هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

توازن منطقه‌ای

( ۱ )
توازن منطقه‌ای در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی رعایت نمی‌شود
1394/10/23 18:14
ثروتی:

توازن منطقه‌ای در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی رعایت نمی‌شود

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: توازن منطقه‌ای در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی رعایت نشده است.