پنجاه و دو میلیارد و هفتصد و شصت و هشت میلیون (317.052.768.000.000) ریال از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی و خوراک نقدی پالایشگاهها و پتروشیمیها

- مبلغ یکصد و دوازده هزار میلیارد (112.000.000.000.000) ریال از محل بودجه عمومی دولت تحت عنوان یارانه نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در قانون

- مبلغ دو هزار و هشتاد و یک میلیارد و هشتصد و سی و یک میلیون (2.081.831.000.000) ریال از محل مانده وجوه انتقال یافته از سال قبل میباشد.

- بر اساس تبصره (2) جزء (2) بند (81) ماده واحده، رقم درآمدی حاصل از اجرای قانون برای دوازده ماه بوده و بایستی از ارقام هزینهای بهطور ماهانه یکدوازدهم تخصیص داده شده و هزینه شود و جابهجایی ردیفها ممنوع میباشد.تخصیص منابع در سال 1392 به صورت ماهانه یکدوازدهم صورت نگرفته و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور طی ابلاغ مورخ 24/10/1392 اعتبار ردیفهای متفرقه 1-520000 و 12-520000 را از محل کاهش اعتبار ردیف متفرقه 19 -520000 افزایش داده است.

2- مصارف انجام شده در بخش هدفمندسازی یارانهها

طبق بند (81) ماده واحده، میبایست تا مبلغ چهارصد و ده هزار میلیارد (410.000.000.000.000) ریال به منظور اجرای ماده (7) قانون هدفمندکردن یارانهها و یارانه نان موضوع (پرداخت یارانه به سرپرست خانوار و اجرای نظام جامع تامین اجتماعی برای جامعه هدف)، تا مبلغ چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000) ریال به منظور اجرای مواد (8) و (11) قانون هدفمندکردن یارانهها موضوع (حمایت از تولید و صنعت)، تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال به منظور اجرای بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مربوط به بخش سلامت) اختصاص مییافت.

طبق گزارش تفریغ بودجه سال 1392، مبلغچهارصد و سی هزار و هفتصد و چهل و شش میلیارد و ششصد و هفتاد و یک میلیون (430.746.671.000.000) ریال جهت اجرای قانونمنظور شده که شامل:

- مبلغ چهارصد و بیست هزار و هفتاد و پنج میلیارد و دویست و نود و چهار میلیون (420.075.294.000.000) ریال سهم پرداخت نقدی به خانوارها، مبلغ ده هزار و هفتاد و پنج میلیارد و دویست و نود و چهار میلیون و دویست و هشتاد هزار (10.075.294.280.000) ریال مازاد بر سقف تعیینشده در این جزء پرداخت شده است.

- مبلغ یکصد و هشتاد میلیارد (180.000.000.000) ریال در اجرای ماده (8) قانون هدفمندکردن یارانهها پرداخت شده است. مبلغ مذکور به منظور تأمین ضرر و زیان مباشرین طرح ذخیرهسازی کالا در اختیار وزارت صنعت, معدن و تجارت قرار گرفته و بر خلاف مفاد حکم این بند به مصرف رسیده است.

- مازاد پرداختی جهت اجرای ماده (7) قانون هدفمندکردن موجب عدم اختصاص وجهی به منظور اجرای بند (ب) ماده (34) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شده است.

واگذاری شرکتهای دولتی (خصوصیسازی) :

1- طبق جزء (1) بند (27) ماده واحده،به دولت اجازه داده شده با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 در سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد (250.000.000.000.000) ریال نسبت به فروش سهام، سهمالشرکه، اموال، داراییها و حقوق مالی و نیروگاه های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی 310502 جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1392 کل کشور واریز نماید. به ازای وجوه واریزی از محل اعتبارات 9-101000 جدول شماره (8) قانون بودجه سال 1392 کل کشور و اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای اختصاص دهد.
براساساعلامسازمانخصوصیسازی،درسالمالیمنتهی به 29/12/1392، مطابقتصویبنامههایهیأتوزیرانومصوباتهیأتواگذاریتعداد ده میلیارد و ششصد و شش میلیون و دویست و شصت و دو هزار و چهارصد و نود و دو (10.606.262.492) سهم به ارزش یکصد و هشتاد و سه هزار و یکصد و بیست و سه میلیارد و ششصد و بیست و چهار میلیون (183.123.624.000.000) ریال به بخش خصوصی واگذار شده که مابه ازای وجه نقدی آن در سال 1392 مبلغ سی و دو میلیارد و هفتصد و شصت و چهار میلیون (32.764.000.000) ریال بوده که به حساب خزانه واریز و از محل اعتبار ردیف مالی 9-101000 بابت مصارف موضوع جدول شماره (19) قانون بودجه سال 1392 کل کشور پرداخت شده است.

2- طبق جزء (3-1) بند (27) ماده واحده،تمامی دستگاههای اجرایی که شرکتهای زیرمجموعه آنها در فهرست واگذاری قرار دارند مکلفند پس از تصویب دولت حداکثر ظرف ده روز از زمان درخواست سازمان خصوصیسازی، اوراق سهام و سایر اسناد مالکیتی بنگاهها را به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) تحویل نمایند؛ اوراق سهام متعلق به دولت در (55) شرکت مشمول واگذاری بعد از مهلت مقرر ارسال شده و همچنین اوراق سهام وثیقه مدیران (متعلق به دولت) در (86) شرکت بعد از مهلت مقرر ارسال شده و اوراق وثیقه مدیران (متعلق به دولت) در (9) شرکت به سازمان خصوصی سازی تحویل نشده است.

3- طبق جزء (2) بند (27) ماده واحده، به منظور نظارت بر فروش اموال یا دارایی های غیرجاری و همچنین أخذ تسهیلات توسط بنگاههای در حال واگذاری و واگذارشده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل و تصرف در اموال شرکتهای مزبور از جمله نقل و انتقال، ترهین، خرید و فروش و اجاره را پس از أخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعطای هرگونه تسهیلات به شرکتهای مذکور را مشروط به أخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی نماید؛ سازمان خصوصی سازی فهرست اسامی تعداد (327) شرکتهای در حال واگذاری و تعداد (62) شرکت واگذارشده به صورت کنترلی را در تاریخ 27/7/1392 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نموده است.

4- طبق جزء (9) بند (27) ماده واحده، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف بوده است با تصویب هیأت وزیران نسبت به تشکیل مجامع عمومی بنگاههای مشمول متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی (رییس مجمع) و دادگستری، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و یا نمایندگان تام الاختیار آنها و با حضور رییس سازمان خصوصی سازی، نماینده هیأت واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران اقدام نماید. در راستای اجرای تصویب نامهشماره 101959/ت49403هـ مورخ 6/5/1392 هیأت وزیران، از (184) شرکت مشمول واگذاری (بالای پنجاه درصد (50%) سهام دولتی) هیچ اقدامی در جهت تشکیل مجمع برای (80) شرکت صورت نپذیرفتهاست.

5- طبق جزء (11) بند (27) ماده واحده، کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و همچنین شرکتهای دولتی موضوع بند (3) ماده (18) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، مشمول مقررات مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور بوده­اند و نظارت بر اجرای این جزء مشترکاً به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و خزانهداری کل کشور بوده است. خزانه داری کل کشور مفاد حکم این جزء را به بانکهای عامل و دستگاههای اجرایی مشمول ابلاغ نموده لیکن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به وظیفه نظارتی خود عمل ننموده و به تبع آن بانکها نیز مفاد حکم این بند را رعایت ننموده اند.

سایر موارد :

1- طبق بند (31) ماده واحده، تمامی شرکتهای دولتی مندرج در پیوست شماره (3) قانون که در فهرست واگذاری سال 1392 قرار دارند مکلف بوده اند یک دوازدهم مالیات و سود سهام پیش بینی شده در بودجه شرکت در پیوست شماره (3) را تا زمان واگذاری و أخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصی سازی در مقاطع سه ماهه به حساب ردیفهای درآمدی 130109 و 110109 جدول شماره (5) این قانون واریز نمایند؛ تعداد (82) شرکت مشمول مالیات و یا سود سهام پیش بینی شده در بودجه شرکت را کمتر و یا واریز ننموده اند و یا اینکه مقاطع سه ماهه را در واریز وجوه مزبور رعایت ننموده اند.

2- طبق بند (36) ماده واحده، دولت مکلف بوده است مبلغ هشت هزار میلیارد (8.000.000.000.000) ریال از محل فروش سهام شرکتهای دولتی را به منظور تهیه و اجرای طرحهای هادی و پروژههای دارای اولویت در زمینه بهسازی روستاها، احداث و نگهداری راههای روستایی، آبرسانی روستایی، احداث خانه بهداشت و توسعه ورزش روستایی بر اساس شاخصهای برخورداری هر شهرستان اختصاص دهد. بر اساس اعلام معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با توجه به اینکه صرفاً حدود سیزده درصد (13%) از پیش بینی ردیف مورد نظر تحقق یافته، لذا منابع کافی جهت اختصاص به موضوعات معنون در اختیار نبوده و این بند فاقد عملکرد      می باشد.

3- طبق بند (55) ماده واحده، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره برداری آنها به نام سـازمان تــوسعه و نــوسازی مــعادن و صنایــع معــدنی ایــران و یــا شرکتهای تابعه می باشد، موظف بوده اند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری (به مأخذ حداقل پنج درصد (5%) میانگین قیمت آزاد (دوره سه ماهه) شمش فولاد خوزستان) از سنگ آهن، دانه بندی و یا کنسانتره أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 130419 جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1392 کل کشور واریز نمایند و در صورت عدم پرداخت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مکلف بوده استنسبت به ممانعت از استخراج سنگ توسط اشخاص فوق اقدام نماید. از مبلغ پانزده هزار و دویست و بیست و پنج میلیارد و دویست و هفت میلیون (15.225.207.000.000) ریال درآمد قابل وصول صرفا مبلغ دو هزار و هشتصد و شصت میلیارد و شصت میلیون (2.860.060.000.000) ریال به حساب خزانه واریز و مبلغ دوازده هزار و سیصد و شصت و پنج میلیارد و یکصد و چهل و هفت میلیون (12.365.147.000.000) ریال مانده بدهی  میباشد. ضمنا شرکتهای چادرملو و گل گهر از یک سو حق انتفاع پروانه بهره برداری را به طور کامل پرداخت ننموده اند و از سوی دیگر به علت شناسایی این وجوه به ترتیب به مبالغ هشت هزار و هفتصد و هشتاد و پنج میلیارد (8.785.000.000.000) ریال و پنج هزار و سیصد و هشتاد میلیارد (5.380.000.000.000) ریال در هزینه­های تولید، لاجرم سود شرکتهای فوق کاهش یافته و مالیات کمتری نیز به دولت پرداخت خواهند نمود. علیرغم مکاتبات متعدد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با شرکتهای صدرالذکر،
خزانهداری کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل جلسه با شرکتهای فوق در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در رابطه با عدم وصول مبلغ یادشده، لیکن تاکنون اقدامات مؤثری در جهت ممانعت از استخراج سنگ­آهن توسط سازمان مذکور به عمل نیامده است.

4- طبق بند (67) ماده واحده، یک درصد قیمت بلیط هواپیما و کشتی از هر مسافر توسط شرکتهای ذیربط أخذ و به حساب خزانهداری کل کشور واریز می شود. معادل وجوه حاصله تا سقف چهارصد میلیارد (400.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف متفرقه 530000 در اختیار جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد؛ به استثناء شرکت هواپیمایی هسا که در تاریخ 27/12/1392 مبلغ یکصد و هشتاد و هشت میلیون و سیصد و هشتاد و هشت هزار (188.388.000) ریال معادل سه صدم درصد (03/0%) پیش بینی ردیف درآمدی مربوط به حساب خزانه واریز نموده، سایر شرکتهای هواپیمایی علیرغم وصول درآمد، در سال 1392 هیچ مبلغی را به حساب خزانه واریز ننموده اند.

5- طبق بند (69) ماده واحده، وزارت نیرو موظف بوده است علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ سی (30) ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکین برق به استثنای مشترکین خانگی روستایی دریافت نماید. وجوه حاصله به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور واریز و عین وجوه دریافتی صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک هزینه می شود. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکتهای ذیربط محسوب نمی شود؛ خزانه داری کل کشور مبلغ دو هزار و پانصد و چهل و شش میلیارد و نهصد و نود و دو میلیون و پانصد و چهل و نه هزار (2.546.992.549.000) ریال کمتر از میزان وصولی به شرکت مذکور پرداخت نموده است.

6- طبق بند (116) ماده واحده، کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف بودهاند یکدرصد(1%) تا سه درصد (3%) از اعتبارات خود را برای انجام امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه نمایند؛ که تعداد (881) دستگاه  اجرایی هیچگونه اعتباری اختصاص نداده اند، تعداد (439) دستگاه اجرایی کمتر از نصاب مقرر، اعتبار اختصاص داده اند و تعداد (66) دستگاه اجرایی بیش از نصاب مقرر، اعتبار اختصاص داده اند.

نظرات کلی دیوان محاسبات کشور :

1- با عنایت به محدودیت منابع و افزایش هزینه های عمومی دولت بویژه در سنوات اخیر و از همه مهمتر عدم شفافیت بودجه کل کشور در زمینه مصارف و منابع بودجه ، ضرورت اصلاح و بهبود سیستم های برنامه ریزی ، کنترل و مدیریت منابع بخش عمومی بیش از گذشته نمایان می شود. براین اساس لازم است با هدف شفاف سازی ، ارزیابی آسان تر بودجه سنواتی و ارتقاء سطح مسؤولیت پاسخگویی مدیران در قبال ملت، نظام بودجه ریزی با یک تحول اساسی از بودجه برنامهای به بودجهریزی بر مبنای عملکرد تغییر یابد.

2- به منظور جلوگیری از انحراف عملکرد صندوق توسعه ملی از اهداف تعیین شده در اساسنامه و بند (22) سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری حتی المقدور از ریالی کردن منابع صندوق توسعه ملی در قوانین بودجه سنواتی خودداری گردد.

3 ـ بخش عمدهای از عواملی که منجر به عدم تحقق اهداف برنامهای میشود ناشی از نبود سامانههای اطلاعاتی و یکپارچه نبودن آن است که موجب تضییع و هدر رفت بیتالمال نیز میگردد.

4 ـ یکی از اشکالات نظام قانونگذاری، تعدد و تکثر غیرضروری قوانین و مقررات است. تورم قوانین در ایران، کار را هم بر مجریان و هم بر ناظران سخت نموده به نحوی که تشخیص قوانین ناسخ و منسوخ و معتبر و غیرمعتبر را دشوار ساخته است. ضرورت دارد در اقدامی عاجل و ضروری، تنقیح قوانین در دستور کار قرار گرفته و با همکاری دستگاههای ذیربط و گروههای کارشناسی مستقل و خبره، به این آشفتگی و نابسامانی، سامان بخشید.

5 ـ جامع نبودن بودجه کل کشور از حیث پیشبینی بودجه کلیه دستگاهها برخوردار از بیتالمال باعث شده عملاً بسیاری از دستگاههای عمومی و دولتی که در بخش عمومی فعالیت دارند از حوزه نظارت مالی مجلس شورای اسلامی خارج شوند.


پیوست (1) ـ فهرست تفصیلی وضعیت اجرای بندهای ماده واحده

ردیف

بند

جزء

احکام قانونی

اهداف قانونگذار محقق نشده

فاقد عملکرد

کاملاً رعایت شده

بخشی رعایت نشده

1                

2

1-2

*

 

 

 

2                

2

2-2

 

*

 

 

3                

2

3-2

 

*

 

 

4                

2

4-2

*

 

 

 

5                

2

5-2

*

 

 

 

6                

2

6-2

*

 

 

 

7                

2

7-2

*

 

 

 

8                

2

8-2

 

*

 

 

9                

3

1-3

 

*

 

 

10            

3

1-3 - تبصره

 

 

 

*

11            

3

2-3

 

*

 

 

12            

3

2-3 -تبصره-1

*

 

 

 

13            

3

2-3 -تبصره-2

 

*

 

 

14            

3

2-3 -تبصره-3

*

 

 

 

15            

3

2-3 -تبصره-4

*

 

 

 

16            

3

3-3

 

*

 

 

17            

3

3-3- تبصره-1

*

 

 

 

18            

3

3-3- تبصره-2

 

*

 

 

19            

3

4-3

 

*

 

 

20            

3

5-3

*

 

 

 

21            

3

5-3 -تبصره

*

 

 

 

22            

3

6-3

 

*

 

 

23            

3

6-3 -تبصره

 

*

*

 

24            

3

7-3

 

*

 

 

25            

3

7-3- تبصره

 

*

 

 

26            

3

8-3

 

 

 

*

27            

3

9-3

 

*

 

 

28            

3

9-3- تبصره

 

*

 

 

29            

3

10-3

 

 

 

*

30            

3

10-3-0تبصره

 

 

 

*

31            

3

11-3

 

 

 

*

32            

3

12-3

 

*

 

 

33            

3

13-3

*

 

 

 

34            

3

14-3

 

*

 

 

35            

3

15-3

 

*

 

 

36            

3

16-3

 

 

*

 

37            

3

17-3

 

*

 

 

38            

3

18-3

 

*

 

 

39            

3

19-3

 

*

 

 

40            

3

20-3

 

 

 

*

41            

3

21-3

 

*

 

 

42            

4

4

 

 

 

*

43            

5

1-5

*

 

 

 

44            

5

2-5

*

 

 

 

45            

5

2-5- تبصره

 

*

 

 

46            

5

3-5

 

 

*

 

47            

5

4-5

*

 

 

 

48            

5

5-5

 

*

 

 

49            

5

6-5

*

 

 

 

50            

5

7-5

 

*

 

 

51            

5

8-5

 

*

 

 

52            

5

8-5- تبصره

 

*

 

 

53            

6

 

*

 

 

 

54            

7

 

*

 

 

 

55            

8

 

 

*

*

 

56            

8

تبصره 1

 

*

 

 

57            

8

تبصره 2

 

*

 

 

58            

9

 

*

 

 

 

59            

10

 

 

*

 

 

60            

11

 

*

 

 

 

61            

12

 

 

 

*

 

62            

13

 

 

 

*

 

63            

14

 

*

 

 

 

64            

15

 

*

 

 

 

65            

16

 

*

 

 

 

66            

17

 

 

*

 

 

67            

18

 

 

*

 

 

68            

19

 

 

*

 

 

69            

20

 

*

 

 

 

70            

20

تبصره

*

 

 

 

71            

21

 

 

*

 

 

72            

21

تبصره

 

*

 

 

73            

22

 

 

*

 

 

74            

23

 

*

 

 

 

75            

24

 

 

 

*

 

76            

25

 

 

 

*

 

77            

26

 

 

 

 

*

78            

27

1-27

 

*

 

 

79            

27

1-27- تبصره (1)

*

 

 

 

80            

27

1-27- تبصره (2)

 

 

 

*

81            

27

1-1-27

 

*

 

 

82            

27

1-1-27- تبصره

*

 

 

 

83            

27

2-1-27

*

 

 

 

84            

27

3-1-27

 

*

 

 

85            

27

4-1-27

 

 

*

 

86            

27

5-1-27

 

 

*

*

87            

27

2-27

 

*

 

 

88            

27

3-27

*

 

 

 

89            

27

4-27

*

 

 

 

90            

27

5-27

 

*

 

 

91            

27

6-27

 

 

 

*

92            

27

7-27

*

 

 

 

93            

27

8-27

 

*

*

 

94            

27

9-27

 

*

*

 

95            

27

10-27

*

 

 

 

96            

27

11-27

 

*

 

 

97            

27

12-27

*

 

 

 

98            

27

13-27

*

 

 

 

99            

27

14-27

 

 

*

 

100        

27

15-27

*

 

 

 

101        

27

16-27

 

 

 

*

102        

28

 

 

*

 

 

103        

29

 

 

 

 

*

104        

29

تبصره

 

 

 

*

105        

30

 

 

*

 

 

106        

31

 

 

*

 

 

107        

32

 

 

 

 

*

108        

33

1-33

 

*

 

 

109        

33

2-33

*

 

 

 

110        

33

2-33- تبصره

*

 

 

 

111        

34

 

 

*

 

 

112        

35

 

 

 

 

*

113        

36

 

 

 

 

*

114        

37

 

 

*

 

 

115        

38

1-38

 

 

*

 

116        

38

1-38- تبصره

*

 

 

 

117        

38

2-38

 

 

*

 

118        

38

3-38

 

*

 

 

119        

39

 

*

 

 

 

120        

40

1-40

*

 

 

 

121        

40

2-40

 

 

 

*

122        

40

2-40- تبصره (1)

 

*

 

 

123        

40

2-40- تبصره (2)

 

 

 

*

124        

40

2-40- تبصره (3)

*

 

 

 

125        

41

 

*

 

 

 

126        

42

 

 

 

*

 

127        

42

تبصره (1)

*

 

 

 

128        

42

تبصره (2)

*

 

 

 

129        

42

تبصره (3)

*

 

 

 

130        

42

تبصره (4)

*

 

 

 

131        

42

تبصره (5)

 

*

 

 

132        

43

 

 

*

 

 

133        

44

 

*

 

 

 

134        

45

 

 

 

*

 

135        

46

 

 

*

 

 

136        

47

 

 

*

 

 

137        

48

 

*

 

 

 

138        

49

 

*

 

 

 

139        

50

 

*

 

 

 

140        

51

 

*

 

 

 

141        

52

 

*

 

 

 

142        

53

 

 

*

 

 

143        

53

تبصره

*

 

 

 

144        

54

 

*

 

 

 

145        

55

 

 

*

 

 

146        

55

تبصره (1)

 

 

 

*

147        

55

تبصره (2)

 

*

 

 

148        

55

تبصره (3)

 

*

 

 

149        

55

تبصره (4)

*

 

 

 

150        

56

1-56

 

*

 

 

151        

56

2-56

 

*

 

 

152        

57

 

*

 

 

 

153        

58

 

*

 

 

 

154        

59

 

*

 

 

 

155        

60

 

 

*

 

 

156        

61

 

*

 

 

 

157        

62

 

*

 

 

 

158        

63

 

 

 

 

*

159        

64

 

*

 

 

 

160        

65

 

*

 

 

 

161        

66

 

 

*

 

 

162        

67

 

 

*

*

 

163        

68

 

*

 

 

 

164        

69

 

 

*

 

 

165        

70

 

*

 

 

 

166        

71

 

 

*

 

 

167        

72

 

 

*

 

 

168        

73

 

*

 

 

 

169        

74

 

 

*

 

 

170        

75

 

*

 

 

 

171        

76

 

 

*

 

 

172        

77

 

 

*

 

 

173        

78

 

 

*

 

 

174        

79

 

 

 

 

*

175        

79

تبصره

*

 

 

 

176        

80

 

 

*

 

 

177        

80

تبصره (1)

*

 

 

 

178        

80

تبصره (2)

 

*

 

 

179        

81

 

 

*

 

 

180        

82

 

 

*

 

 

181        

82

تبصره

 

*

 

 

182        

83

 

 

*

 

 

183        

84

 

 

*

 

 

184        

85

 

*

 

 

 

185        

86

 

 

*

 

 

186        

87

 

 

*

 

 

187        

88

 

*

 

 

 

188        

89

 

 

*

 

 

189        

90

 

 

*

 

 

190        

91

 

 

*

 

 

191        

92

 

*

 

 

 

192        

93

 

 

*

 

 

193        

94

 

 

*

*

 

194        

94

تبصره (1)

 

*

 

 

195        

94

تبصره (2)

*

 

 

 

196        

94

تبصره (3)

*

 

 

 

197        

94

تبصره (4)

*

 

 

 

198        

94

تبصره (5)

*

 

 

 

199        

94

تبصره (6)

*

 

 

 

200        

94

تبصره (7)

*

 

 

 

201        

95

 

 

*

 

 

202        

96

 

*

 

 

 

203        

97

 

*

 

 

 

204        

98

 

 

*

 

 

205        

99

 

 

*

*

 

206        

100

 

 

*

 

 

207        

101

 

 

*

 

 

208        

102

 

 

*

*

 

209        

102

تبصره

*

 

 

 

210        

103

 

 

 

*

 

211        

104

 

 

*

*

 

212        

105

 

 

*

 

 

213        

106

 

 

 

 

*

214        

107

 

 

 

 

*

215        

108

1-108

 

*

 

 

216        

108

2-108

*

 

 

 

217        

109

 

 

*

 

 

218        

110

 

 

 

*

 

219        

111

 

 

 

*

 

220        

112

 

 

*

 

 

221        

113

 

*

 

 

 

222        

114

 

*

 

 

 

223        

114

تبصره

 

*

 

 

224        

115

 

 

*

 

 

225        

116

 

 

*

 

 

226        

117

 

 

*

 

 

227        

118

 

 

*

 

 

228        

119

 

 

*

 

 

229        

120

 

*

 

 

 

230        

121

 

 

*

 

 

231        

122

 

 

*

 

 

232        

123

 

*

 

 

 

233        

124

 

 

*

 

 

234        

125

 

 

 

 

*

235        

126

 

 

 

*

*

236        

126

1-126

 

 

*

*

237        

126

1-126-تبصره (1)

 

 

*

*

238        

126

1-126-تبصره (2)

 

 

*

*

239        

126

1-126-تبصره (3)

 

 

*

*

240        

126

1-126-تبصره (4)

 

 

*

*

241        

126

1-126-تبصره (5)

 

 

*

*

242        

126

2-126

 

 

*

*

243        

126

3-126

 

 

*

*

244        

126

4-126

 

*

 

 

245        

126

5-126

 

 

*

*

246        

126

5-126- تبصره

 

 

*

*

247        

126

6-126

 

 

*

*

248        

126

6-126- تبصره (1)

 

 

*

*

249        

126

6-126- تبصره (2)

 

 

*

*

250        

126

7-126

 

 

*

*

251        

126

7-126-تبصره (1)

 

 

*

*

252        

126

7-126-تبصره (2)

 

 

*

*

253        

126

7-126-تبصره (3)

 

 

*

*

254        

126

8-126

 

 

*

*

255        

126

9-126

 

 

*

*

256        

126

10-126

 

 

*

*

257        

126

11-126

*

 

 

 

258        

127

 

*

 

 

 

259        

128

 

*

 

 

 

260        

129

 

*

 

 

 

261        

130

 

 

*

 

 

262        

131

 

*

 

 

 

263        

132

 

*

 

 

 

264        

133

 

*

 

 

 

265        

134

 

 

 

 

*

266        

135

 

 

 

 

*

267        

136

 

 

*

 

 

268        

137

 

*

 

 

 

269        

138

 

 

*

 

 

270        

139

 

*

 

 

 

271        

140

 

 

*

 

 

272        

141

 

 

*

 

 

273        

142

 

 

*

*

 

274        

143

 

 

*

 

 

275        

144

 

 

*

 

 

276        

145

 

*

 

 

 

277        

146

 

*

 

 

 

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet