انتخابات ریاست جمهوری
1400/02/16 19:04:56
سرویس سیاسی
فراکسیون حمایت از محور مقاومت و آزاداسازی قدس شریف مجلس در بیانیه ای نوشت:

تاکید بر حفظ اتحاد راهبردی همه گروه های فلسطینی بـرای مقابلـه بـا توطئـه های شـوم رژیـم منحـوس اسرائیل

فراکسیون حمایت از محور مقاومت و آزاداسازی قدس شریف مجلس در بیانیه ای نوشت:حفظ اتحاد راهبردی همه گروههای فلسطینی بـرای مقابلـه بـا توطئـه های شـوم رژیـم منحـوس اسرائیل و همدلی و همراهی خود را با ملت مظلوم فلسطین ضروری است.
تاکید بر حفظ اتحاد راهبردی همه گروه های فلسطینی بـرای مقابلـه بـا توطئـه های شـوم رژیـم منحـوس اسرائیل فراکسیون حمایت از محور مقاومت و آزاداسازی قدس شریف مجلس در بیانیه ای نوشت:حفظ اتحاد راهبردی همه گروههای فلسطینی بـرای مقابلـه بـا توطئـه های شـوم رژیـم منحـوس اسرائیل و همدلی و همراهی خود را با ملت مظلوم فلسطین ضروری است. https://cdn.icana.ir/d/019/202101102772006319.jpg تاکید,بر,حفظ,اتحاد,راهبردی,همه,گروه,های,فلسطینی,بـرای,مقابلـه,بـا,توطئـه,های,شـوم,رژیـم,منحـوس,اسرائیل Icana

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، فراکسیون فراکسیون حمایت از محور مقاومت و آزاداسازی قدس شریف مجلس شورای اسلامی با گرامیداشت روز جهانی قدس در بیانیه ضـمن انزجـار از سیاسـتهای غاصـبانه و اشغالگرانه رژیم صهیونیستی، اصل مهم دفاع و حمایت از ملت مظلوم فلسطین و وفـاداری بـه آرمـان رهـایی قـدس شـریف از چنگال دژخیمان صهیونیست و حفظ اتحاد راهبردی همه گروههای فلسطینی بـرای مقابلـه بـا توطئـه های شـوم رژیـم منحـوس اسرائیل را یادآور شد و تاکید کرد؛ در شـرایطی کـه امسـال نیـز بـه دلیـل شـرایط ناشـی از شـیوع بیمـاری کرونـا، امکـان حضـور در راهپیمایی نیست، همگام با ملل مسلمان جهان، همدلی و همراهی خود را با ملت مظلوم فلسطین اعلام خواهیم کرد.

متن بیانیه فراکسیون مقاومت مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

«والذین اُخرجو من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهُدِمت صوامع و بیغ صلوا ٌت و مسـاجد یَـذکر فیها اسم الله کثیر ًا ولینصرن الله من ینصره ان الله لقو ٌی عزیز» (حج-40)

«همان کسانی که به ناحق از خانه هایشان بیرون رانده شدند. (آنها گناهی نداشتند) جـز آنکـه می گفتنـد پروردگـار ما خواست و اگر خدا بعضی از مردم را با بعضی دیگر دفع نمی کرد صومعه ها و کلیساها و کنیسه ها و مسـاجدی کـه نـام خدا در آنها بسیار برده می شود سخت ویران میشد و قطعاً خدا به کسی که (دیـن) او را یـاری می کنـد یـاری می دهـد چرا که خدا سخت نیرومند است.»

امروز، دفاع از فلسطین، دفاع از حقیقت است؛ حقیقتی بسیار گسـترده تر از مسـئله فلسـطین. امـروز مبـارزه بـا رژیـم صهیونیستی، مبارزه با استکبار است و مبارزه با نظام سلطه است.(مقام معظم رهبری مدظله العالی) بیشتر از هفت دهه از تحمیل و تزریق اجباری ویروس یـک سیاسـت تهـاجم و اشـغال از سـوی اسـتعمار جهـانی بـر کالبد وجودی سرزمین قبله اول می گذرد و تجـاوزات رژیـم منحـوس صهیونیسـتی اسـرائیل بـه شـکلی سـازمان یافته، در مقابل سکوت نهادهای بین المللی و برخی کشورهای مسلمان منطقه علیه قدس شریف انجام می شود اسـرائیل نمـاد یـک رژیم جعلی است که بر بستر نظام سلطه و استعماری حاکم شکل گرفته است. فجایع این رژیم غاصب از ترور تا تخریب و سرقت سرزمین های آباء و اجدادی اعراب فلسـطینی، ایجـاد نـاامنی در مناطق دیگر، ابعادی فراتر از مرزهای فلسطین اشغالی به خود گرفته و طرحهایی همچون معامله قـرن و سـازش اعـراب و برقراری اجباری روابط با کشورهای مسلمان با حمایت دولت هـای اسـتکباری، بخشـی از فراینـد پایمال سـازی و نادیـده گرفتن حقوق حقه ملت مظلوم فلسطین است.

جهانی شدن روز قدس مرهون درایت و ابتکار هوشـمندانه بیـانگزار کبیـر انقـلاب اسـلامی، حضـرت امـام خمینـی(ره) و مجاهـدت های مخلصـانه و مجدّانـه رهبـر معظـمّ انقـلاب(مدظلـه العـالی)، در ترسـیم خطـوط فکـری و مبـانی اعتقـادی و فرهنگـی جمهوری اسلامی در مواجهه با مسأله آرمانی فلسطین و رویارویی عقیدتی با دشمنان این ملت رنج کشیده است.

تعیین آخرین جمعه از ماه مبارک رمضان به عنوان روز قدس، مهمترین فرصت برای تحقق اتحـاد و انسـجام جامعـه اسلامی و تمام آزادیخواهان و حقطلبان جهان برای انزوا و نـابودی نظـام سـلطه و ایـادی آن اسـت کـه زمینـه را بـرای شکوفایی هرچه بیشتر تمدن شکوهمند اسلامی در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی فراهم می نماید.

فراکسیون مقاومت در مجلس شورای اسـلامی، در آسـتانه روز جهـانی قـدس، ضـمن انزجـار از سیاسـتهای غاصـبانه و اشغالگرانه رژیم صهیونیستی، اصل مهم دفاع و حمایت از ملت مظلوم فلسطین و وفـاداری بـه آرمـان رهـایی قـدس شـریف از چنگال دژخیمان صهیونیست و حفظ اتحاد راهبردی همه گروههای فلسطینی بـرای مقابلـه بـا توطئـه های شـوم رژیـم منحـوس اسرائیل را یادآور می شـود و در شـرایطی کـه امسـال نیـز بـه دلیـل شـرایط ناشـی از شـیوع بیمـاری کرونـا، امکـان حضـور در راهپیمایی نیست، همگام با ملل مسلمان جهان، همدلی و همراهی خود را با ملت مظلوم فلسطین اعلام خواهیم کرد./

پایان پیام

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet