هدر اصلی سایت
لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

ساز ناکوک نرخ تورم و نرخ سود بانکی

( ۱ )
ساز ناکوک نرخ تورم و نرخ سود بانکی/ موج سواری موسسات مالی غیرمجاز از بی نظمی سیستم سود بانکی
1395/03/10 10:54
خانه ملت گزارش می دهد:

ساز ناکوک نرخ تورم و نرخ سود بانکی/ موج سواری موسسات مالی غیرمجاز از بی نظمی سیستم سود بانکی

عدم تناسب میان نرخ سود بانکی و نرخ تورم یکی از مشکلات همیشگی عرصه اقتصاد است که با توجه به عزم دولت برای ساماندهی نرخ سود بانکی باید تناسبی میان دو این دو نرخ ایجاد شود.