هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

دو فوریت طرح اصلاح آئین نامه داخلی مجلس

( ۱ )
موافقان و مخالفان طرح اصلاح آئین نامه داخلی مجلس چه می گویند/مخالفت صحن علنی با دو فوریت طرح
1394/12/17 11:13
امروز صورت گرفت؛

موافقان و مخالفان طرح اصلاح آئین نامه داخلی مجلس چه می گویند/مخالفت صحن علنی با دو فوریت طرح

نمایندگان مردم در خانه ملت با درخواست دو فوریت طرح اصلاح آئین نامه داخلی مجلس مخالفت کردند.