هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

روابط دوجانبه با آمریکا

( ۱ )
هیچ وزیری از ایران در ارتباط با روابط دوجانبه عازم آمریکا نشده و نمی شود
1395/01/25 19:09
بروجردی ضمن مخالفت با درخواست سه نماینده کنگره برای سفر به ایران:

هیچ وزیری از ایران در ارتباط با روابط دوجانبه عازم آمریکا نشده و نمی شود

هیچ وزیری از ایران در ارتباط با روابط دوجانبه نه عازم آمریکا می شود نه حق دارد بشود