پیام مقام معظم رهبری به‌ مناسبت آغاز سال ۱۳۹۹ هجری شمسی سال جهش تولید
1386/04/27 14:44:00
سرویس صحن
در دستور کار این هفته مجلس قرار دارد:

گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد لایحه بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت

مجلس شورای اسلامی در جلسه این هفته خود، لایحه بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت را که یک فوریت آن درجلسه علنی مورخ ۱/۳/۱۳۸۶ به تصویب رسیده استبررسی می کنند.

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
لایحه موافقت‌نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری زیمبابوه  (تقاضای تغییر دستور در جلسه علنی مورخ 6/4/1386 به تصویب رسید)
2- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
لایحه موافقت‌نامه دو جانبه در مورد کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی و برای جلوگیری،تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان(تقاضای تغییر دستور در جلسه علنی مورخ 6/4/1386 به تصویب رسید)
3- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
لایحه موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت افغانستان در مورد کمک و همکاری دوجانبه در مسائل گمرکی (تقاضای تغییر دستور در جلسه علنی مورخ 6/4/1386 به تصویب رسید)
4- گزارش کمیسیون عمران در مورد:
لایحه موافقت‌نامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی عربستان سعودی در زمینه حمل و نقل دریایی (تقاضای تغییر دستور در جلسه علنی مورخ 6/4/1386 به تصویب رسید)
5- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:
لایحه موافقت‌نامه همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان یافته و تروریسم بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان(تقاضای تغییر دستور در جلسه علنی مورخ 6/4/1386 به تصویب رسید)
6- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد:
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون نشانه‌گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور شناسایی (تقاضای تغییر دستور در جلسه علنی مورخ 6/4/1386 به تصویب رسید)
7- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
لایحه موافقت‌نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کنفدراسیون سوئیس(تقاضای تغییر دستور در جلسه علنی مورخ 6/4/1386 به تصویب رسید)
8- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
لایحه موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی(تقاضای تغییر دستور در جلسه علنی مورخ 6/4/1386 به تصویب رسید)
9- گزارش کمیسیون بهداشت و عمران در مورد:
لایحه موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی در زمینه همکاری های بهداشتی و پروتکل الحاقی به موافقت‌نامه همکاری های بهداشتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی در خصوص اشتغال متخصصان بهداشتی ایران در آفریقای جنوبی(تقاضای تغییر دستور در جلسه علنی مورخ 6/4/1386 به تصویب رسید)
10- بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس بر رسیدگی به لوایح و طرح های ذیل طبق اصل 85 قانون اساسی که در جلسه علنی مورخ 23/3/1386 اعلام گردیده است(تقاضای تغییر دستور در جلسه علنی مورخ 3/4/1386 به تصویب رسید)
الف- لایحه نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی
ب- لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه های مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسائل نقلیه
ج- طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحیه آن مصوب 1375
د- لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی
ه- طرح ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی ، علائم و نامهای تجاری
و- لایحه شورای حل اختلاف ونهاد قاضی تحکیم
ز-لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان
ح-لایحه مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان
ط- لایحه پیشگیری از وقوع جرم
ی - لایحه جرایم رایانه ای
ک- لایه تشکیل پلیس قضایی
11- گزارش شور دوم کمیسیون صنایع ومعادن در مورد :
 لایحه توسعه صنایع دریایی.( تقاضای تغییر دستوردر جلسه علنی مورخ 5/4/1386 به تصویب رسید.)
12- گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درمورد :
لایحه بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی ( یک فوریت این لایحه درجلسه علنی مورخ 20/3/1386 به تصویب رسیده است.)
13- گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد :
طرح تغییر ساعت رسمی کشور( یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 1/3/1386 به تصویب رسیده است)
14- گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد :
لایحه بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت ..( یک فوریت این لایحه درجلسه علنی مورخ 1/3/1386 به تصویب رسیده است.)(ضمنا تقاضای نمایندگان محترم مبنی بر رسیدگی طبق اصل 85 قانون اساسی درجلسه علنی مورخ
 22/2/1386  اعلام گردید.)
15- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات درمورد :
طرح اصلاح بند (ج) تبصره 15 قانون بودجه سال 1386 کل کشور.( یک فوریت این طرح درجلسه علنی مورخ 30/2/1386 به تصویب رسیده است.)
16- گزارش کمیسیون اجتماعی  درمورد :
لایحه اصلاح قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزدو حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نما نمایند_مصوب 1373_با اصلاحات بعدی  ( یک فوریت این لایحه درجلسه علنی مورخ 29/11/1385 به تصویب رسیده است.)
17- گزارش کمیسیون فرهنگی درمورد:
لایحه اجازه تصویب اساسنامه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.( یک فوریت این لایحه درجلسه علنی مورخ 23/3/1386 به تصویب رسیده است.
18- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه ومحاسبات درمورد :
لایحه اصلاح ماده واحده قانون اصلاح ماده (1) قانون برنامه چهارم اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  برای مقاوم سازی مدارس بدو ن استحکام مصوب 1385.
 ( یک فوریت این لایحه درجلسه علنی مورخ 24/11/1385 به تصویب رسیده است.
19- گزارش کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس درمورد :
رد طرح الحاق یک تبصره به ماده 29 و اصلاح مواد 39 (در تغییر نام ، ئظایف و ساختار کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و تلفیق ) و 213 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی .
 ( یک فوریت این لایحه درجلسه علنی مورخ 20/3/1386 به تصویب رسیده است)
20 - گزارش کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی مبنی بر:
تصویب تقاضای تحقیق و تفحص عده ای از نمایندگان محترم مجلس از سازمان حفاظت محیط زیست.
21- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درمورد:
سوال آقای محمدعلی مقنیان نماینده محترم بیجار از وزیر محترم نیرو.
22- گزارش کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی درمورد :
سوال عشرت شایق نماینده تبریز، اسکو وآذرشهر از وزیر جهاد کشاورزی. 
23- گزارش کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی درمورد :
سوال سید محمد جعفرسادات موسوی نماینده مبارکه از وزیر نیرو.
24- گزارش کمیسیون صنایع ومعادن درمورد :
سوال محمد حسین استکی نماینده اصفهان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات .
 25- گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد:
سوال محمد علی مقنیان نماینده بیجار از وزیر کشور.
سوالات:
1- سوال امیدواررضایی میر قائد نماینده مسجد سلیمان، لالی و هفتگل از وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
2- سوال حمید زنگنه نماینده اهواز از وزیر نیرو.
همچنین انتخاب سه نفر به عنوان اعضای حقوقدان شورای نگهبان از بین افراد معرفی شده از سوی قوه قضاییه در دستور روز سه شنبه مورخ 2/5/1386 قرار دارد.

 

 

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet