هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

توانمندسازی تولیدکنندگان

( ۱ )
وزارت جهاد کشاورزی مکلف به توانمندسازی تولیدکنندگان و ایجاد بستر مناسب انتقال دانش شد
1395/02/13 12:10
با موافقت نمایندگان؛

وزارت جهاد کشاورزی مکلف به توانمندسازی تولیدکنندگان و ایجاد بستر مناسب انتقال دانش شد

نمایندگان مردم در خانه ملت وزارت جهاد کشاورزی را مکلف به تامین شرایط توانمندسازی تولیدکنندگان و ایجاد بستر انتقال دانش کردند.