هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

بیمه اجتماعی فراگیر

( ۱ )
اجرای بیمه اجتماعی فراگیر؛ راهی برای کاهش فقر/دولت منابع اجرای بیمه اجتماعی فراگیر را تامین کند
1394/11/28 08:55
عارفی مطرح کرد:

اجرای بیمه اجتماعی فراگیر؛ راهی برای کاهش فقر/دولت منابع اجرای بیمه اجتماعی فراگیر را تامین کند

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر تکمیل بیمه اجتماعی فراگیر، گفت: دولت تمهیدات تامین منابع مالی بیمه اجتماعی فراگیر را فراهم کند.